ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613539

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 21 มิ.ย. 62 เวลา 16:06 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/100
คำถาม :

พืช A และ B เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน คือ ทะเลทรายและป่าดิบชื้น โดยพืชแต่ละชนิดมีลักษณะใบต่างกัน ดังนี้ พืช A ใบมีการลดรูปให้มีขนาดเล็ก มีสารเคลือบที่ผิวใบหนา และมีจำนวนปากใบน้อย พืช B ใบมีขนาดใหญ่ มีสารเคลือบที่ผิวใบบาง และมีจำนวนปากใบมาก ผลการศึกษาอัตราการคายน้ำของพืช 2 ชนิดในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นดังกราฟ จากข้อมูล ข้อใดระบุกราฟแสดงอัตราการคายน้ำของพืชและลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

นักเรียนจัดชุดการทดลอง 5 ชุด โดยใช้กิ่งไม้ที่มีอายเท่ากันจากต้นเดียวกัน เด็ดใบในชุดการ ทดลองที่ 3 และ 5 ออกบางส่วน จากนั้นใช่กิ่งไม้ในหลอดทดลองที่มีน้ำ 32 มิลลิลิตร และมีน้ำมัน พืช 3 มิลลิลิตร เททับอยู่ แล้วตั้งไว้ในสภาวะที่แตกต่างกัน ดังภาพ   ข้อใดเลือกชุดการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำและเปรียบเทียบอัตราการคายน้ำได้ถูกต้อง

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากตับอ่อนสร้าง “ฮอร์โมนอินซูลิน” ได้น้อย หรือสร้างไม่ได้เลยซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายสลายน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานเมื่ออินซูลินร่างกายไม่ เพียงพอ ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายจะปรับตัวไปใช้พลังงานจากการสลายสารอาหารอื่น เช่น ไขมัน หรือ โปรตีน ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของเสียที่เป็นอันตรายในเลือดน้ำตาลและของเสียปริมาณมากทำให้เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเข็มข้นสูง ร่างกายจึงต้องขับน้ำตาลและของเสียผ่านทางปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัสสาวะบ่อยในปริมาณมากและรู้สึกกระหายน้ำ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานปัสสาวะบ่อย ในปริมาณมาก

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

โรคลดแดด เกิดจากการที่ร่างกายอยู่กลางแจ้ง แดดร้อนจัดเป็นเวลานาน ร่างกายจึงปรับสมดุล อุณหภูมิไม่ทัน ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียสโดยอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรค ลมแดด คือ มีอาการเป็นลม เพ้อ หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ ข้อใดกล่าวถึงวิธีการที่สามารถป้องกันโรคลมแดดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

ผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยแพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีความ ผิดปกติที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์และเซลล์ที ต่อมาเมื่อผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีน พบว่าไม่ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้ เพราะเหตุใดผู้ป่วยรายนี้จึงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

ข้อใดคือกลไกของร่างกายที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

โรคฮีฟีเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซนเพศเพดดิกรีแสดงการถ่ายทอดลักษณะโรคฮีโมฟิเลียของครอบครัวหนึ่ง เป็นดังแผนภาพ จากข้อมูล บุคคลใดที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพาหะของโรคฮีโมฟีเลีย

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

สีขนของสัตว์ชนิดหนึ่งถูกควบคุมด้วยยีน Agouti มีแอลลีล 2 แบบ คือ A และ a โดยแอลลีล A ควบคุมลักษณะขนสีเหลืองซึ่งเป็นลักษณะเด่น และแอลลีล a ควบคุมลักษณะขนสีดำซึ่งเป็นลักษณะด้อย เพดดิกรีของสัตว์ชนิดนี้ในป่าแห่งหนึ่ง เป็นดังแผลภาพ จากข้อมูล สัตว์ใดที่สามารถระบุคู่ยีนได้แน่นอนว่าเป็น Aa

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดที่พบเฉพาะในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเท่านั้น

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพ่อแม่สองครอบครัว และลูกสามคน ได้แก่ A B และ C เป็นดังภาพ จากข้อมูล ข้อใดระบุความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

หมีน้ำเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็ก (0.05-1.02 มิลลิเมตร) มี 8 ขา โดยปลายขามีกรงเล็บ จึงมี ลักษณะคล้ายหมี หมีน้ำส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่บนบก ซึ่งหมีน้ำบนบกเหล่านี้ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตจึงอาศัยอยู่ตามมอส ไลเคน ดิน และกองเศษใบไม้ รวมไปถึงพืชอิงอาศัย โดยหมีน้ำบนบกมีความทนทานมาก สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในขณะที่หมีน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่าแก่และโบราณที่สุด ไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่นนี้ได้ ข้อความใดต่อไปนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติมากที่สุด

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

แพลงก์ตอนบลูม คือ ปรากฏกราณ์ที่แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติมโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในน้ำธาตุอาหารสูงและมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของแพลงก์ตอนพืช จึงมองเห็นน้ำเป็นสีต่าง ๆ ซึ่งแพลงก์ตอนพืชที่มีจำนวนมากจะบดบังแสงอาทิตย์ จึงส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่น ๆ แม้ว่าแพลงก์ตอนพืชจะสามารถให้แก๊สออกซิเจนจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ แต่เมื่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมดลงแพลงก์ตอนพืชจำนวนมากนี้จะตาย จึงถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ซึ่งต้องใช้แก๊สออกซิเจนปริมาณมาก ทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำลดลง ระบบนิเวศแหล่งน้ำ มีสายใยอาหารเป็นดังแผนภาพ ถ้าระบบนิเวศแหล่งน้ำแห่งนี้เกิดแพลงก์ตอนบลูม จะส่งผลต่อองค์ประกอบของระบบนิเวศนี้อย่างไร

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

ระบบนิเวศหนึ่งที่อยู่ในภาวะสมดุล จะมีจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อาหารเป็นดังแผนภูมิแท่ง


 


 


 


 

  จากข้อมูล จำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อาหารสอดคล้องกับพีระมิดมวลชีวภาพและตัวอย่างชนิดของสิ่งมีชีวิตในข้อใด

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

ป่าพรุแห่งหนึ่งถูกเผาจนเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายถูก แบ่งเป็น 2 บริเวณ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ดังนี้ บริเวณที่ 1 ถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแบบใหม่ที่พบเฉพาะพืชล้มลุก บริเวณที่ 2 ถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 บริเวณ

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

พิจารข้อมูลจำนวนอนุภาคมูลฐานและเลขมวลของธาตุ M X และ Y ดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

ข้อมูลธาตุ 4 ชนิด เป็นดังนี้ ธาตุ G มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2 8 1 และมีจำนวนอนุภาคในนิวเคลียส 23 อนุภาค ธาตุ Q อยู่ในคาบกับธาตุ G แต่มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ G 1 ระดับพลังงาน ธาตุ R มีสมบัติเหมือนธาตุ G แต่มีจำนวนระดับพลังงานเหมือนธาตุ G 1 ระดับพลังงาน ธาตุ T มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ Q แต่มีจำนวนระดับพลังงานน้อยกว่าธาตุ Q 1 ระดับพลังงาน จากข้อมูล ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

ธาตุ D E และ M อยู่คาบที่ 3 ในตารางธาตุ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ DE2 และ ME เขียนแผนภาพแสดงการเกิดพันธะ ได้ดังนี้ จากข้อมูล สมบัติของธาตุและสารประกอบในข้อมูลใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสาร 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล สาร ก ข ค และ ง มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเช่นเดียวกับสารในข้อใด  

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

พิจารณาสมการเคมีต่อไปนี้ จากสมการเคมี สูตรเคมีของสารในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

เมื่อนำโลหะทำปฏิกิริยากับสารละลายกรด ได้แก๊สไฮโดรเจน ดังสมการ  ถ้าทำการทดลองเพื่อหาอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนโดยใช้โลหะ X และโลหะ Y ที่มีมวลเท่ากัน ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรด A และสารละลายกรด B ที่อุณหภูมิ 80°C โดยกำหนดว่าโลหะ Y ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่าโลหะ Y และสารละลายกรด B ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่าสารละลายกรด A ได้ผลการทดลอง ดังนี้ จากผลการทดลอง การเปรียบเทียบอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนกานกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบในแต่ละชั้นของหอกลั่น เป็นดังนี้   จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 2 ชนิด ดังภาพ  จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

จากการทดสอบพลาสติก 2 ชนิด เมื่อได้รับความร้อน พบว่า          พลาสติกชนิดที่ 1 ไม่อ่อนตัว เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นจะแตกและไหม้กลายเป็นเถ้า          พลาสติกชนิดที่ 2 ติดไฟง่าย หลอม และอ่อนตัว  จากข้อมูล พลาสติกชนิดที่ 1 และ 2 ควรนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

ทดสอบสาร 4 ชนิด โดยใช้สารละลายชนิดต่าง ๆ ได้ผลการทดสอบ ดังนี้  จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงจำนวนหยดของสารละลายไอโอดีนที่ใช้ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน 5 ชนิด ในปริมาณเท่ากัน จนกระทั่งไม่มีการฟอกจางสีของสารละลายไอโอดีน เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

ทดสอบวัตถุชิ้นหนึ่งบนพื้นผิวโลกและดาวเคราะห์ A ซึ่งมีขนาดของสนามโน้มถ่วงมากเป็น 6 เท่าของโลก ดังนี้  ชั่งน้ำหนักของวัตถุบนพื้นผิวดาวเคราะห์สองดวง  ปล่อยวัตถุให้ตกแบบเสรีเหนือพื้นผิวดาวเคราะห์ทั้งสองดาวจากระดับความสูงเท่ากัน  ผลการทดลองเป็นดังตาราง จากข้อมูล X มีค่าเท่าใด และเปรียบเทียบเวลา T1 กับ T2 ได้เป็นอย่างไร

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

ต่อแผ่นโลหะขนาดเข้ากับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง โดยให้แผลโลหะแต่ล่ะแผ่น ต่อเข้ากับ ขั้วไฟฟ้าบวกหรือลบ จากนั้นวางอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกระหว่างแผ่นโลหะขนาดดังภาพ  ผลคือ อนุภาคเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นโลหะ A    แผ่นโลหะใดต่อขั้วไฟฟ้าบวก ทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคเป็นอย่างไร

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

ยิงโปรตอนเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ผลคือ โปรตอนเคลื่อนที่เบนออกจากแนวเดิมโดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลม โดยความเร็วมีขนาดคงตัว ทิศทางขนานกับระนาบกระดาษตลอดเวลาภาพใดแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กในกรณีนี้ได้ถูกต้อง 

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแรงภายในอะตอมต่อไปนี้  ก.โปรตอนและนิวตรอนต่างประกอบขึ้นจากอนุภาคม ควาร์ก ซึ่งควาร์กแต่ล่ะอนุภาคจะมีแรงนิวเคลียร์แบบเข็มกระทำต่อกันเพื่อยึดเหนี่ยวกัน  ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กนิวคลีออนร่วมกันอยู่ภายในนิวเคลียส และดึงดูดอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่รอบ ๆ นิวเคลียส  ค. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กมีค่าสูงมาก แต่มีระยะการส่งแรงสั้นมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณระยะห่างระหว่างอะตอมที่อยู่ติดกัน  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงด้วยอัตราเร็ว ณ เวลาต่าง ๆ เป็นดังกราฟ ในช่วงเวลา 0 วินาที ถึง 5 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด และช่วงเวลาใดที่ความเร่งมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

นุกจับเชือกแล้วเหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับอัตราเร็ว V1 ดังภาพที่เป็นมุมมองด้านบน หลังจากนั้น เมื่อเหวี่ยงด้วยอัตราเร็ว V2 แล้วพบว่า เชือกขาด จุกยางลอยไปกระทบหัวคิดตี้ที่อยู่ใกล้ๆ  จากสถานการณ์ เปรียบเทียบอัตราเร็ว V1 กับ V2 ได้ว่าอย่างไร และขณะที่เชือกขาดจุกยางอยู่ที่ตำแหน่งใด

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

ทดสอบการเคลื่อนที่ของลูกบอนลูกหนึ่งจากความสูงเริ่มต้นเท่ากัน โดยครั้งที่ 1 ปล่อยให้ลูกบอล แตกสู่พื้นแบบเสรี ส่วนครั้งที่ 2 ขว้างลูกบอลในแนวระดับ ดังภาพ กำหนดให้ ขนาดของความเร็วในแนวดิ่งของลูกบอลขนาดกระทบพื้น และเวลาที่ลูกบอลใช้ในการเคลื่อนที่จนกระทั่งตกถึงพื้น เป็นดังตาราง  จากข้อมูล เปรียบเทียบขนาดของความเร็ว V1 กับ V2 และเวลา t1 กับ t2 ได้เป็นอย่างไร  

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

ปล่อยวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายดังภาพเมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุจากแนวสมดุล (ตำแหน่ง B) ไปตำแหน่งสูงสุด (ตำแหน่ง C) แล้วกลับมาที่แนวสมดุล (ตำแหน่ง B) อีกครั้ง พบว่าใช้เวลา 0.4 วินาที  การแกว่งนี้มีความถี่เท่าใด และถ้าเพิ่มมวลของวัตถุ ความถี่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

สะบัดปลายเชือกเส้นหนึ่งขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคลื่นเส้นเชือกในขณะที่สะบัดอยู่นั้น เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเชือก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง พบว่า อนุภาคดังกล่าวมีการกระจัดตามแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังกราฟ ถ้าคลื่นบนเส้นเชือกนี้มีความยาวคลื่น 2.4 เมตร อัตราเร็วของคลื่นมีค่าเท่าใด 

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

เอื้อยนั่งริมสระน้ำและใช้เท้าตีผิวน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดคลื่นน้ำเคลื่อนที่ออกจากกำเนิด ไปสู่บริเวณอื่น ๆ เอื้อยสังเกตได้ว่า เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นผิวน้ำมีลักษณะเป็นดังภาพ จากการสังเกต ถ้าเอื้อยคิดว่า “คลื่นมีความยาวคลื่นลดลงเช่นนี้ เพราะคลื่นมีความถี่สูงขึ้น”  ความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

ผู้กองอ้วนแต่งกายนอกเครื่องแบบ แอบฟังการสนทนาของผู้ต้องสงสัย X และ Y ในห้องโถงของโรงแรมแห่งหนึ่ง กำหนดดังนี้  จากกราฟ ผู้กองอ้วนจะเริ่มได้ยินเสียงใด ๆ ที่มีความถี่ 100 เฮิรตซ์ เมื่อเสียงนั้นมีระดับความเข็มเสียงเท่าใด และจากข้อมูลเสียงของผู้ต้องสงสัย ผู้กองอ้วนมีโอกาสที่จะไม่ได้ยินเสียง ของผู้ต้องสงสัยคนใด

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

ครูให้มายด์ยืนฟังเสียงที่แผ่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่ง ซึ่งเป็นจุด มีกำลังเสียงดังและให้  เสียงความถี่ลงตัว จากนั้นครูให้มายด์เดินเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียงอีกเล็กน้อยแล้วยืนฟังอีกครั้ง  ครูถามว่า เสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งแตกต่างกันหรอไม่ อย่างไร มายด์จึงตอบครูดังนี้   เสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งต่างกันค่ะ เพราะเมื่อหนูอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมากขึ้น  เสียงมีความถี่สูงขึ้น และเนื่องจากหนูยืนฟังจาก 2 ตำแหน่งที่มีความถี่ต่างกัน  เล็กน้อย หนูคิดว่าเสียงนี้ก็เกิดบีตด้วยค่ะ     คำตอบของมายด์ไม่ถูกต้องตามหลักของเสียงอย่างไร 

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดหนึ่งปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาของระนาบกระดาษ โดยสนามไฟฟ้ามีทิศทางตามแนวบน – ล่าง ดังภาพ จากภาพ สนามแม่เหล็กมีทิศทางเป็นอย่างไร และถ้าปรับอุปกรณ์นี้ให้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ต่ำลงแล้ว ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

ระบบการขนส่งมวลชนในประเทศหนึ่ง เกิดปัญหาขัดข้องเนื่องจากสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารถูกรบกวนอย่างหนัก  กำหนดข้อมูลดังต่อไปนี้  ถ้าพิจารณาเฉพาะความถี่ของคลื่น ปัญหาคลื่นรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อคลื่นอยู่ในช่วงความถี่เดียวกัน  ระบบการขนส่งมวลชนดังกล่าวใช้สัญญาณสื่อสารที่มีความยาวคลื่น 1/810 × 10 ยก กำลัง 2 เมตร   ระบบโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวน ได้แก่           ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ช่วงความถี่ 2,310 – 2,370 เมกะเฮิรตซ์           ระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ  ใช้ช่วงความถี่ 2,401 – 2,495 เมกะเฮิรตซ์  อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ เท่ากับ 3 × 10 /8 เมตรต่อวินาที  จากข้อมูล สัญญาณของระบบการขนส่งมวลชนมีโอกาสถูกรบกวนจากคลื่นในระบบใดมากที่สุด และถ้าระบบการขนส่งมวลชนปรับไปใช้คลื่นสัญญาณที่มีความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์  ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ ซึ่งเกิดเมื่อนิวเคลียสของธาตุ X และธาตุ Y รวมกัน กลายเป็น นิวเคลียสของฮีเลียมและรังสีแกมมา ดังสมการ  กำหนดให้  มวลอะตอมรวมก่อนเกิดปฏิกิริยามากกว่าหลังเกิดปฏิกิริยา เท่ากับ  C คือ อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ    ถ้า A1 และ A2 มีค่าไม่เกิน 2 แล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เป็นประเภทใด และให้พีลังงานเท่าใด 

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้  กำหนดให้ a และ b คือ อนุภาคที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์  จากข้อมูล อนุภาคใดมีประจุไฟฟ้า และปฏิกิริยานิวเคลียร์ใดเป็นนิวเคลียร์ฟิชชัน

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

 พิจารณาการสลายของธาตุกัมมันตรังสีต่อไปนี้ กำหนดให้   มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 24,120 ปี และ  คือ อนุภาคหรือรังสีที่ได้จากการสลาย  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

หนูออมศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจค้าขายผลไม้ของครอบครัว เธอพบข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  กล่าวว่า “การยืดอายุของกานเก็บรักษาผลผลิตทางกานเกษตรด้วยการฉายรังสี เพื่อทำลาย เชื้อจุลินทรีย์ แมลง และไข่แมลง มักใช้รังสีแกมมาซึ่งได้จากการสลายของโคบอลต์-60”  หนูออมสนใจเกี่ยวกับการสลายดังกล่าว จึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่า การสลายของโคบอลต์ - 60 ประกอบด้วยการสลายย่อย 2 ลำดับ คือ  ลำดับที่ 1 โคบอลต์-60 สลายเป็น นิกเกิล-60 ในสถานะถูกกระตุ้น 

ลำดับที่ 2 นิกเกิล-60 ในสถานะถูกกระตุ้น สลายเป็น นิกเกิล-60 ในสถานะพื้น 
 

จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้  ก. โคบอลต์-60 เป็นไอโซโทปของโคบอลต์ที่ไม่เสถียร  ข. หลังจากนิวเคลียสต้นกำเนิดสลายให้รังสีแกมมา นิวเคลียสใหม่จะมีจำนวนโปรตอน ลดลง 1 ตัว  ค. รังสีที่ใช้ฉายให้แก่ผลไม้จากการสลายลำดับที่ 1        ข้อความใดกล่าวถูกต้อง  

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

ภาพแสดงแนวหินบะซอลต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกันและสะสมตัวเป็นเทือกเขาใต้สมุทรซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่ปะทุแทรกขึ้นมาในแนวรอยแตกของเปลือกโลกบริเวณพื้นสมุทรกึ่งกลางระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกา เป็นดังนี้  การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลักษณะใด เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดแนวเทือกสันเขาใต้สมุทรระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกา ดังภาพ 

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

ในการเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง พบว่า สถานีตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน A B C และ D ที่ตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนผิวโลก ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน ณ ช่วงเวลาเดียวกันได้ดังภาพ กำหนดให้ เครื่องวัดความไหวสะเทือนทั้งสี่เครื่องตั้งเวลามาตรฐานตรงกัน จากภาพ ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน A B C และ D บนผิวโลก สอดคล้องกับภาพใดต่อไปนี้ 

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

ภาพแสดงแผ่นธรณีและการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลักษณะต่าง ๆ บนโลก เป็นดังนี้ จากภาพ ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

ชายคนหนึ่งสังเกตตำแหน่งของดาว X ครั้งแรก เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่ง A อีก 6 เดือนต่อมา เขาสังเกตตำแหน่งของดาว X อีกครั้ง เมื่อโลกอยู่ตำแหน่ง B ดังภาพ กำหนดให้ ระยะทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ r = ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ มีหน่วยเป็น พาร์เซก (1 พาร์เซก เท่ากับ 3.26 ปีแสง)       P = มุมแพรัลแลกซ์ ที่หน่วยเป็น พิลิปดา  จากข้อมูล เมื่อโลกอยู่ที่ตำแหน่ง B ตำแหน่งที่สังเกตเห็นดาว X เปลี่ยนไปจากเมื่อโลกอยู่ที่  ตำแหน่ง A เป็นมุมกี่พิลิปดา และดาว X มีระยะห่างจากโลกกี่ปีแสง 

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสี โซติมาตรปรากฏ และมุมแพรัลแลกซ์เมื่อสังเกตุจากโลก ของดาวฤกษ์ 2 ดวง  ที่มีมวลตั้งต้นโดยประมาณเท่ากับดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน เป็นดังนี้


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

และระยะทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ r = ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ มีหน่วยเป็น พาร์เซก       P = มุมแพรัลแลกซ์ มีหน่วยเป็น พิลิปดา  จากข้อมูล ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่จะโคจรรอบโลกโดยมีคาบการโคจรรอบโลกเท่ากับคาบกหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง  ในอนาคต นักวิทยาศาสตร์มีโครงการที่จะสร้างสถานีวิจัยอวกาศบนดาวอังคารและส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบดาวอังคารเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิจัยอวกาศบนพื้นผิวของดาวอังคาร  กำหนดให้ อัตราเร็วในวงโคจรของดาวเทียมและคาบการโคจรของดาวเทียม สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ v c = อัตราเร็วของดาวเทียม G = ค่าคงตัวโน้มถ่วง M = มวลของดาวเคราะห์ R = ระยะจากจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์ถึงดาวเทียม  = คาบของการโคจรของดาวเทียม  จากข้อมูล ถ้าดาวอังคารมีมวลประมาณ 0.1 เท่าของโลก และมีคาบการหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลก รัศมีการโคจรของดาวเทียมสื่อสารรอบดาวอังคาร จะมีค่าเป็นที่เท่าของรัศมีการโคจรของดาวเทียมสื่อสารรอบโลก 

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

พืช A และ B เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน คือ ทะเลทรายและป่าดิบชื้น โดยพืชแต่ละชนิดมีลักษณะใบต่างกัน ดังนี้ พืช A ใบมีการลดรูปให้มีขนาดเล็ก มีสารเคลือบที่ผิวใบหนา และมีจำนวนปากใบน้อย พืช B ใบมีขนาดใหญ่ มีสารเคลือบที่ผิวใบบาง และมีจำนวนปากใบมาก ผลการศึกษาอัตราการคายน้ำของพืช 2 ชนิดในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นดังกราฟ จากข้อมูล ข้อใดระบุกราฟแสดงอัตราการคายน้ำของพืชและลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

นักเรียนจัดชุดการทดลอง 5 ชุด โดยใช้กิ่งไม้ที่มีอายเท่ากันจากต้นเดียวกัน เด็ดใบในชุดการ ทดลองที่ 3 และ 5 ออกบางส่วน จากนั้นใช่กิ่งไม้ในหลอดทดลองที่มีน้ำ 32 มิลลิลิตร และมีน้ำมัน พืช 3 มิลลิลิตร เททับอยู่ แล้วตั้งไว้ในสภาวะที่แตกต่างกัน ดังภาพ   ข้อใดเลือกชุดการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำและเปรียบเทียบอัตราการคายน้ำได้ถูกต้อง

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากตับอ่อนสร้าง “ฮอร์โมนอินซูลิน” ได้น้อย หรือสร้างไม่ได้เลยซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายสลายน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานเมื่ออินซูลินร่างกายไม่ เพียงพอ ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายจะปรับตัวไปใช้พลังงานจากการสลายสารอาหารอื่น เช่น ไขมัน หรือ โปรตีน ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของเสียที่เป็นอันตรายในเลือดน้ำตาลและของเสียปริมาณมากทำให้เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเข็มข้นสูง ร่างกายจึงต้องขับน้ำตาลและของเสียผ่านทางปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัสสาวะบ่อยในปริมาณมากและรู้สึกกระหายน้ำ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานปัสสาวะบ่อย ในปริมาณมาก

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

โรคลดแดด เกิดจากการที่ร่างกายอยู่กลางแจ้ง แดดร้อนจัดเป็นเวลานาน ร่างกายจึงปรับสมดุล อุณหภูมิไม่ทัน ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียสโดยอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรค ลมแดด คือ มีอาการเป็นลม เพ้อ หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ ข้อใดกล่าวถึงวิธีการที่สามารถป้องกันโรคลมแดดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

ผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยแพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีความ ผิดปกติที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์และเซลล์ที ต่อมาเมื่อผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีน พบว่าไม่ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้ เพราะเหตุใดผู้ป่วยรายนี้จึงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

ข้อใดคือกลไกของร่างกายที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

โรคฮีฟีเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซนเพศเพดดิกรีแสดงการถ่ายทอดลักษณะโรคฮีโมฟิเลียของครอบครัวหนึ่ง เป็นดังแผนภาพ จากข้อมูล บุคคลใดที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพาหะของโรคฮีโมฟีเลีย

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

สีขนของสัตว์ชนิดหนึ่งถูกควบคุมด้วยยีน Agouti มีแอลลีล 2 แบบ คือ A และ a โดยแอลลีล A ควบคุมลักษณะขนสีเหลืองซึ่งเป็นลักษณะเด่น และแอลลีล a ควบคุมลักษณะขนสีดำซึ่งเป็นลักษณะด้อย เพดดิกรีของสัตว์ชนิดนี้ในป่าแห่งหนึ่ง เป็นดังแผลภาพ จากข้อมูล สัตว์ใดที่สามารถระบุคู่ยีนได้แน่นอนว่าเป็น Aa

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดที่พบเฉพาะในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเท่านั้น

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพ่อแม่สองครอบครัว และลูกสามคน ได้แก่ A B และ C เป็นดังภาพ จากข้อมูล ข้อใดระบุความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

หมีน้ำเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็ก (0.05-1.02 มิลลิเมตร) มี 8 ขา โดยปลายขามีกรงเล็บ จึงมี ลักษณะคล้ายหมี หมีน้ำส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่บนบก ซึ่งหมีน้ำบนบกเหล่านี้ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตจึงอาศัยอยู่ตามมอส ไลเคน ดิน และกองเศษใบไม้ รวมไปถึงพืชอิงอาศัย โดยหมีน้ำบนบกมีความทนทานมาก สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในขณะที่หมีน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่าแก่และโบราณที่สุด ไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่นนี้ได้ ข้อความใดต่อไปนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติมากที่สุด

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

แพลงก์ตอนบลูม คือ ปรากฏกราณ์ที่แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติมโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในน้ำธาตุอาหารสูงและมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของแพลงก์ตอนพืช จึงมองเห็นน้ำเป็นสีต่าง ๆ ซึ่งแพลงก์ตอนพืชที่มีจำนวนมากจะบดบังแสงอาทิตย์ จึงส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่น ๆ แม้ว่าแพลงก์ตอนพืชจะสามารถให้แก๊สออกซิเจนจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ แต่เมื่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมดลงแพลงก์ตอนพืชจำนวนมากนี้จะตาย จึงถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ซึ่งต้องใช้แก๊สออกซิเจนปริมาณมาก ทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำลดลง ระบบนิเวศแหล่งน้ำ มีสายใยอาหารเป็นดังแผนภาพ ถ้าระบบนิเวศแหล่งน้ำแห่งนี้เกิดแพลงก์ตอนบลูม จะส่งผลต่อองค์ประกอบของระบบนิเวศนี้อย่างไร

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

ระบบนิเวศหนึ่งที่อยู่ในภาวะสมดุล จะมีจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อาหารเป็นดังแผนภูมิแท่ง


 


 


 


 

  จากข้อมูล จำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อาหารสอดคล้องกับพีระมิดมวลชีวภาพและตัวอย่างชนิดของสิ่งมีชีวิตในข้อใด

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

ป่าพรุแห่งหนึ่งถูกเผาจนเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายถูก แบ่งเป็น 2 บริเวณ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ดังนี้ บริเวณที่ 1 ถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแบบใหม่ที่พบเฉพาะพืชล้มลุก บริเวณที่ 2 ถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 บริเวณ

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

พิจารข้อมูลจำนวนอนุภาคมูลฐานและเลขมวลของธาตุ M X และ Y ดังนี้ จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

ข้อมูลธาตุ 4 ชนิด เป็นดังนี้ ธาตุ G มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2 8 1 และมีจำนวนอนุภาคในนิวเคลียส 23 อนุภาค ธาตุ Q อยู่ในคาบกับธาตุ G แต่มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุ G 1 ระดับพลังงาน ธาตุ R มีสมบัติเหมือนธาตุ G แต่มีจำนวนระดับพลังงานเหมือนธาตุ G 1 ระดับพลังงาน ธาตุ T มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ Q แต่มีจำนวนระดับพลังงานน้อยกว่าธาตุ Q 1 ระดับพลังงาน จากข้อมูล ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

ธาตุ D E และ M อยู่คาบที่ 3 ในตารางธาตุ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ DE2 และ ME เขียนแผนภาพแสดงการเกิดพันธะ ได้ดังนี้ จากข้อมูล สมบัติของธาตุและสารประกอบในข้อมูลใดถูกต้อง

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสาร 4 ชนิด เป็นดังนี้ จากข้อมูล สาร ก ข ค และ ง มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเช่นเดียวกับสารในข้อใด  

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

พิจารณาสมการเคมีต่อไปนี้ จากสมการเคมี สูตรเคมีของสารในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

เมื่อนำโลหะทำปฏิกิริยากับสารละลายกรด ได้แก๊สไฮโดรเจน ดังสมการ  ถ้าทำการทดลองเพื่อหาอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนโดยใช้โลหะ X และโลหะ Y ที่มีมวลเท่ากัน ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรด A และสารละลายกรด B ที่อุณหภูมิ 80°C โดยกำหนดว่าโลหะ Y ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่าโลหะ Y และสารละลายกรด B ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากกว่าสารละลายกรด A ได้ผลการทดลอง ดังนี้ จากผลการทดลอง การเปรียบเทียบอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนกานกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบในแต่ละชั้นของหอกลั่น เป็นดังนี้   จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 2 ชนิด ดังภาพ  จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

จากการทดสอบพลาสติก 2 ชนิด เมื่อได้รับความร้อน พบว่า          พลาสติกชนิดที่ 1 ไม่อ่อนตัว เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นจะแตกและไหม้กลายเป็นเถ้า          พลาสติกชนิดที่ 2 ติดไฟง่าย หลอม และอ่อนตัว  จากข้อมูล พลาสติกชนิดที่ 1 และ 2 ควรนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

ทดสอบสาร 4 ชนิด โดยใช้สารละลายชนิดต่าง ๆ ได้ผลการทดสอบ ดังนี้  จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงจำนวนหยดของสารละลายไอโอดีนที่ใช้ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน 5 ชนิด ในปริมาณเท่ากัน จนกระทั่งไม่มีการฟอกจางสีของสารละลายไอโอดีน เป็นดังนี้ จากข้อมูล ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

ทดสอบวัตถุชิ้นหนึ่งบนพื้นผิวโลกและดาวเคราะห์ A ซึ่งมีขนาดของสนามโน้มถ่วงมากเป็น 6 เท่าของโลก ดังนี้  ชั่งน้ำหนักของวัตถุบนพื้นผิวดาวเคราะห์สองดวง  ปล่อยวัตถุให้ตกแบบเสรีเหนือพื้นผิวดาวเคราะห์ทั้งสองดาวจากระดับความสูงเท่ากัน  ผลการทดลองเป็นดังตาราง จากข้อมูล X มีค่าเท่าใด และเปรียบเทียบเวลา T1 กับ T2 ได้เป็นอย่างไร

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

ต่อแผ่นโลหะขนาดเข้ากับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง โดยให้แผลโลหะแต่ล่ะแผ่น ต่อเข้ากับ ขั้วไฟฟ้าบวกหรือลบ จากนั้นวางอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกระหว่างแผ่นโลหะขนาดดังภาพ  ผลคือ อนุภาคเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นโลหะ A    แผ่นโลหะใดต่อขั้วไฟฟ้าบวก ทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออนุภาคเป็นอย่างไร

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

ยิงโปรตอนเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ผลคือ โปรตอนเคลื่อนที่เบนออกจากแนวเดิมโดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลม โดยความเร็วมีขนาดคงตัว ทิศทางขนานกับระนาบกระดาษตลอดเวลาภาพใดแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กในกรณีนี้ได้ถูกต้อง 

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแรงภายในอะตอมต่อไปนี้  ก.โปรตอนและนิวตรอนต่างประกอบขึ้นจากอนุภาคม ควาร์ก ซึ่งควาร์กแต่ล่ะอนุภาคจะมีแรงนิวเคลียร์แบบเข็มกระทำต่อกันเพื่อยึดเหนี่ยวกัน  ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กนิวคลีออนร่วมกันอยู่ภายในนิวเคลียส และดึงดูดอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่รอบ ๆ นิวเคลียส  ค. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กมีค่าสูงมาก แต่มีระยะการส่งแรงสั้นมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณระยะห่างระหว่างอะตอมที่อยู่ติดกัน  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงด้วยอัตราเร็ว ณ เวลาต่าง ๆ เป็นดังกราฟ ในช่วงเวลา 0 วินาที ถึง 5 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด และช่วงเวลาใดที่ความเร่งมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

นุกจับเชือกแล้วเหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับอัตราเร็ว V1 ดังภาพที่เป็นมุมมองด้านบน หลังจากนั้น เมื่อเหวี่ยงด้วยอัตราเร็ว V2 แล้วพบว่า เชือกขาด จุกยางลอยไปกระทบหัวคิดตี้ที่อยู่ใกล้ๆ  จากสถานการณ์ เปรียบเทียบอัตราเร็ว V1 กับ V2 ได้ว่าอย่างไร และขณะที่เชือกขาดจุกยางอยู่ที่ตำแหน่งใด

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

ทดสอบการเคลื่อนที่ของลูกบอนลูกหนึ่งจากความสูงเริ่มต้นเท่ากัน โดยครั้งที่ 1 ปล่อยให้ลูกบอล แตกสู่พื้นแบบเสรี ส่วนครั้งที่ 2 ขว้างลูกบอลในแนวระดับ ดังภาพ กำหนดให้ ขนาดของความเร็วในแนวดิ่งของลูกบอลขนาดกระทบพื้น และเวลาที่ลูกบอลใช้ในการเคลื่อนที่จนกระทั่งตกถึงพื้น เป็นดังตาราง  จากข้อมูล เปรียบเทียบขนาดของความเร็ว V1 กับ V2 และเวลา t1 กับ t2 ได้เป็นอย่างไร  

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

ปล่อยวัตถุจากตำแหน่ง A ให้เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายดังภาพเมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุจากแนวสมดุล (ตำแหน่ง B) ไปตำแหน่งสูงสุด (ตำแหน่ง C) แล้วกลับมาที่แนวสมดุล (ตำแหน่ง B) อีกครั้ง พบว่าใช้เวลา 0.4 วินาที  การแกว่งนี้มีความถี่เท่าใด และถ้าเพิ่มมวลของวัตถุ ความถี่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

สะบัดปลายเชือกเส้นหนึ่งขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคลื่นเส้นเชือกในขณะที่สะบัดอยู่นั้น เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเชือก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง พบว่า อนุภาคดังกล่าวมีการกระจัดตามแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังกราฟ ถ้าคลื่นบนเส้นเชือกนี้มีความยาวคลื่น 2.4 เมตร อัตราเร็วของคลื่นมีค่าเท่าใด 

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

เอื้อยนั่งริมสระน้ำและใช้เท้าตีผิวน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดคลื่นน้ำเคลื่อนที่ออกจากกำเนิด ไปสู่บริเวณอื่น ๆ เอื้อยสังเกตได้ว่า เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นผิวน้ำมีลักษณะเป็นดังภาพ จากการสังเกต ถ้าเอื้อยคิดว่า “คลื่นมีความยาวคลื่นลดลงเช่นนี้ เพราะคลื่นมีความถี่สูงขึ้น”  ความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

ผู้กองอ้วนแต่งกายนอกเครื่องแบบ แอบฟังการสนทนาของผู้ต้องสงสัย X และ Y ในห้องโถงของโรงแรมแห่งหนึ่ง กำหนดดังนี้  จากกราฟ ผู้กองอ้วนจะเริ่มได้ยินเสียงใด ๆ ที่มีความถี่ 100 เฮิรตซ์ เมื่อเสียงนั้นมีระดับความเข็มเสียงเท่าใด และจากข้อมูลเสียงของผู้ต้องสงสัย ผู้กองอ้วนมีโอกาสที่จะไม่ได้ยินเสียง ของผู้ต้องสงสัยคนใด

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

ครูให้มายด์ยืนฟังเสียงที่แผ่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่ง ซึ่งเป็นจุด มีกำลังเสียงดังและให้  เสียงความถี่ลงตัว จากนั้นครูให้มายด์เดินเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียงอีกเล็กน้อยแล้วยืนฟังอีกครั้ง  ครูถามว่า เสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งแตกต่างกันหรอไม่ อย่างไร มายด์จึงตอบครูดังนี้   เสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งต่างกันค่ะ เพราะเมื่อหนูอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมากขึ้น  เสียงมีความถี่สูงขึ้น และเนื่องจากหนูยืนฟังจาก 2 ตำแหน่งที่มีความถี่ต่างกัน  เล็กน้อย หนูคิดว่าเสียงนี้ก็เกิดบีตด้วยค่ะ     คำตอบของมายด์ไม่ถูกต้องตามหลักของเสียงอย่างไร 

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดหนึ่งปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาของระนาบกระดาษ โดยสนามไฟฟ้ามีทิศทางตามแนวบน – ล่าง ดังภาพ จากภาพ สนามแม่เหล็กมีทิศทางเป็นอย่างไร และถ้าปรับอุปกรณ์นี้ให้ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ต่ำลงแล้ว ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

ระบบการขนส่งมวลชนในประเทศหนึ่ง เกิดปัญหาขัดข้องเนื่องจากสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารถูกรบกวนอย่างหนัก  กำหนดข้อมูลดังต่อไปนี้  ถ้าพิจารณาเฉพาะความถี่ของคลื่น ปัญหาคลื่นรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อคลื่นอยู่ในช่วงความถี่เดียวกัน  ระบบการขนส่งมวลชนดังกล่าวใช้สัญญาณสื่อสารที่มีความยาวคลื่น 1/810 × 10 ยก กำลัง 2 เมตร   ระบบโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวน ได้แก่           ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ช่วงความถี่ 2,310 – 2,370 เมกะเฮิรตซ์           ระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ  ใช้ช่วงความถี่ 2,401 – 2,495 เมกะเฮิรตซ์  อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ เท่ากับ 3 × 10 /8 เมตรต่อวินาที  จากข้อมูล สัญญาณของระบบการขนส่งมวลชนมีโอกาสถูกรบกวนจากคลื่นในระบบใดมากที่สุด และถ้าระบบการขนส่งมวลชนปรับไปใช้คลื่นสัญญาณที่มีความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์  ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ ซึ่งเกิดเมื่อนิวเคลียสของธาตุ X และธาตุ Y รวมกัน กลายเป็น นิวเคลียสของฮีเลียมและรังสีแกมมา ดังสมการ  กำหนดให้  มวลอะตอมรวมก่อนเกิดปฏิกิริยามากกว่าหลังเกิดปฏิกิริยา เท่ากับ  C คือ อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ    ถ้า A1 และ A2 มีค่าไม่เกิน 2 แล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เป็นประเภทใด และให้พีลังงานเท่าใด 

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้  กำหนดให้ a และ b คือ อนุภาคที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์  จากข้อมูล อนุภาคใดมีประจุไฟฟ้า และปฏิกิริยานิวเคลียร์ใดเป็นนิวเคลียร์ฟิชชัน

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

 พิจารณาการสลายของธาตุกัมมันตรังสีต่อไปนี้ กำหนดให้   มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 24,120 ปี และ  คือ อนุภาคหรือรังสีที่ได้จากการสลาย  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

หนูออมศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจค้าขายผลไม้ของครอบครัว เธอพบข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  กล่าวว่า “การยืดอายุของกานเก็บรักษาผลผลิตทางกานเกษตรด้วยการฉายรังสี เพื่อทำลาย เชื้อจุลินทรีย์ แมลง และไข่แมลง มักใช้รังสีแกมมาซึ่งได้จากการสลายของโคบอลต์-60”  หนูออมสนใจเกี่ยวกับการสลายดังกล่าว จึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่า การสลายของโคบอลต์ - 60 ประกอบด้วยการสลายย่อย 2 ลำดับ คือ  ลำดับที่ 1 โคบอลต์-60 สลายเป็น นิกเกิล-60 ในสถานะถูกกระตุ้น 

ลำดับที่ 2 นิกเกิล-60 ในสถานะถูกกระตุ้น สลายเป็น นิกเกิล-60 ในสถานะพื้น 
 

จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้  ก. โคบอลต์-60 เป็นไอโซโทปของโคบอลต์ที่ไม่เสถียร  ข. หลังจากนิวเคลียสต้นกำเนิดสลายให้รังสีแกมมา นิวเคลียสใหม่จะมีจำนวนโปรตอน ลดลง 1 ตัว  ค. รังสีที่ใช้ฉายให้แก่ผลไม้จากการสลายลำดับที่ 1        ข้อความใดกล่าวถูกต้อง  

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

ภาพแสดงแนวหินบะซอลต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกันและสะสมตัวเป็นเทือกเขาใต้สมุทรซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่ปะทุแทรกขึ้นมาในแนวรอยแตกของเปลือกโลกบริเวณพื้นสมุทรกึ่งกลางระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกา เป็นดังนี้  การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลักษณะใด เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดแนวเทือกสันเขาใต้สมุทรระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอฟริกา ดังภาพ 

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

ในการเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง พบว่า สถานีตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน A B C และ D ที่ตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนผิวโลก ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน ณ ช่วงเวลาเดียวกันได้ดังภาพ กำหนดให้ เครื่องวัดความไหวสะเทือนทั้งสี่เครื่องตั้งเวลามาตรฐานตรงกัน จากภาพ ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน A B C และ D บนผิวโลก สอดคล้องกับภาพใดต่อไปนี้ 

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

ภาพแสดงแผ่นธรณีและการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลักษณะต่าง ๆ บนโลก เป็นดังนี้ จากภาพ ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

ชายคนหนึ่งสังเกตตำแหน่งของดาว X ครั้งแรก เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่ง A อีก 6 เดือนต่อมา เขาสังเกตตำแหน่งของดาว X อีกครั้ง เมื่อโลกอยู่ตำแหน่ง B ดังภาพ กำหนดให้ ระยะทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ r = ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ มีหน่วยเป็น พาร์เซก (1 พาร์เซก เท่ากับ 3.26 ปีแสง)       P = มุมแพรัลแลกซ์ ที่หน่วยเป็น พิลิปดา  จากข้อมูล เมื่อโลกอยู่ที่ตำแหน่ง B ตำแหน่งที่สังเกตเห็นดาว X เปลี่ยนไปจากเมื่อโลกอยู่ที่  ตำแหน่ง A เป็นมุมกี่พิลิปดา และดาว X มีระยะห่างจากโลกกี่ปีแสง 

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

ข้อมูลแสดงสี โซติมาตรปรากฏ และมุมแพรัลแลกซ์เมื่อสังเกตุจากโลก ของดาวฤกษ์ 2 ดวง  ที่มีมวลตั้งต้นโดยประมาณเท่ากับดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน เป็นดังนี้


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

และระยะทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ r = ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ มีหน่วยเป็น พาร์เซก       P = มุมแพรัลแลกซ์ มีหน่วยเป็น พิลิปดา  จากข้อมูล ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่จะโคจรรอบโลกโดยมีคาบการโคจรรอบโลกเท่ากับคาบกหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง  ในอนาคต นักวิทยาศาสตร์มีโครงการที่จะสร้างสถานีวิจัยอวกาศบนดาวอังคารและส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบดาวอังคารเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิจัยอวกาศบนพื้นผิวของดาวอังคาร  กำหนดให้ อัตราเร็วในวงโคจรของดาวเทียมและคาบการโคจรของดาวเทียม สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้  เมื่อ v c = อัตราเร็วของดาวเทียม G = ค่าคงตัวโน้มถ่วง M = มวลของดาวเคราะห์ R = ระยะจากจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์ถึงดาวเทียม  = คาบของการโคจรของดาวเทียม  จากข้อมูล ถ้าดาวอังคารมีมวลประมาณ 0.1 เท่าของโลก และมีคาบการหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลก รัศมีการโคจรของดาวเทียมสื่อสารรอบดาวอังคาร จะมีค่าเป็นที่เท่าของรัศมีการโคจรของดาวเทียมสื่อสารรอบโลก 

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน