ม.3

แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA313549

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 23 ก.ค. 62 เวลา 11:32 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ถูกต้อง เมื่อนำเซลล์ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์(Hypotonic solution)

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

ตัดชิ้นมันฝรั่งออกเป็นทรงลูกบาศก์ขนาด 5 กรัมเท่ากัน จำนวน 4 ชิ้น และนำไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งทั้ง 4 ชิ้นออกมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกผลได้ดังตาราง จากผลการทดลอง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

เด็กหญิงสวยทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ โดยจัดการทดลองดังภาพแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองแก๊ส พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ฟองแก๊สเคลื่อนที่ไป 10 cm. หากเด็กหญิงสวยต้องการทำให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นในเวลาเท่าเดิมเด็กหญิงสวยควรปรับการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

นายแดนทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช 3 วิธีการและเก็บผล พบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีการที่ A, B และ C ของนายแดนคือวิธีการใด ตามลำดับ

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

การทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน แต่แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด โดยเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้งในการวางเมล็ด และชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำในการวางเมล็ด จากการทดลองข้างต้นนักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์เมล็ดในชุดการทดลองทั้งสองจะเป็นดังคำตอบ A หรือคำตอบ B และเพราะเหตุใด

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดคือตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไข (Conditioning) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ตามลำดับ

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

นำอาหาร 4 ชนิดมาทดสอบสารอาหาร ได้ผลทดสอบดังตาราง อาหารชนิดใด น่าจะมีพลังงานสูงสุดเมื่อมีปริมาณของแต่ละสารอาหารเท่ากัน

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งมีทั้งต้นที่มีดอกสีขาวและต้นที่มีดอกสีแดง โดยลักษณะสีดอกดังกล่าวมียีนเด่นที่แสดงออกเป็นสีแดงข่มยีนด้อยโดยสมบูรณ์ เมื่อนำต้นที่มีดอกสีแดง (Heterozygous) ผสมพันธุ์กับต้นที่มีดอกสีขาว จะได้รุ่นลูกมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สาหร่าย และแพลงก์ตอนในมหาสมุทร ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง และให้ผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจนและน้ำตาล เมื่อมีการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศอีกครั้ง จากข้อความข้างต้นหมายถึงวัฏจักรใด

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการใช้สารพิษดีดีที ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งนักวิจัยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สารตกค้างในดิน พบปริมาณดีดีทีเป็นจำนวนมาก บุคคลในข้อใดจัดการแก้ไขปัญหาสารตกค้างไม่ให้เกิดการถ่ายทอดไปยังโซ่อาหารได้ดีและยั่งยืนที่สุด

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงกระดาษกรองชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำ เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล หากนำสารทั้ง 4 ชนิดมาตรวจสอบการกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน พบว่า อนุภาคของสาร C สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ แต่สาร A B และ D ไม่สามารถผ่านได้ ข้อใดสามารถจำแนกชนิดของสารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ทดลองลดอุณหภูมิสาร A ซึ่งเป็นแก๊ส และให้ความร้อนแก่สาร B ซึ่งเป็นของแข็ง ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้ จากข้อมูล ที่อุณหภูมิใด สาร A และสาร B มีการจัดเรียงอนุภาคสถานะเดียวกัน และคือสถานะใด

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

นำสารละลาย A B C และ D ซึ่งมีลักษณะใส ไม่มีสี มาพิจารณาสี เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับ pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

พิจารณาวิธีการแยกสารผสม 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นของแข็งทั้งหมด ดังแผนภาพต่อไปนี้ ข้อใดระบุวิธีการแยกสารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

นำน้ำส้ม A ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร ผสมกับน้ำส้ม B ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร หากต้องการให้น้ำส้มผสมมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ต้องเติมน้ำลงไปในน้ำส้มผสมเท่าไร

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

สภาพการละลายน้ำของสาร A ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นดังนี้ นำสาร A จำนวน 350 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้มีอุณหูมิลดลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม อุณหภูมิดังกล่าวคือเท่าใด

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

นำก้อนโลหะ A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะใช้เวลา 20 นาที พบว่าเกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ A(s) + B(aq) → C(s) ข้อใดไม่ใช่การทดลองที่จะทำให้เกิดตะกอน C จนสมบูรณ์ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลองดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E3 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร DB2 ลงไปผสมกับสารในข้อ 1

3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร AB3 , DE และสาร DB2 เหลืออยู่
 

จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนโต๊ะราบลื่นด้วยอัตราเร็วคงที่ 10 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และ B ซึ่งอยู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ หากไม่คิดแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นราบลื่น เมื่อออกแรงคงตัว F1 ดึงวัตถุไปทางซ้าย และออกแรง F2 ดึงวัตถุไปทางขวา พร้อมกันตลอดเวลา โดยแบ่งการออกแรงดึงเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ออกแรง F1 50 นิวตัน และออกแรง F2 50 นิวตัน ช่วงที่ 2 ออกแรง F1 60 นิวตัน และออกแรง F2 70 นิวตัน จงหาว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร ตามลำดับ

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 ก้อน คือ A, B และ C มีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน วางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อใดระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

วัตถุทรงลูกบาศก์จมอยู่ในน้ำยาล้างจานทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงพยุงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุมีค่า 12 นิวตัน และแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านบน และผิวด้านข้างแต่ละด้านมีค่า 6 และ 4 นิวตัน ตามลำดับ จงหาแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านล่าง

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

สมศักดิ์เป็นนักขับรถผาดโผนทดลองขับรถยนต์บนถนนราบทางตรงด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลื่อนที่ได้ 200 เมตร จึงเบรกให้รถหยุด ปรากฏว่ารถยนต์ไถลไปได้ไกล 50 เมตร โดยไม่หมุน จากนั้นสมศักดิ์ลองขับรถคันเดิมในวันที่ฝนตกออกจากจุดเดียวกันด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกให้รถหยุดตรงจุดเดียวกัน จงพิจารณาว่ารถยนต์จะไถลไปได้ไกลมากหรือน้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์คันนี้เป็น แรงเสียดทานประเภทใด ตามลำดับ

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

คานเบายาว 2 เมตร วางอยู่บนลิ่มซึ่งอยู่ห่างจากปลายคานด้านหนึ่งเป็นระยะ 0.5 เมตร จากนั้นนำวัตถุ A หนัก 10 นิวตัน และวัตถุ B หนัก 5 นิวตัน ไปวางไว้ที่ปลายคานทั้งสองข้าง ดังภาพ จงหาว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาที่มีค่ามากกว่ากัน และมีค่ามากกว่าเท่าใด ตามลำดับ

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

สมศรีนำหม้อไปตั้งบนเตาแก๊สเพื่อทำต้มยำกุ้งให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทาน เมื่อหม้อร้อน สมศรีจึงเทน้ำลงไปในหม้อ แล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดเพื่อประกอบอาหารตามสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดระบุสถานการณ์ที่มีการถ่ายโอนความร้อนแบบนำความร้อน และการพาความร้อนได้ถูกต้อง ตามลำดับ

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยครอบลูกโป่งเข้ากับปากขวดเปล่า แล้วนำไปวางในอ่างของเหลวชนิดหนึ่ง ก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะดังภาพ 1 และหลังการทดลองลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพ 2 จงพิจารณาว่าความดันของแก๊สในลูกโป่งและอุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าห่างจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก (C) เล็กน้อย ดังภาพ จงหาว่า เกิดภาพ ที่ตำแหน่งใด และเป็นภาพชนิดใด ตามลำดับ กำหนดให้ F คือ จุดโฟกัส

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

ฉายแสงขาวให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม ดังภาพ พบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากปริซึมมีการแยกออกเป็นแถบสี จงหาว่า แสงสีในข้อใดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ฉายแสงสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ครั้งละ 1 สี ด้วยปริมาณแสงที่เท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชั้นหนึ่ง โดยมีตารางบันทึกผลการสังเกตสีวัตถุ ดังนี้ จากผลการสังเกตข้างต้น จงพิจารณาว่าวัตถุดังกล่าวมีสีอะไร

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ดีดวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงฝืด จนกระทั่งวัตถุไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง B ดังภาพ จงพิจารณาว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามลำดับ

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ชูใจกำลังตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าระหว่างหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ และหลอดไฟฟ้า Y มีกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ โดยหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน อีกทั้งมีราคาเท่ากัน นักเรียนจะแนะนำให้ชูใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าใด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

กำหนดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศพื้นที่ F พบว่าอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 32 องศาเซลเซียส และผลการตรวจสอบโดยใช้กระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ พบว่าได้กระดาษสีน้ำเงินม่วง อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปราะเปียกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์ลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก มีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

​ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 3 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้  

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ จากภาพข้อสรุปใดถูกต้อง

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่ง เมื่อมองจากหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นดังนี้ หมายเหตุ ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้ายาวนานที่สุด    

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา โดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

การทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นดังภาพ

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

จากแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรีที่มีความต่างศักย์ 2 โวลต์ ดังภาพ 1 แล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ และวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ จากนั้นเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี แล้ววัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังภาพ 2 จากผลการทดลองข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

โครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรลียม และสารในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เรียงลำดับชั้น เป็นดังภาพ   สมบัติของโครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่    

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ถูกต้อง เมื่อนำเซลล์ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์(Hypotonic solution)

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

ตัดชิ้นมันฝรั่งออกเป็นทรงลูกบาศก์ขนาด 5 กรัมเท่ากัน จำนวน 4 ชิ้น และนำไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งทั้ง 4 ชิ้นออกมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกผลได้ดังตาราง จากผลการทดลอง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

เด็กหญิงสวยทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ โดยจัดการทดลองดังภาพแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองแก๊ส พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ฟองแก๊สเคลื่อนที่ไป 10 cm. หากเด็กหญิงสวยต้องการทำให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นในเวลาเท่าเดิมเด็กหญิงสวยควรปรับการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

นายแดนทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช 3 วิธีการและเก็บผล พบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีการที่ A, B และ C ของนายแดนคือวิธีการใด ตามลำดับ

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

การทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน แต่แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด โดยเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้งในการวางเมล็ด และชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำในการวางเมล็ด จากการทดลองข้างต้นนักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์เมล็ดในชุดการทดลองทั้งสองจะเป็นดังคำตอบ A หรือคำตอบ B และเพราะเหตุใด

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดคือตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไข (Conditioning) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ตามลำดับ

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

นำอาหาร 4 ชนิดมาทดสอบสารอาหาร ได้ผลทดสอบดังตาราง อาหารชนิดใด น่าจะมีพลังงานสูงสุดเมื่อมีปริมาณของแต่ละสารอาหารเท่ากัน

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งมีทั้งต้นที่มีดอกสีขาวและต้นที่มีดอกสีแดง โดยลักษณะสีดอกดังกล่าวมียีนเด่นที่แสดงออกเป็นสีแดงข่มยีนด้อยโดยสมบูรณ์ เมื่อนำต้นที่มีดอกสีแดง (Heterozygous) ผสมพันธุ์กับต้นที่มีดอกสีขาว จะได้รุ่นลูกมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สาหร่าย และแพลงก์ตอนในมหาสมุทร ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง และให้ผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจนและน้ำตาล เมื่อมีการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศอีกครั้ง จากข้อความข้างต้นหมายถึงวัฏจักรใด

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการใช้สารพิษดีดีที ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งนักวิจัยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สารตกค้างในดิน พบปริมาณดีดีทีเป็นจำนวนมาก บุคคลในข้อใดจัดการแก้ไขปัญหาสารตกค้างไม่ให้เกิดการถ่ายทอดไปยังโซ่อาหารได้ดีและยั่งยืนที่สุด

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงกระดาษกรองชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำ เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล หากนำสารทั้ง 4 ชนิดมาตรวจสอบการกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน พบว่า อนุภาคของสาร C สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ แต่สาร A B และ D ไม่สามารถผ่านได้ ข้อใดสามารถจำแนกชนิดของสารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

ทดลองลดอุณหภูมิสาร A ซึ่งเป็นแก๊ส และให้ความร้อนแก่สาร B ซึ่งเป็นของแข็ง ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้ จากข้อมูล ที่อุณหภูมิใด สาร A และสาร B มีการจัดเรียงอนุภาคสถานะเดียวกัน และคือสถานะใด

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

นำสารละลาย A B C และ D ซึ่งมีลักษณะใส ไม่มีสี มาพิจารณาสี เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับ pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

พิจารณาวิธีการแยกสารผสม 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นของแข็งทั้งหมด ดังแผนภาพต่อไปนี้ ข้อใดระบุวิธีการแยกสารได้ถูกต้อง

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

นำน้ำส้ม A ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร ผสมกับน้ำส้ม B ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร หากต้องการให้น้ำส้มผสมมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร ต้องเติมน้ำลงไปในน้ำส้มผสมเท่าไร

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

สภาพการละลายน้ำของสาร A ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นดังนี้ นำสาร A จำนวน 350 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้มีอุณหูมิลดลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม อุณหภูมิดังกล่าวคือเท่าใด

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

นำก้อนโลหะ A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะใช้เวลา 20 นาที พบว่าเกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ A(s) + B(aq) → C(s) ข้อใดไม่ใช่การทดลองที่จะทำให้เกิดตะกอน C จนสมบูรณ์ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลองดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E3 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร DB2 ลงไปผสมกับสารในข้อ 1

3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร AB3 , DE และสาร DB2 เหลืออยู่
 

จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนโต๊ะราบลื่นด้วยอัตราเร็วคงที่ 10 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และ B ซึ่งอยู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ หากไม่คิดแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุ จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นราบลื่น เมื่อออกแรงคงตัว F1 ดึงวัตถุไปทางซ้าย และออกแรง F2 ดึงวัตถุไปทางขวา พร้อมกันตลอดเวลา โดยแบ่งการออกแรงดึงเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ออกแรง F1 50 นิวตัน และออกแรง F2 50 นิวตัน ช่วงที่ 2 ออกแรง F1 60 นิวตัน และออกแรง F2 70 นิวตัน จงหาว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร ตามลำดับ

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 ก้อน คือ A, B และ C มีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน วางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อใดระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

วัตถุทรงลูกบาศก์จมอยู่ในน้ำยาล้างจานทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงพยุงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุมีค่า 12 นิวตัน และแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านบน และผิวด้านข้างแต่ละด้านมีค่า 6 และ 4 นิวตัน ตามลำดับ จงหาแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านล่าง

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

สมศักดิ์เป็นนักขับรถผาดโผนทดลองขับรถยนต์บนถนนราบทางตรงด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลื่อนที่ได้ 200 เมตร จึงเบรกให้รถหยุด ปรากฏว่ารถยนต์ไถลไปได้ไกล 50 เมตร โดยไม่หมุน จากนั้นสมศักดิ์ลองขับรถคันเดิมในวันที่ฝนตกออกจากจุดเดียวกันด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกให้รถหยุดตรงจุดเดียวกัน จงพิจารณาว่ารถยนต์จะไถลไปได้ไกลมากหรือน้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์คันนี้เป็น แรงเสียดทานประเภทใด ตามลำดับ

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

คานเบายาว 2 เมตร วางอยู่บนลิ่มซึ่งอยู่ห่างจากปลายคานด้านหนึ่งเป็นระยะ 0.5 เมตร จากนั้นนำวัตถุ A หนัก 10 นิวตัน และวัตถุ B หนัก 5 นิวตัน ไปวางไว้ที่ปลายคานทั้งสองข้าง ดังภาพ จงหาว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาที่มีค่ามากกว่ากัน และมีค่ามากกว่าเท่าใด ตามลำดับ

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

สมศรีนำหม้อไปตั้งบนเตาแก๊สเพื่อทำต้มยำกุ้งให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทาน เมื่อหม้อร้อน สมศรีจึงเทน้ำลงไปในหม้อ แล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดเพื่อประกอบอาหารตามสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดระบุสถานการณ์ที่มีการถ่ายโอนความร้อนแบบนำความร้อน และการพาความร้อนได้ถูกต้อง ตามลำดับ

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยครอบลูกโป่งเข้ากับปากขวดเปล่า แล้วนำไปวางในอ่างของเหลวชนิดหนึ่ง ก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะดังภาพ 1 และหลังการทดลองลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพ 2 จงพิจารณาว่าความดันของแก๊สในลูกโป่งและอุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าห่างจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก (C) เล็กน้อย ดังภาพ จงหาว่า เกิดภาพ ที่ตำแหน่งใด และเป็นภาพชนิดใด ตามลำดับ กำหนดให้ F คือ จุดโฟกัส

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

ฉายแสงขาวให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม ดังภาพ พบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากปริซึมมีการแยกออกเป็นแถบสี จงหาว่า แสงสีในข้อใดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ฉายแสงสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ครั้งละ 1 สี ด้วยปริมาณแสงที่เท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชั้นหนึ่ง โดยมีตารางบันทึกผลการสังเกตสีวัตถุ ดังนี้ จากผลการสังเกตข้างต้น จงพิจารณาว่าวัตถุดังกล่าวมีสีอะไร

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ดีดวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงฝืด จนกระทั่งวัตถุไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง B ดังภาพ จงพิจารณาว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามลำดับ

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ชูใจกำลังตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าระหว่างหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ และหลอดไฟฟ้า Y มีกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ โดยหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน อีกทั้งมีราคาเท่ากัน นักเรียนจะแนะนำให้ชูใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าใด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

กำหนดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศพื้นที่ F พบว่าอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 32 องศาเซลเซียส และผลการตรวจสอบโดยใช้กระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ พบว่าได้กระดาษสีน้ำเงินม่วง อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปราะเปียกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์ลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก มีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดังนี้ จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

​ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 3 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้  

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ จากภาพข้อสรุปใดถูกต้อง

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่ง เมื่อมองจากหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นดังนี้ หมายเหตุ ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้ายาวนานที่สุด    

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา โดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

การทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นดังภาพ

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

จากแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรีที่มีความต่างศักย์ 2 โวลต์ ดังภาพ 1 แล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ และวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ จากนั้นเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี แล้ววัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังภาพ 2 จากผลการทดลองข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

โครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรลียม และสารในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เรียงลำดับชั้น เป็นดังภาพ   สมบัติของโครงสร้างชั้นหินของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่    

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน