ม.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613540

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:53 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/64
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

ถ้า = 8 แล้ว a – b เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

ถ้า y เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a < b พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก) 0 <  ข)  ค)  จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

ก้องยืนอยู่บนตึกเหนือจุด A ที่อยู่บนพื้นดิน และตาของก้องอยู่สูงจากจุด A 90 ฟุต เขายืนมองลงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ ณ จุด B บนพื้นดิน โดยมุมที่แนวสายตาทำกับแนวเส้น ระดับมุม ก้ม มีขนาด 30 องศา ดังรูป รถยนต์คันนี้จอดอยู่ห่างจากจุด A กี่ฟุต

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

ถนนสันติภาพและถนนเสรีภาพตัดกันเป็นมุมฉากที่จุด C โรงเรียนตั้งอยู่ที่จุด A และ ร้านค้าตั้งอยู่ที่จุด B โดยมีซอยมิตรภาพเชื่อมระหว่างจุด A และจุด B ดังรูป ตามถนนสันติภาพและถนนเสรีภาพ เป็นระยะทางกี่เมตร

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

กำหนดให้ A แทน เซตของจำนวนคี่ที่มีมากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14              B แทน เซตของจำนวนเฉพาะที่มีมากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14 จำนวนในข้อใดเป็นสมาชิดของ A - B

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3 ,6} ถ้า = {1, 2, 3, 4, 6, 8} และ = {1 , 3} แล้ว B คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

กำหนดให้ �� แทน เอกภพสัมพัทธ์ ส่วนที่แรงเงาในแผนภาพข้อใด คือ

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

พิจารณาเหตุต่อไปนี้ เหตุ 1) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้บางคน สีซอได้ 2) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ทุกคน ตีกลองได้ 3) นักเรียนที่ตีกลองได้ทุกคน ดีดพิณได้ 4) จ้อยเป็นนักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ ผลสรุปข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

พิจารณาจ้างเหตุผล โดยกำหนดเหตุและผล ดังนี้ เหตุ 1) นักร้องทุกคนเป็นนักแสดง 2) ไม่มีนักร้องคนใดเป็นผู้กำกับ 3) ดาเป็นนักร้อง ผล ดาเป็นนักแสดง แผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุผลที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด ดังนี้ 100 x 3 , 99 x 5 , 98 x 7, . . . , 68 x 67 พจน์ที่ 20 ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด ดังนี้ จำนวนในข้อใดอยู่ในลำดับนี้

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า 3 , a , b เป็นลำดับเรขาคณิต และ 3ab = 216 แล้วลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขาคณิต

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

ผลบวกของพจน์ของลำดับเรขาคณิต 6 , 12 , 24 , 48 , … , 1,536 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

เด็กหญิงปูเก็บเงินทุกเดือนเป็นเวลา 40 เดือน โดยเก็บเงินเดือนแรก 500 บาท เดือนที่สอง 550 บาท เดือนที่สาม 600 บาท และเดือนต่อ ๆ ไปเก็บเงินเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าอีก 50 บาทเด็กหญิงปูเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ f(x) = -x2 + 4x – 6 แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

กราฟ y1 = f(x) และกราฟของ y2 = g(x) ตัดกันที่จุด (2 , -2) และจุด (4 , -2) ดังรูป เซตคำตอบของสมการ คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

กำหนดให้ m และ n เป็นค่าคงตัวที่จำนวนจริง ถ้าคำตอบของสมการ x2 + mx + n = 0 คือ -3 และ 2 แล้ว m + n เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

เกตุซื้อโทรศัพท์จากร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดรายการร่วมกับบัตรเครดิตของธนาคารสามแห่ง โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเงินได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย ดังนี้ ธนาคาร ก ผ่อนชำระเงิน 6 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ธนาคาร ข ผ่อนชำระเงิน 8 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ธนาคาร ค ผ่อนชำระเงิน 10 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ถ้าการผ่อนชำระเงินกับบัตรเครดิตของธนาคาร ก ต้องชำระเงินในแต่ละงวดมากกว่าการ ผ่อนชำระ เงินกับบัตรเครดิตของธนาคาร ข ในแต่ละงวดอยู่ 500 บาทแล้วการผ่อนชำระเงิน กับบัตรเครดิตของธนาคาร ค ต้องชำระเงินงวดละกี่บาท

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 100 ลิตร ต้องการตักน้ำออกจากถัง โดย ครั้งที่หนึ่ง ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่มีอยู่ ครั้งที่สอง ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ในถังหลังจาการตักน้ำออกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สาม ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ในถังหลังจากการตักน้ำออกครั้งที่สอง และตักน้ำออกในทำนองนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าให้ f(t) แทน ปริมาตรของน้ำที่เหลืออยู่ในถังเมื่อตักน้ำออกไป t ครั้งแล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

ตารางแสดงคะแนนของนักเรียนจำนวน 33 คน มัธยฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

แผนภาพต้น - ใบ แสดงข้อมูลซึ่งเป็นจำนวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียน 24 คน ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

วิศวกรต้องการตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดเหล็กเครื่องหนึ่ง โดยให้เครื่องตัดเหล็กเป็นท่อน ท่อนละ 50 เซนติเมตร จำนวน 50 ท่อน พบว่า 50% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ ยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร พอดี แต่ 20% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ สั้นไปท่อนละ 0.5 เซนติเมตร และ 30% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ ยาวไปท่อนละ 0.5 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวเหล็ก 50 ท่อนนี้เป็นกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

ข้อมูลแสดงราคาของขวัญที่นักเรียน 6 คน ซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ 40 , 50 , 60 , 70 , 90 , 890 ค่ากลางที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของราคาของขวัญของนักเรียนทั้ง 6 คนนี้คืออะไร และค่ากลางนั้นเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

ตารางแสดงคะแนนสอบและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนสี่คน จากการสอบห้าครั้ง ที่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากัน ผลการสอบครั้งใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

ตารางแสดงจำนวนลูกปิงปองสีส้มและจำนวนลูกปิงปองทั้งหมดในถุงห้าใบ การสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากถุงใบใด มีโอกาสลูกปิงปองสีส้มมากที่สุด

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

กำหนดให้ เส้นทางวิ่งมีจุดเริ่มต้อนอยู่ที่จุด A จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด J และนักวิ่งต้องวิ่งตามทิศ ของลูกศรที่กำกับไว้เท่านั้น (ห้ามวิ่งย้อนศร) ดังรูป ถ้านักวิ่งคนหนึ่งสุ่มเส้นทางวิ่งจากจุด A ไปยังจุด J แล้วความน่าจะเป็นที่นักวิ่งคนนี้ จะวิ่งผ่านจุด H เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่ห้าใบ คือ สลากหมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ถ้าสุ่มหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมาสองใบพร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

โรงเรียน 3 โรง ส่งตัวแทนนักเรียนมาโรงละ 2 คน เป็น 1 คน หญิง 1 คน ในจำนวนตัวแทนนักเรียน 6 คนนี้ ถ้าสุ่มนักเรียน 1 คน เพื่อถือพาน และ สุ่มนักเรียนอีก 1 คน จากนักเรียนที่เหลือเพื่อร้องเพลง แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียน 2 คนนี้เป็นเพศเดียวกันเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

ถ้า = 8 แล้ว a – b เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

ถ้า y เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a < b พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก) 0 <  ข)  ค)  จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

ก้องยืนอยู่บนตึกเหนือจุด A ที่อยู่บนพื้นดิน และตาของก้องอยู่สูงจากจุด A 90 ฟุต เขายืนมองลงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ ณ จุด B บนพื้นดิน โดยมุมที่แนวสายตาทำกับแนวเส้น ระดับมุม ก้ม มีขนาด 30 องศา ดังรูป รถยนต์คันนี้จอดอยู่ห่างจากจุด A กี่ฟุต

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

ถนนสันติภาพและถนนเสรีภาพตัดกันเป็นมุมฉากที่จุด C โรงเรียนตั้งอยู่ที่จุด A และ ร้านค้าตั้งอยู่ที่จุด B โดยมีซอยมิตรภาพเชื่อมระหว่างจุด A และจุด B ดังรูป ตามถนนสันติภาพและถนนเสรีภาพ เป็นระยะทางกี่เมตร

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

กำหนดให้ A แทน เซตของจำนวนคี่ที่มีมากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14              B แทน เซตของจำนวนเฉพาะที่มีมากกว่า 4 แต่น้อยกว่า 14 จำนวนในข้อใดเป็นสมาชิดของ A - B

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3 ,6} ถ้า = {1, 2, 3, 4, 6, 8} และ = {1 , 3} แล้ว B คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

กำหนดให้ �� แทน เอกภพสัมพัทธ์ ส่วนที่แรงเงาในแผนภาพข้อใด คือ

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

พิจารณาเหตุต่อไปนี้ เหตุ 1) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้บางคน สีซอได้ 2) นักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ทุกคน ตีกลองได้ 3) นักเรียนที่ตีกลองได้ทุกคน ดีดพิณได้ 4) จ้อยเป็นนักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ ผลสรุปข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

พิจารณาจ้างเหตุผล โดยกำหนดเหตุและผล ดังนี้ เหตุ 1) นักร้องทุกคนเป็นนักแสดง 2) ไม่มีนักร้องคนใดเป็นผู้กำกับ 3) ดาเป็นนักร้อง ผล ดาเป็นนักแสดง แผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุผลที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด ดังนี้ 100 x 3 , 99 x 5 , 98 x 7, . . . , 68 x 67 พจน์ที่ 20 ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัด ดังนี้ จำนวนในข้อใดอยู่ในลำดับนี้

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า 3 , a , b เป็นลำดับเรขาคณิต และ 3ab = 216 แล้วลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขาคณิต

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

ผลบวกของพจน์ของลำดับเรขาคณิต 6 , 12 , 24 , 48 , … , 1,536 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

เด็กหญิงปูเก็บเงินทุกเดือนเป็นเวลา 40 เดือน โดยเก็บเงินเดือนแรก 500 บาท เดือนที่สอง 550 บาท เดือนที่สาม 600 บาท และเดือนต่อ ๆ ไปเก็บเงินเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าอีก 50 บาทเด็กหญิงปูเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ f(x) = -x2 + 4x – 6 แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

กราฟ y1 = f(x) และกราฟของ y2 = g(x) ตัดกันที่จุด (2 , -2) และจุด (4 , -2) ดังรูป เซตคำตอบของสมการ คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

กำหนดให้ m และ n เป็นค่าคงตัวที่จำนวนจริง ถ้าคำตอบของสมการ x2 + mx + n = 0 คือ -3 และ 2 แล้ว m + n เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

เกตุซื้อโทรศัพท์จากร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดรายการร่วมกับบัตรเครดิตของธนาคารสามแห่ง โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเงินได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย ดังนี้ ธนาคาร ก ผ่อนชำระเงิน 6 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ธนาคาร ข ผ่อนชำระเงิน 8 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ธนาคาร ค ผ่อนชำระเงิน 10 งวด แต่ละงวดชำระเงินเท่า ๆ กัน ถ้าการผ่อนชำระเงินกับบัตรเครดิตของธนาคาร ก ต้องชำระเงินในแต่ละงวดมากกว่าการ ผ่อนชำระ เงินกับบัตรเครดิตของธนาคาร ข ในแต่ละงวดอยู่ 500 บาทแล้วการผ่อนชำระเงิน กับบัตรเครดิตของธนาคาร ค ต้องชำระเงินงวดละกี่บาท

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 100 ลิตร ต้องการตักน้ำออกจากถัง โดย ครั้งที่หนึ่ง ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่มีอยู่ ครั้งที่สอง ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ในถังหลังจาการตักน้ำออกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สาม ตักน้ำออก 10% ของปริมาตรน้ำที่เหลืออยู่ในถังหลังจากการตักน้ำออกครั้งที่สอง และตักน้ำออกในทำนองนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าให้ f(t) แทน ปริมาตรของน้ำที่เหลืออยู่ในถังเมื่อตักน้ำออกไป t ครั้งแล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

ตารางแสดงคะแนนของนักเรียนจำนวน 33 คน มัธยฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

แผนภาพต้น - ใบ แสดงข้อมูลซึ่งเป็นจำนวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียน 24 คน ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

วิศวกรต้องการตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดเหล็กเครื่องหนึ่ง โดยให้เครื่องตัดเหล็กเป็นท่อน ท่อนละ 50 เซนติเมตร จำนวน 50 ท่อน พบว่า 50% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ ยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร พอดี แต่ 20% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ สั้นไปท่อนละ 0.5 เซนติเมตร และ 30% ของจำนวนเหล็กที่ตักเหล็กที่ตัดได้ ยาวไปท่อนละ 0.5 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวเหล็ก 50 ท่อนนี้เป็นกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

ข้อมูลแสดงราคาของขวัญที่นักเรียน 6 คน ซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ 40 , 50 , 60 , 70 , 90 , 890 ค่ากลางที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของราคาของขวัญของนักเรียนทั้ง 6 คนนี้คืออะไร และค่ากลางนั้นเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

ตารางแสดงคะแนนสอบและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนสี่คน จากการสอบห้าครั้ง ที่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากัน ผลการสอบครั้งใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

ตารางแสดงจำนวนลูกปิงปองสีส้มและจำนวนลูกปิงปองทั้งหมดในถุงห้าใบ การสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากถุงใบใด มีโอกาสลูกปิงปองสีส้มมากที่สุด

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

กำหนดให้ เส้นทางวิ่งมีจุดเริ่มต้อนอยู่ที่จุด A จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด J และนักวิ่งต้องวิ่งตามทิศ ของลูกศรที่กำกับไว้เท่านั้น (ห้ามวิ่งย้อนศร) ดังรูป ถ้านักวิ่งคนหนึ่งสุ่มเส้นทางวิ่งจากจุด A ไปยังจุด J แล้วความน่าจะเป็นที่นักวิ่งคนนี้ จะวิ่งผ่านจุด H เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่ห้าใบ คือ สลากหมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ถ้าสุ่มหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมาสองใบพร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

โรงเรียน 3 โรง ส่งตัวแทนนักเรียนมาโรงละ 2 คน เป็น 1 คน หญิง 1 คน ในจำนวนตัวแทนนักเรียน 6 คนนี้ ถ้าสุ่มนักเรียน 1 คน เพื่อถือพาน และ สุ่มนักเรียนอีก 1 คน จากนักเรียนที่เหลือเพื่อร้องเพลง แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียน 2 คนนี้เป็นเพศเดียวกันเท่ากับเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน