ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA313545

จำนวนข้อ

: 78 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 62 เวลา 11:20 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/78
คำถาม :

ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบส่วนประกอบของเซลล์ ดังตาราง √ หมายถึง มีส่วนประกอบ และ × หมายถึง ไม่มีส่วนประกอบ หากนำเซลล์ทั้ง 4 ชนิดไปแช่ในน้ำกลั่น เป็นเวลา 5 นาที เซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้  

ข้อที่ 2/78
คำถาม :

ตัดชิ้นมันฝรั่งเป็นทรงลูกบาศก์ที่มีมวล 5.0 กรัม จำนวน 4 ชิ้น แล้วนำแต่ละชิ้นแช่ลงในบีกเกอร์ A B C และ D ที่มีสารละลายน้ำตาลความเข้มข้นแตกต่างกัน ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น นำชิ้นมันฝรั่งในแต่ละบีกเกอร์ออกมาชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผลได้ ดังตาราง ข้อใดเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลในแต่ละบีกเกอร์ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 3/78
คำถาม :

  ศึกษาการลำเลียงน้ำของพืช โดยการทดลองครั้งที่ 1 นำต้นกระสังที่มีรากติดอยู่แช่ในน้ำสีแดง แล้วจับเวลาที่น้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำดับจนมีความสูง 5 เซนติเมตร พบว่าใช้เวลา 7 นาที จากนั้น ทำการทดลองซ้ำครั้งที่ 2 โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมให้ต่างไปจากการทดลองครั้งที่ 1 แล้วพบว่าน้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำดับจนมีความสูง 5 เซนติเมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาที ในการทดลองครั้งที่ 2 มีการปรับสภาพแวดล้อมอย่างไร ที่ทำให้อัตราการคายน้ำเปลี่ยนไปจากการ ทดลองครั้งที่ 1

ข้อที่ 4/78
คำถาม :

นักเรียน 3 คน ได้รับมอบหมายให้ขยายพันธุ์พืชคนละ 1 วิธี จากต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตมาก ผลมีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก ซึ่งเมื่อขยายพันธุ์พืชแล้ว นักเรียนแต่ละคนได้พืชที่มีจำนวนและลักษณะพืช ดังนี้ จากสถานการณ์ ข้อใดอาจเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชที่นักเรียนคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 เลือกใช้ตามลำดับ

ข้อที่ 5/78
คำถาม :

ทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน ไว้ในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน แต่ใช้สำลีห่อหุ้มเมล็ดแตกต่างกัน โดยชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้ง ส่วนชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำ ดังภาพ   ภาพใดแสดงการเปลี่ยนแปลงของเมล็ด หลังผ่านไป 7 วัน ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 6/78
คำถาม :

อธิบายเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 7/78
คำถาม :

ทดลองเลี้ยงกระรอกในกรงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับธรรมชาติ แล้วติดตามพฤติกรรม การทดลองสนองของกระรอกจาก 2 สถานการณ์ ต่อไปนี้ สถานการณ์ที่ 1 ผู้เลี้ยงดีดนิ้วทุกครั้งเมื่อถึงเวลาให้อาหาร เมื่อทำซ้ำ ๆ พบว่า กระรอกจะเข้ามาหาทุกครั้งที่มีการดีดนิ้ว แม้จะไม่ได้ให้อาหาร สถานการณ์ที่ 2 กระรอกนำวัสดุจำพวกกิ่งไม้ ใบไม้ที่มีอยู่ในกรง เพื่อนำมาใช้สร้างเป็นรังเองได้ พฤติกรรมการตอบสนองของกระรอกในสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นแบบใด ตามลำดับ

ข้อที่ 8/78
คำถาม :

นำอาหาร 4 ชนิด มาทดสอบสารอาหารได้ผลการทดสอบดังตาราง หากทดสอบอาหาร E ที่มีอยู่ข้อมูลทางโภชนาการต่ออาหาร 100 กรัม ดังนี้ อาหาร E จะให้ผลการทดสอบใกล้เคียงกับอาหารชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 9/78
คำถาม :

ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดหนึ่งที่มีดอก 2 สี ได้แก่ สีแดง และ สีขาว โดยสีแดงเป็นลักษณะเด่นซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน R และสีขาวเป็นลักษณะด้อยซึ่งถูกควบคุมด้วยยืน r   หากทำการทดลองต่อโดยนำเฉพาะต้นที่มีดอกสีแดงในลูกรุ่นที่ 1 มาผสมพันธุ์กัน ลูกรุ่นที่ 2 จะเป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 10/78
คำถาม :

แผนผังแสดงวัฏจักรของสารเป็นดังนี้ จากแผนภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 11/78
คำถาม :

ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงปริมาณมากในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีและทำให้ดินเสื่อมสภาพ แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะเลิกใช้สารเคมีและปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดินและในระบบนิเวศต่อไป หากต้องการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดสารเคมีที่ตกค้างในดินสู่สิ่งมีชีวิตอื่นชาวบ้านควรเลือกปลูกพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

ข้อที่ 12/78
คำถาม :

นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงเซลโลเฟนชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำเมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล สารชนิดใดน่าจะเป็นคอลลอยด์ และการตรวจสอบว่าสารนั้นเป็นคอลลอยด์หรือไม่ ทำได้อย่างไร

ข้อที่ 13/78
คำถาม :

แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารทั้ง 3 สถานะ มีลักษณะดังภาพ ทดลองให้ความร้อนแก่สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และลดอุณหภูมิสาร B ซึ่งเป็นแก๊ส ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้  จากข้อมูลที่อุณหภูมิ Tและ T2  สาร A และ B จะมีการจัดเรียงอนุภาคตามสถานะใด

ข้อที่ 14/78
คำถาม :

นำสบู่เหลว 4 ยี่ห้อ คือW X Y และ Z ซึ่งมีลักษณะใสไม่มีสี มาทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได้ผลดังนี้ จากข้อมูล ถ้าแพทย์แนะนำนักเรียนว่าควรเลือกใช้สบู่ที่มีสภาพใกล้เคียงเป็นกลาง เพื่อแก้ปัญหาบางประการของผิว นักเรียนควรเลือกใช้สบู่ยี่ห้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/78
คำถาม :

พิจารณาวิธีการแยกสารจากพืชชนิดหนึ่ง ดังแผนภาพต่อไปนี้ วิธีใดในแผนภาพที่สามารถแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 16/78
คำถาม :

น้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด มีปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร นำมาเตรียมตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ผสมน้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด กับน้ำปริมาตร 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้น้ำส้มปริมาตร 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขั้นที่ 2 แบ่งน้ำส้มจากขั้นที่ 1 มาปริมาตร 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมน้ำจนได้น้ำส้ม ปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากข้อมูล น้ำส้มที่เตรียมได้ในขั้นที่ 2 มีปริมาณน้ำตาลอยู่ร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 17/78
คำถาม :

สภาพละลายได้ของโพแทสเซียมไอโอไดด์ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นดังนี้ นำโพแทสเซียมไอโอไดด์ 300 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้สารละลายมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 20 องศาเซลเซียส จากข้อมูล เมื่อสารละลายมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 20 องศาเซลเซียสจะมีสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ตกผลึกกี่กรัม

ข้อที่ 18/78
คำถาม :

นำสาร A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จะได้เวลา 20 นาที พบว่า เกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ ทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง โดยใช้สารตั้งต้นปริมาณเท่าเดิม แต่เปลี่ยนอุณหภูมิของสารละลาย B เป็น 55 องศาเซลเซียส จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้จากการทดลองซ้ำ

ข้อที่ 19/78
คำถาม :

ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลอง ดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E4 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร EB ลงไปผสมกับสารในข้อ 1 แล้วให้ความร้อนเป็นเวลา 30 นาที 3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร A2E5B และสาร A2E4 เหลืออยู่ จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/78
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะที่ไม่มีแรงเสียดทานด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และจุด B ซึ่งห่างกัน 30 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ (กำหนดให้ไม่มีแรงต้านอากาศกระทำต่อวัตถุ) ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 21/78
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่นิ่งบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อออกแรงคงตัว  กระทำต่อวัตถุพร้อมกันในทิศทางดังภาพ (เวกเตอร์ในภาพแสดงทิศทางของแรงเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงขนาดของแรง) ซึ่งการออกแรงแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังตาราง ในช่วงที่ 1 และ 2 วัตถุจะมีสภาพการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร   

ข้อที่ 22/78
คำถาม :

วัตถุ A B และ C ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดเท่ากัน น้ำหนักเท่ากัน ถูกวางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ ข้อใดระบุแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 23/78
คำถาม :

ณ เวลาขณะหนึ่ง วัตถุซึ่งมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ จมอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่งทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุ มีขนาดดังนี้


แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 24/78
คำถาม :

พิจารณาการเบรกอย่างกะทันหันของรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งล้อจะไถลบนพื้นและไม่หมุน โดยเปรียบเทียบขณะแล่นบนถนนเดียวกัน อัตราเร็วก่อนเบรกเท่ากัน แรงในการเบรกเท่ากัน แต่สภาพของพื้นถนนต่างกัน คือ พื้นที่แห้งและพื้นเปียก จากข้อมูล การเบรกบนพื้นถนนแบบใด ที่รถจะไถลได้ระยะทางสั้นกว่า และแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนที่เกิดขึ้นขณะเบรกเป็นแรงเสียดทานประเภทใด

ข้อที่ 25/78
คำถาม :

วางคานเบายาว 3.0 เมตร บนแท่นสามเหลี่ยม ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งห่างจากปลายคานข้างหนึ่ง 2.0 เมตร แล้ววางวัตถุหนัก 2.0 นิวตัน ไว้ที่ปลายคาน พร้อมทั้งกดปลายอีกข้างของคานด้วยแรง ขนาด 3.0 นิวตัน ดังภาพ จากภาพโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกามีขนาดเท่าใด และคานจะหมุนในทิศใด

ข้อที่ 26/78
คำถาม :

ครอบลูกโปร่งที่ยังไม่พองเข้ากับปากขวดให้สนิท จากนั้นนำขวดไปแช่ในของเหลวชนิดหนึ่ง แล้วตั้งที่ไว้ในห้อง พบว่า ลูกโปร่งขยายตัวออกดังภาพที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป ลูกโป่งมีขนาดเล็กลง ดังภาพที่ 2     จากภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 ความดันของแก๊สในลูกโปงและอุณหภูมิของเหลวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 27/78
คำถาม :

เบิร์ดวางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าที่ระยะห่างจากขั้วกระจกมากกว่ารัศมีความโค้ง เขาพบว่า ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพหัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ เขาจึงเขียนแผนผังภาพดังนี้ กำหนดให้ C คือจุดศูนย์กลางความโค้ง และ F คือ จุดโฟกัส   แผนภาพที่เบิร์ดเขียนข้างต้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 28/78
คำถาม :

อ้อมต้องการศึกษาการกระจายของแสง จึงจัดชุดการทดลองโดยฉายลำแสงสีเขียวให้เข้าสู่ปริซึมสี่เหลี่ยม ผลคือ ปรากฏเพียงแสงสีเขียวบนฉาก ดังแผนภาพ 2 มิติ ที่มองจากด้านบน   อ้อมควรปรับชุดการทดลองอย่างไร เพื่อให้ปรากฏการกระจายของแสงบนฉากขาวอย่างชัดเจน

ข้อที่ 29/78
คำถาม :

ฉายแสงสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว ครั้งละสี ด้วยปริมารของแสงเท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชิ้นหนึ่ง พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตวัตถุ ได้ผลดังตาราง จากข้อมูล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 30/78
คำถาม :

ปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง เริ่มจากตำแหน่ง A ผ่านตำแหน่ง B ดังภาพ โดยขณะกำลังเคลื่อนที่นั้น พบว่า มีเสียงของการเสียดสีระหว่างพื้นผิววัตถุกับพื้นเอียงเกิดขึ้นด้วย   จากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 31/78
คำถาม :

น้ำหวานพิจารณาเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าไว้ใช้งาน ขณะกำลังเปรียบเทียบระหว่างหลอดแอลอีดีขนาด 7 วัตต์ กับหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์ ซึ่งให้ความสว่างเท่ากัน พนักงานขายได้แนะนำน้ำหวานดังนี้ "ผมแนะนำลูกค้าให้ซื้อหลอดไส้ดีกว่าครับ ถึงแม้หลอดทั้งสองประเภทจะให้ความสว่างเท่ากัน แต่เมื่อเทียบการใช้หลอดทั้งสองเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเท่ากันแล้ว หลอดไส้ต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดแอลอีดี 53 วัตต์ชั่วโมง เลยทีเดียวนะครับ"   คำแนะนำของพนักงานขายไม่ถูกต้องตามหลักการของพลังงานไฟฟ้า เพราะเหตุใด

ข้อที่ 32/78
คำถาม :

กำหนดตารางค่าความชื้นสัมพันธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้   จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในพื้นที่ F พบว่า อ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 34 องศาเซลเซียส และกระเปาะเปียกได้ 30 องศาเซลเซียส  ผลการตรวจสอบอากาศในพื้นที่ F โดยใช้กระดาษชุบโคบอลต์ (II) คลอไรด์ จะพบกระดาษเป็นสีใด

ข้อที่ 33/78
คำถาม :

ข้อมูลพายหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก มีอัตราเร็วลมรอบ จุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  

ข้อที่ 34/78
คำถาม :

ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นดังนี้   จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทราย ควรปลูกพืชชนิดนี้ในที่ดินแปลงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 35/78
คำถาม :

ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 2 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้   ภาพใดแสดงความลึกของบ่อน้ำ A และ B ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 36/78
คำถาม :

ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ   จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 37/78
คำถาม :

แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ   จากภาพ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 38/78
คำถาม :

ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่งเมื่อมองจากเหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นดังนี้   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้า ยาวนานที่สุด

ข้อที่ 39/78
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันเข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลาโดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้   จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์เป็นดาวเทียมสื่อสาร

ข้อที่ 40/78
คำถาม :

ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบส่วนประกอบของเซลล์ ดังตาราง √ หมายถึง มีส่วนประกอบ และ × หมายถึง ไม่มีส่วนประกอบ หากนำเซลล์ทั้ง 4 ชนิดไปแช่ในน้ำกลั่น เป็นเวลา 5 นาที เซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้  

ข้อที่ 41/78
คำถาม :

ตัดชิ้นมันฝรั่งเป็นทรงลูกบาศก์ที่มีมวล 5.0 กรัม จำนวน 4 ชิ้น แล้วนำแต่ละชิ้นแช่ลงในบีกเกอร์ A B C และ D ที่มีสารละลายน้ำตาลความเข้มข้นแตกต่างกัน ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น นำชิ้นมันฝรั่งในแต่ละบีกเกอร์ออกมาชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผลได้ ดังตาราง ข้อใดเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลในแต่ละบีกเกอร์ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 42/78
คำถาม :

  ศึกษาการลำเลียงน้ำของพืช โดยการทดลองครั้งที่ 1 นำต้นกระสังที่มีรากติดอยู่แช่ในน้ำสีแดง แล้วจับเวลาที่น้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำดับจนมีความสูง 5 เซนติเมตร พบว่าใช้เวลา 7 นาที จากนั้น ทำการทดลองซ้ำครั้งที่ 2 โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมให้ต่างไปจากการทดลองครั้งที่ 1 แล้วพบว่าน้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำดับจนมีความสูง 5 เซนติเมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาที ในการทดลองครั้งที่ 2 มีการปรับสภาพแวดล้อมอย่างไร ที่ทำให้อัตราการคายน้ำเปลี่ยนไปจากการ ทดลองครั้งที่ 1

ข้อที่ 43/78
คำถาม :

นักเรียน 3 คน ได้รับมอบหมายให้ขยายพันธุ์พืชคนละ 1 วิธี จากต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตมาก ผลมีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก ซึ่งเมื่อขยายพันธุ์พืชแล้ว นักเรียนแต่ละคนได้พืชที่มีจำนวนและลักษณะพืช ดังนี้ จากสถานการณ์ ข้อใดอาจเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชที่นักเรียนคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 เลือกใช้ตามลำดับ

ข้อที่ 44/78
คำถาม :

ทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน ไว้ในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน แต่ใช้สำลีห่อหุ้มเมล็ดแตกต่างกัน โดยชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้ง ส่วนชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำ ดังภาพ   ภาพใดแสดงการเปลี่ยนแปลงของเมล็ด หลังผ่านไป 7 วัน ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 45/78
คำถาม :

อธิบายเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 46/78
คำถาม :

ทดลองเลี้ยงกระรอกในกรงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับธรรมชาติ แล้วติดตามพฤติกรรม การทดลองสนองของกระรอกจาก 2 สถานการณ์ ต่อไปนี้ สถานการณ์ที่ 1 ผู้เลี้ยงดีดนิ้วทุกครั้งเมื่อถึงเวลาให้อาหาร เมื่อทำซ้ำ ๆ พบว่า กระรอกจะเข้ามาหาทุกครั้งที่มีการดีดนิ้ว แม้จะไม่ได้ให้อาหาร สถานการณ์ที่ 2 กระรอกนำวัสดุจำพวกกิ่งไม้ ใบไม้ที่มีอยู่ในกรง เพื่อนำมาใช้สร้างเป็นรังเองได้ พฤติกรรมการตอบสนองของกระรอกในสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นแบบใด ตามลำดับ

ข้อที่ 47/78
คำถาม :

นำอาหาร 4 ชนิด มาทดสอบสารอาหารได้ผลการทดสอบดังตาราง หากทดสอบอาหาร E ที่มีอยู่ข้อมูลทางโภชนาการต่ออาหาร 100 กรัม ดังนี้ อาหาร E จะให้ผลการทดสอบใกล้เคียงกับอาหารชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 48/78
คำถาม :

ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดหนึ่งที่มีดอก 2 สี ได้แก่ สีแดง และ สีขาว โดยสีแดงเป็นลักษณะเด่นซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน R และสีขาวเป็นลักษณะด้อยซึ่งถูกควบคุมด้วยยืน r   หากทำการทดลองต่อโดยนำเฉพาะต้นที่มีดอกสีแดงในลูกรุ่นที่ 1 มาผสมพันธุ์กัน ลูกรุ่นที่ 2 จะเป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 49/78
คำถาม :

แผนผังแสดงวัฏจักรของสารเป็นดังนี้ จากแผนภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 50/78
คำถาม :

ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงปริมาณมากในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีและทำให้ดินเสื่อมสภาพ แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะเลิกใช้สารเคมีและปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดินและในระบบนิเวศต่อไป หากต้องการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดสารเคมีที่ตกค้างในดินสู่สิ่งมีชีวิตอื่นชาวบ้านควรเลือกปลูกพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

ข้อที่ 51/78
คำถาม :

นำสาร A B C และ D ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำ มาใส่ลงในถุงเซลโลเฟนชนิดละถุง แล้วนำไปแช่น้ำเมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพ จากข้อมูล สารชนิดใดน่าจะเป็นคอลลอยด์ และการตรวจสอบว่าสารนั้นเป็นคอลลอยด์หรือไม่ ทำได้อย่างไร

ข้อที่ 52/78
คำถาม :

แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารทั้ง 3 สถานะ มีลักษณะดังภาพ ทดลองให้ความร้อนแก่สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และลดอุณหภูมิสาร B ซึ่งเป็นแก๊ส ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้  จากข้อมูลที่อุณหภูมิ Tและ T2  สาร A และ B จะมีการจัดเรียงอนุภาคตามสถานะใด

ข้อที่ 53/78
คำถาม :

นำสบู่เหลว 4 ยี่ห้อ คือW X Y และ Z ซึ่งมีลักษณะใสไม่มีสี มาทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได้ผลดังนี้ จากข้อมูล ถ้าแพทย์แนะนำนักเรียนว่าควรเลือกใช้สบู่ที่มีสภาพใกล้เคียงเป็นกลาง เพื่อแก้ปัญหาบางประการของผิว นักเรียนควรเลือกใช้สบู่ยี่ห้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 54/78
คำถาม :

พิจารณาวิธีการแยกสารจากพืชชนิดหนึ่ง ดังแผนภาพต่อไปนี้ วิธีใดในแผนภาพที่สามารถแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 55/78
คำถาม :

น้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด มีปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร นำมาเตรียมตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ผสมน้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด กับน้ำปริมาตร 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้น้ำส้มปริมาตร 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขั้นที่ 2 แบ่งน้ำส้มจากขั้นที่ 1 มาปริมาตร 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมน้ำจนได้น้ำส้ม ปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากข้อมูล น้ำส้มที่เตรียมได้ในขั้นที่ 2 มีปริมาณน้ำตาลอยู่ร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 56/78
คำถาม :

สภาพละลายได้ของโพแทสเซียมไอโอไดด์ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นดังนี้ นำโพแทสเซียมไอโอไดด์ 300 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้สารละลายมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 20 องศาเซลเซียส จากข้อมูล เมื่อสารละลายมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 20 องศาเซลเซียสจะมีสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ตกผลึกกี่กรัม

ข้อที่ 57/78
คำถาม :

นำสาร A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จะได้เวลา 20 นาที พบว่า เกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ ทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง โดยใช้สารตั้งต้นปริมาณเท่าเดิม แต่เปลี่ยนอุณหภูมิของสารละลาย B เป็น 55 องศาเซลเซียส จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้จากการทดลองซ้ำ

ข้อที่ 58/78
คำถาม :

ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลอง ดังนี้ 1. ใส่สารละลาย A2E4 ลงในบีกเกอร์ 2. เติมสาร EB ลงไปผสมกับสารในข้อ 1 แล้วให้ความร้อนเป็นเวลา 30 นาที 3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร A2E5B และสาร A2E4 เหลืออยู่ จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 59/78
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะที่ไม่มีแรงเสียดทานด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 เซนติเมตรต่อวินาที ผ่านจุด A และจุด B ซึ่งห่างกัน 30 เซนติเมตร แล้วตกกระทบพื้นที่จุด C ดังภาพ (กำหนดให้ไม่มีแรงต้านอากาศกระทำต่อวัตถุ) ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 60/78
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่นิ่งบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อออกแรงคงตัว  กระทำต่อวัตถุพร้อมกันในทิศทางดังภาพ (เวกเตอร์ในภาพแสดงทิศทางของแรงเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงขนาดของแรง) ซึ่งการออกแรงแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังตาราง ในช่วงที่ 1 และ 2 วัตถุจะมีสภาพการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร   

ข้อที่ 61/78
คำถาม :

วัตถุ A B และ C ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดเท่ากัน น้ำหนักเท่ากัน ถูกวางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ ข้อใดระบุแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 62/78
คำถาม :

ณ เวลาขณะหนึ่ง วัตถุซึ่งมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ จมอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่งทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุ มีขนาดดังนี้


แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 63/78
คำถาม :

พิจารณาการเบรกอย่างกะทันหันของรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งล้อจะไถลบนพื้นและไม่หมุน โดยเปรียบเทียบขณะแล่นบนถนนเดียวกัน อัตราเร็วก่อนเบรกเท่ากัน แรงในการเบรกเท่ากัน แต่สภาพของพื้นถนนต่างกัน คือ พื้นที่แห้งและพื้นเปียก จากข้อมูล การเบรกบนพื้นถนนแบบใด ที่รถจะไถลได้ระยะทางสั้นกว่า และแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนที่เกิดขึ้นขณะเบรกเป็นแรงเสียดทานประเภทใด

ข้อที่ 64/78
คำถาม :

วางคานเบายาว 3.0 เมตร บนแท่นสามเหลี่ยม ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งห่างจากปลายคานข้างหนึ่ง 2.0 เมตร แล้ววางวัตถุหนัก 2.0 นิวตัน ไว้ที่ปลายคาน พร้อมทั้งกดปลายอีกข้างของคานด้วยแรง ขนาด 3.0 นิวตัน ดังภาพ จากภาพโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกามีขนาดเท่าใด และคานจะหมุนในทิศใด

ข้อที่ 65/78
คำถาม :

ครอบลูกโปร่งที่ยังไม่พองเข้ากับปากขวดให้สนิท จากนั้นนำขวดไปแช่ในของเหลวชนิดหนึ่ง แล้วตั้งที่ไว้ในห้อง พบว่า ลูกโปร่งขยายตัวออกดังภาพที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป ลูกโป่งมีขนาดเล็กลง ดังภาพที่ 2     จากภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 ความดันของแก๊สในลูกโปงและอุณหภูมิของเหลวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 66/78
คำถาม :

เบิร์ดวางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าที่ระยะห่างจากขั้วกระจกมากกว่ารัศมีความโค้ง เขาพบว่า ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพหัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ เขาจึงเขียนแผนผังภาพดังนี้ กำหนดให้ C คือจุดศูนย์กลางความโค้ง และ F คือ จุดโฟกัส   แผนภาพที่เบิร์ดเขียนข้างต้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 67/78
คำถาม :

อ้อมต้องการศึกษาการกระจายของแสง จึงจัดชุดการทดลองโดยฉายลำแสงสีเขียวให้เข้าสู่ปริซึมสี่เหลี่ยม ผลคือ ปรากฏเพียงแสงสีเขียวบนฉาก ดังแผนภาพ 2 มิติ ที่มองจากด้านบน   อ้อมควรปรับชุดการทดลองอย่างไร เพื่อให้ปรากฏการกระจายของแสงบนฉากขาวอย่างชัดเจน

ข้อที่ 68/78
คำถาม :

ฉายแสงสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว ครั้งละสี ด้วยปริมารของแสงเท่ากันในห้องมืดสนิทให้ตกกระทบวัตถุชิ้นหนึ่ง พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตวัตถุ ได้ผลดังตาราง จากข้อมูล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 69/78
คำถาม :

ปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง เริ่มจากตำแหน่ง A ผ่านตำแหน่ง B ดังภาพ โดยขณะกำลังเคลื่อนที่นั้น พบว่า มีเสียงของการเสียดสีระหว่างพื้นผิววัตถุกับพื้นเอียงเกิดขึ้นด้วย   จากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานกลของวัตถุเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 70/78
คำถาม :

น้ำหวานพิจารณาเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าไว้ใช้งาน ขณะกำลังเปรียบเทียบระหว่างหลอดแอลอีดีขนาด 7 วัตต์ กับหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์ ซึ่งให้ความสว่างเท่ากัน พนักงานขายได้แนะนำน้ำหวานดังนี้ "ผมแนะนำลูกค้าให้ซื้อหลอดไส้ดีกว่าครับ ถึงแม้หลอดทั้งสองประเภทจะให้ความสว่างเท่ากัน แต่เมื่อเทียบการใช้หลอดทั้งสองเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเท่ากันแล้ว หลอดไส้ต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดแอลอีดี 53 วัตต์ชั่วโมง เลยทีเดียวนะครับ"   คำแนะนำของพนักงานขายไม่ถูกต้องตามหลักการของพลังงานไฟฟ้า เพราะเหตุใด

ข้อที่ 71/78
คำถาม :

กำหนดตารางค่าความชื้นสัมพันธ์ เป็นดังนี้ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และการเปลี่ยนสีของกระดาษชุบสารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ในพื้นที่ 5 บริเวณ เป็นดังนี้   จากข้อมูล หากใช้ไซครอมิเตอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในพื้นที่ F พบว่า อ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 34 องศาเซลเซียส และกระเปาะเปียกได้ 30 องศาเซลเซียส  ผลการตรวจสอบอากาศในพื้นที่ F โดยใช้กระดาษชุบโคบอลต์ (II) คลอไรด์ จะพบกระดาษเป็นสีใด

ข้อที่ 72/78
คำถาม :

ข้อมูลพายหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลาง เป็นดังนี้ พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก มีอัตราเร็วลมรอบ จุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด  

ข้อที่ 73/78
คำถาม :

ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นดังนี้   จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทราย ควรปลูกพืชชนิดนี้ในที่ดินแปลงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 74/78
คำถาม :

ข้อมูลผลการสำรวจปริมาณน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ 2 บ่อ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้   ภาพใดแสดงความลึกของบ่อน้ำ A และ B ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 75/78
คำถาม :

ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ   จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 76/78
คำถาม :

แนวการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี ของประเทศไทย เป็นดังภาพ   จากภาพ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 77/78
คำถาม :

ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่งเมื่อมองจากเหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นดังนี้   ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้า ยาวนานที่สุด

ข้อที่ 78/78
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันเข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลาโดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้   จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์เป็นดาวเทียมสื่อสาร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน