ป.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB613543

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 26 มิ.ย. 62 เวลา 12:19 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/60
คำถาม :

ตัดส่วนประกอบของพืชชนิดหนึ่งได้แก่ ราก ลำต้น และใบ แล้วแยกแต่ละส่วนประกอบใส่ในภาชนะ A B และ C ภาชนะละ 1 จากนั้นบันทึกผลการสังเกตลักษณะภายนอกและการทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีน ดังตาราง


 

หากต้องการวาดส่วนประกอบที่มีโครงสร้างทำหน้าที่คายน้ำและทำหน้าที่ดูดน้ำของพืช ควรเลือกส่วนประกอบในภาชนะใดมาวาด ตามลำดับ

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

การศึกษาจำนวนหอยทากในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากบริเวณที่มีอุณหภูมิผิวดินและความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 4 บริเวณ ได้ผลดังตาราง จากข้อมูล เมื่อสำรวจพื้นที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งมีอุณหภูมิผิวดิน 30 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ 50 พบหอยทากจำนวน 20 ตัว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร หากต้องการทำฟาร์มเลี้ยงหอยทากในบริเวณนี้ ควรปรับสภาพแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้จำนวนหอยทากเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

พืชต้นหนึ่งมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ โดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน เริ่มมีดอกพร้อมกันแต่ใช้ระยะเวลาในการเจริญไปเป็นดอกที่พร้อมปฏิสนธิไม่เท่ากัน ดังแผนภาพ หากต้องการให้พืชต้นนี้ติดผลจากการผสมเกสรของดอกในต้นเดียวกัน นักเรียนควรช่วยผสมเกสรหลังจากเพาะเมล็ดกี่วัน

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

ไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงหวี่ขาว เกษตรกรจึงใช้ไส้เดือนฝอยในการกำจัดแมลงหวี่ขาวในระยะตัวอ่อน กำหนดให้วัฏจักรของแมลงหวี่ขาว เป็นดังแผนภาพ เกษตรกรควรเริ่มใช้ไส้เดือนฝอยในวันใด จึงจะกำจัดแมลงหวี่ขาวได้

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

เมื่อปอดทำงานบกพร่อง เหตุการณ์ในข้อใดจะไม่เกิดขึ้น

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

กำหนดให้ A B C D และ E คือ อาหาร 5 ชนิด ซึ่งมีสารอาหารหลักและปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ดังตาราง


 

จากข้อมูล ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด เพื่อให้ได้พลังงาน 1,400 กิโลแคลอรี และได้รับสารอาหารครบทุกประเภท

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีลักษณะภายนอก แสดงดังตาราง จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพืช 4 ชนิด เป็นดังตาราง √ หมายถึง มีส่วนประกอบ และ x หมายถึง ไม่มีส่วนประกอบ ข้อใดกล่าวถึงประเภทของพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

การศึกษาลักษณะภายในและภายนอกของตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ชนิด ได้ข้อมูลดังตาราง “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง” มักพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” จากข้อมูล สัตว์ชนิดใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

การกระทำในข้อใดช่วยลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

ทดสอบสมบัติของเชือก 4 ชนิด โดยผูกเชือกแต่ละชนิดเข้ากับคานไม้ ดังภาพ จากนั้นนำลูกตุ้มน้ำหนักที่มีมวล 1 กิโลกรัม มาแขวนที่ขอเกี่ยวของเชือกแต่ละเส้น แล้วเพิ่มตุ้มน้ำหนักทีละ 1 กิโลกรัม สังเกตและบันทึกมวลของตุ้มน้ำหนักที่เริ่มทำให้ เชือกขาดได้ดังตาราง ถ้าต้องการนำเชือกไปแขวนวัตถุมวล 5 กิโลกรัม โดยที่เชือกไม่ขาด ควรเลือกเชือกชนิดใด

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

นำสาร A และ B ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในภาชนะใส มีฝาปิดที่มีรูปทรงและความจุแตกต่างกัน 3 ใบ สังเกตลักษณะของสารที่อยู่ในภาชนะ ได้ดังภาพ


 

จากข้อมูล สาร A และสาร B มีสถานะใดตามลำดับ

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงขนาดของสารและสมบัติการละลายน้ำของสาร 3 ชนิด เป็นดังนี้ ครูให้นักเรียนแยกสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ โดยทดลอง ตามลำดับดังนี้ 1. นำสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ไปกรองด้วยกระดาษกรอง 2. นำสารละลายที่กรองได้จากข้อ 1 ไประเหยแห้ง 3. นำสารส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกรองไปล้างด้วยน้ำ 3 รอบ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง  จากนั้นนำไปร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 5 มิลลิเมตร จากการทดลอง สารชนิดใดสามารถแยกออกมาจากสารเนื้อผสมได้

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

ตารางแสดงลักษณะของสารและการใช้ประโยชน์ของสาร 4 ชนิด เป็นดังนี้ ถ้าใช้ทั้งสถานะและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

นักเรียนบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นดังนี้ จากข้อมูล ในแต่ละกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารมีลักษณะใด

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

พิจารณาสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ จากสถานการณ์ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที สถานการณ์ใดที่เกิดกระบวนการควบแน่น

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

มะลิทดสอบแผ่นยาง ชนิด A และชนิด B โดยวางแผ่นยางชนิด A บนพื้น แล้วออกแรงดึงแผ่นยางในทิศทางขนานกับพื้น ดังภาพ พร้อมทั้งบันทึกระยะทาง ที่แผ่นยางเคลื่อนที่ได้ในเวลา 10 วินาที จากนั้นทำซ้ำโดยเปลี่ยนแผ่นยางเป็นชนิด B ซึ่งมีมวลเท่ากับชนิด A แล้วออกแรงดึงขนาดเท่าเดิม ได้ผลเป็นดังตาราง หากต้องการเลือกแผ่นยางจากข้างต้นไปทำพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการลื่นล้มควรเลือกแผ่นยางชนิดใด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

นำภาชนะ A และ B ซึ่งมีขนาดพื้นที่ก้นภาชนะต่างกัน วางไว้บนพื้นระดับเดียวกัน จากนั้นเทน้ำ ปริมาณหนึ่งลงในภาชนะ A ดังภาพ ถ้าเทน้ำทั้งหมดจากภาชนะ A ลงในภาชนะ B แล้วแรงที่น้ำหนักของน้ำกดลงบนก้นภาชนะ B และความดันของน้ำที่กระทำต่อก้นภาชนะ B จะเป็นอย่างไร เทียบกับขณะที่น้ำอยู่ในภาชนะ A  

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

จัดชุดการทดลอง 4 ชุด โดยบรรจุยางลบจำนวนแตกต่างกันลงในกล่องพลาสติก และปิดฝาให้มิดชิด จากนั้นนำไปวางบนผิวน้ำ สังเกตผลได้ดังนี้


 

ข้อใดกล่าวถึงแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อกล่องพลาสติก และน้ำหนักรวมของกล่อง พลาสติกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

ทอสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุกั้นระหว่างตาและ เทียนไข ผลคือ มองเห็นเทียนไขได้ แต่ไม่ชัดเจน


 

เมื่อนำแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนของแสงโดยฉายรังสีของแสงไปตกกระทบ ที่แผ่นวัตถุ พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุ และบางส่วนทะลุ ผ่านแผ่นวัตถุ ดังแผนภาพ แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และ มุม X มีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

รัดกล่องพลาสติกด้วยยาง A และยาง B ซึ่งเหมือนกัน ทดสอบดึงยาง A ขึ้น ดังภาพ แล้วปล่อยยาง ฟังเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นทดสอบเช่นเดิมกับยาง B แต่ดึงขึ้นให้สูงกว่ายาง A เสียงที่เกิดขึ้นจากการดึงยางแต่ละเส้นมีสิ่งใดต่างกัน และต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

ต่อวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพ เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดฟ้าจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

ต่อวงจรไฟฟ้า 2 วงจร ดังแผนภาพ โดยเมื่อต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิดแล้ว หลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 4 หลอด ถ้าหลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรชำรุด 1 หลอด วงจรใดที่ยังคงมีหลอดไฟฟ้าสว่างอยู่และการต่อวงจรดังกล่าวเป็นแบบใด

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

ประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้า 3 ชุด โดยนำลวดทองแดงที่มีความยาวเท่ากัน พันรอบตะปูด้วยจำนวนรอบต่างกัน และต่อเข้ากับถ่านไฟฉายจำนวนต่างกัน ดังภาพและตารางต่อไปนี้ “ถ้าจำนวนรอบของขดลวดที่พันรอบตะปูเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กมากขึ้น” ข้อใดเรียงลำดับชุดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแรงแม่เหล็กจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

ในช่วงเช้าวันหนึ่ง ขณะมีลมพัด เด็กชายอ้วนสังเกตเห็นศรลมที่ตั้งอยู่ ในบริเวณที่เขายืนอยู่ หันในทิศทางดังภาพ ถ้าบริเวณที่เด็กชายอ้วนยืนอยู่ มีบ้านตั้งอยู่ 4 หลัง โดยบ้านแต่ละหลังมีหน้าบ้านอยู่ทิศต่างกัน จากข้อมูล บ้านหลังใดที่มีลมพัดเข้าทางหน้าบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงลักษณะของตัวอย่างหิน 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งมีสัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น การกระทำใดต่อไปนี้ที่ทำให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากสึนามิมากที่สุด

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

ภาพแสดงตำแห่งของดาว 3 ดวง บนแผนที่ดาวด้านทิศใต้ เวลา 19.00 น. ในคืนหนึ่งเป็นดังภาพ จากภาพ ดาวดวงใดตกลับขอบฟ้าเป็นลำดับแรกและลำดับสุดท้ายของคืนนี้ ตามลำดับ

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

แบบจำลองแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ขณะเกิดสุริยุปราคา ครั้งหนึ่ง ซึ่ง A และ B เป็นตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์เกิดสุริยุปราคาบนพื้นผิวโลก ที่เวลาเดียวกัน เป็นดังภาพ จากภาพ ผู้สังเกต ณ ตำแหน่ง A และ B จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบใดตามลำดับ

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียม A และ B เป็นดาวเทียมประเภทใด ตามลำดับ

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

ตัดส่วนประกอบของพืชชนิดหนึ่งได้แก่ ราก ลำต้น และใบ แล้วแยกแต่ละส่วนประกอบใส่ในภาชนะ A B และ C ภาชนะละ 1 จากนั้นบันทึกผลการสังเกตลักษณะภายนอกและการทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีน ดังตาราง


 

หากต้องการวาดส่วนประกอบที่มีโครงสร้างทำหน้าที่คายน้ำและทำหน้าที่ดูดน้ำของพืช ควรเลือกส่วนประกอบในภาชนะใดมาวาด ตามลำดับ

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

การศึกษาจำนวนหอยทากในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากบริเวณที่มีอุณหภูมิผิวดินและความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 4 บริเวณ ได้ผลดังตาราง จากข้อมูล เมื่อสำรวจพื้นที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งมีอุณหภูมิผิวดิน 30 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ 50 พบหอยทากจำนวน 20 ตัว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร หากต้องการทำฟาร์มเลี้ยงหอยทากในบริเวณนี้ ควรปรับสภาพแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้จำนวนหอยทากเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

พืชต้นหนึ่งมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ โดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน เริ่มมีดอกพร้อมกันแต่ใช้ระยะเวลาในการเจริญไปเป็นดอกที่พร้อมปฏิสนธิไม่เท่ากัน ดังแผนภาพ หากต้องการให้พืชต้นนี้ติดผลจากการผสมเกสรของดอกในต้นเดียวกัน นักเรียนควรช่วยผสมเกสรหลังจากเพาะเมล็ดกี่วัน

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

ไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงหวี่ขาว เกษตรกรจึงใช้ไส้เดือนฝอยในการกำจัดแมลงหวี่ขาวในระยะตัวอ่อน กำหนดให้วัฏจักรของแมลงหวี่ขาว เป็นดังแผนภาพ เกษตรกรควรเริ่มใช้ไส้เดือนฝอยในวันใด จึงจะกำจัดแมลงหวี่ขาวได้

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

เมื่อปอดทำงานบกพร่อง เหตุการณ์ในข้อใดจะไม่เกิดขึ้น

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

กำหนดให้ A B C D และ E คือ อาหาร 5 ชนิด ซึ่งมีสารอาหารหลักและปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ดังตาราง


 

จากข้อมูล ควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใด เพื่อให้ได้พลังงาน 1,400 กิโลแคลอรี และได้รับสารอาหารครบทุกประเภท

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีลักษณะภายนอก แสดงดังตาราง จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพืช 4 ชนิด เป็นดังตาราง √ หมายถึง มีส่วนประกอบ และ x หมายถึง ไม่มีส่วนประกอบ ข้อใดกล่าวถึงประเภทของพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

การศึกษาลักษณะภายในและภายนอกของตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ชนิด ได้ข้อมูลดังตาราง “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง” มักพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” จากข้อมูล สัตว์ชนิดใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

การกระทำในข้อใดช่วยลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

ทดสอบสมบัติของเชือก 4 ชนิด โดยผูกเชือกแต่ละชนิดเข้ากับคานไม้ ดังภาพ จากนั้นนำลูกตุ้มน้ำหนักที่มีมวล 1 กิโลกรัม มาแขวนที่ขอเกี่ยวของเชือกแต่ละเส้น แล้วเพิ่มตุ้มน้ำหนักทีละ 1 กิโลกรัม สังเกตและบันทึกมวลของตุ้มน้ำหนักที่เริ่มทำให้ เชือกขาดได้ดังตาราง ถ้าต้องการนำเชือกไปแขวนวัตถุมวล 5 กิโลกรัม โดยที่เชือกไม่ขาด ควรเลือกเชือกชนิดใด

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

นำสาร A และ B ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในภาชนะใส มีฝาปิดที่มีรูปทรงและความจุแตกต่างกัน 3 ใบ สังเกตลักษณะของสารที่อยู่ในภาชนะ ได้ดังภาพ


 

จากข้อมูล สาร A และสาร B มีสถานะใดตามลำดับ

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงขนาดของสารและสมบัติการละลายน้ำของสาร 3 ชนิด เป็นดังนี้ ครูให้นักเรียนแยกสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ โดยทดลอง ตามลำดับดังนี้ 1. นำสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ไปกรองด้วยกระดาษกรอง 2. นำสารละลายที่กรองได้จากข้อ 1 ไประเหยแห้ง 3. นำสารส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกรองไปล้างด้วยน้ำ 3 รอบ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง  จากนั้นนำไปร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 5 มิลลิเมตร จากการทดลอง สารชนิดใดสามารถแยกออกมาจากสารเนื้อผสมได้

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

ตารางแสดงลักษณะของสารและการใช้ประโยชน์ของสาร 4 ชนิด เป็นดังนี้ ถ้าใช้ทั้งสถานะและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

นักเรียนบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นดังนี้ จากข้อมูล ในแต่ละกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารมีลักษณะใด

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

พิจารณาสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ จากสถานการณ์ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที สถานการณ์ใดที่เกิดกระบวนการควบแน่น

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

มะลิทดสอบแผ่นยาง ชนิด A และชนิด B โดยวางแผ่นยางชนิด A บนพื้น แล้วออกแรงดึงแผ่นยางในทิศทางขนานกับพื้น ดังภาพ พร้อมทั้งบันทึกระยะทาง ที่แผ่นยางเคลื่อนที่ได้ในเวลา 10 วินาที จากนั้นทำซ้ำโดยเปลี่ยนแผ่นยางเป็นชนิด B ซึ่งมีมวลเท่ากับชนิด A แล้วออกแรงดึงขนาดเท่าเดิม ได้ผลเป็นดังตาราง หากต้องการเลือกแผ่นยางจากข้างต้นไปทำพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการลื่นล้มควรเลือกแผ่นยางชนิดใด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

นำภาชนะ A และ B ซึ่งมีขนาดพื้นที่ก้นภาชนะต่างกัน วางไว้บนพื้นระดับเดียวกัน จากนั้นเทน้ำ ปริมาณหนึ่งลงในภาชนะ A ดังภาพ ถ้าเทน้ำทั้งหมดจากภาชนะ A ลงในภาชนะ B แล้วแรงที่น้ำหนักของน้ำกดลงบนก้นภาชนะ B และความดันของน้ำที่กระทำต่อก้นภาชนะ B จะเป็นอย่างไร เทียบกับขณะที่น้ำอยู่ในภาชนะ A  

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

จัดชุดการทดลอง 4 ชุด โดยบรรจุยางลบจำนวนแตกต่างกันลงในกล่องพลาสติก และปิดฝาให้มิดชิด จากนั้นนำไปวางบนผิวน้ำ สังเกตผลได้ดังนี้


 

ข้อใดกล่าวถึงแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อกล่องพลาสติก และน้ำหนักรวมของกล่อง พลาสติกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

ทอสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุกั้นระหว่างตาและ เทียนไข ผลคือ มองเห็นเทียนไขได้ แต่ไม่ชัดเจน


 

เมื่อนำแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนของแสงโดยฉายรังสีของแสงไปตกกระทบ ที่แผ่นวัตถุ พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุ และบางส่วนทะลุ ผ่านแผ่นวัตถุ ดังแผนภาพ แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และ มุม X มีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

รัดกล่องพลาสติกด้วยยาง A และยาง B ซึ่งเหมือนกัน ทดสอบดึงยาง A ขึ้น ดังภาพ แล้วปล่อยยาง ฟังเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นทดสอบเช่นเดิมกับยาง B แต่ดึงขึ้นให้สูงกว่ายาง A เสียงที่เกิดขึ้นจากการดึงยางแต่ละเส้นมีสิ่งใดต่างกัน และต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

ต่อวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพ เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดฟ้าจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

ต่อวงจรไฟฟ้า 2 วงจร ดังแผนภาพ โดยเมื่อต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิดแล้ว หลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 4 หลอด ถ้าหลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรชำรุด 1 หลอด วงจรใดที่ยังคงมีหลอดไฟฟ้าสว่างอยู่และการต่อวงจรดังกล่าวเป็นแบบใด

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

ประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้า 3 ชุด โดยนำลวดทองแดงที่มีความยาวเท่ากัน พันรอบตะปูด้วยจำนวนรอบต่างกัน และต่อเข้ากับถ่านไฟฉายจำนวนต่างกัน ดังภาพและตารางต่อไปนี้ “ถ้าจำนวนรอบของขดลวดที่พันรอบตะปูเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กมากขึ้น” ข้อใดเรียงลำดับชุดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแรงแม่เหล็กจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

ในช่วงเช้าวันหนึ่ง ขณะมีลมพัด เด็กชายอ้วนสังเกตเห็นศรลมที่ตั้งอยู่ ในบริเวณที่เขายืนอยู่ หันในทิศทางดังภาพ ถ้าบริเวณที่เด็กชายอ้วนยืนอยู่ มีบ้านตั้งอยู่ 4 หลัง โดยบ้านแต่ละหลังมีหน้าบ้านอยู่ทิศต่างกัน จากข้อมูล บ้านหลังใดที่มีลมพัดเข้าทางหน้าบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

ข้อมูลแสดงลักษณะของตัวอย่างหิน 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งมีสัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น การกระทำใดต่อไปนี้ที่ทำให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากสึนามิมากที่สุด

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

ภาพแสดงตำแห่งของดาว 3 ดวง บนแผนที่ดาวด้านทิศใต้ เวลา 19.00 น. ในคืนหนึ่งเป็นดังภาพ จากภาพ ดาวดวงใดตกลับขอบฟ้าเป็นลำดับแรกและลำดับสุดท้ายของคืนนี้ ตามลำดับ

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

แบบจำลองแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ขณะเกิดสุริยุปราคา ครั้งหนึ่ง ซึ่ง A และ B เป็นตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์เกิดสุริยุปราคาบนพื้นผิวโลก ที่เวลาเดียวกัน เป็นดังภาพ จากภาพ ผู้สังเกต ณ ตำแหน่ง A และ B จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบใดตามลำดับ

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

ข้อมูลที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของดาวเทียม 2 ดวง เป็นดังนี้ จากข้อมูล ดาวเทียม A และ B เป็นดาวเทียมประเภทใด ตามลำดับ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน