ประถมปลาย

CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB013444

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 60 เวลา 14:37 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/100
คำถาม :

กิจกรรมข้อใดไม่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชายทะเลของภาคตะวันตก นักเรียนต้องเดินทางไปยังจังหวัดใด

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการจะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด นักเรียนควรเลือกปลูกในภาคใด

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

ดีเปรสชัน อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติข้อใด

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้งหมด

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากประเทศใด

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน คือข้อใด

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

“สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในสมัยอยุธยา

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

การเลิกทาส เกิดในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

คุณหญิงจันและนางมุก เป็นวีรสตรีที่ช่วยป้องกันประเทศชาติในเหตุการณ์ใด

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองใดในการปกครองประเทศ

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการดูแลการเลือกตั้ง

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

ชูวิทย์จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเมื่อเขามีอายุเท่าใด

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ได้รับถ่ายทอดมาจากอินเดีย

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นธรรมะของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

การสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์แก่ผู้สวดอย่างไร

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

ใครเป็นพุทธอนุชา

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

เบญจศีลในข้อใดที่แปลว่า “งดเว้นจากการกล่าวเท็จ พูดจาส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบคาย”

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย... (1) ...กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)...กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ   ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญ คำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
 

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

คุณยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหน้าบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินมารับบาตร คุณยายจึงนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับบาตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่าวตอบอย่างไร

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองใด

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

สิ่งของจำเป็นสำหรับการอุปสมบทเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

การที่จะเรียนหนังสือให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ควรมีหลักธรรมหมวดใดเป็นพื้นฐาน

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

ข้อใดมิใช่โอวาทปาติโมกข์

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

การถวายผ้าอาบน้ำฝน นิยมจัดขึ้นในเทศกาลใด

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นในข้อใด

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ วรรณะใดเกิดจาก ขา ของพระพรหม

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

ชาวมุสลิมในประเทศไทย เมื่อทำละหมาดต้องหันหน้าไปทางทิศใด

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

“ความรัก” ในศาสนาคริสต์ ตรงกับความหมายในข้อใด

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

“มุสลิม” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

ประเทศใดที่มีประมุขของประเทศเหมือนกับประเทศไทย

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

ดินแดนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนมากที่สุด

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามมารยาทไทย

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

จังหวัดใดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กันระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและหน้าที่

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินไปตามแนวหลักธรรมใดมากที่สุด

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

ใครคือบิดาของประวัติศาสตร์ไทย

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

เส้นเมริเดียนแรก (Prime Meridian) ที่เป็นจุดกำเนิดของลองจิจูด กำหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งผ่านบริเวณตำแหน่งบนพื้นโลกที่ผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่เมืองใด

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ การก่อสร้างถนนในภูมิภาคใดจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

ประเทศใดไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire)

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

ก๊าซเรือนกระจกชนิดใดที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมความร้อนได้มากที่สุด

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

สถาบันทางสังคมใดมีอายุเก่าแก่ที่สุด

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

กิจกรรมข้อใดไม่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชายทะเลของภาคตะวันตก นักเรียนต้องเดินทางไปยังจังหวัดใด

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการจะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด นักเรียนควรเลือกปลูกในภาคใด

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

ดีเปรสชัน อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติข้อใด

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้งหมด

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากประเทศใด

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน คือข้อใด

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

“สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในสมัยอยุธยา

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

การเลิกทาส เกิดในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

คุณหญิงจันและนางมุก เป็นวีรสตรีที่ช่วยป้องกันประเทศชาติในเหตุการณ์ใด

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองใดในการปกครองประเทศ

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการดูแลการเลือกตั้ง

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

ชูวิทย์จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเมื่อเขามีอายุเท่าใด

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ได้รับถ่ายทอดมาจากอินเดีย

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นธรรมะของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

การสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์แก่ผู้สวดอย่างไร

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

ใครเป็นพุทธอนุชา

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

เบญจศีลในข้อใดที่แปลว่า “งดเว้นจากการกล่าวเท็จ พูดจาส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบคาย”

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย... (1) ...กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)...กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ   ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญ คำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
 

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

คุณยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหน้าบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินมารับบาตร คุณยายจึงนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับบาตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่าวตอบอย่างไร

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองใด

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

สิ่งของจำเป็นสำหรับการอุปสมบทเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

การที่จะเรียนหนังสือให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ควรมีหลักธรรมหมวดใดเป็นพื้นฐาน

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

ข้อใดมิใช่โอวาทปาติโมกข์

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

การถวายผ้าอาบน้ำฝน นิยมจัดขึ้นในเทศกาลใด

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นในข้อใด

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ วรรณะใดเกิดจาก ขา ของพระพรหม

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

ชาวมุสลิมในประเทศไทย เมื่อทำละหมาดต้องหันหน้าไปทางทิศใด

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

“ความรัก” ในศาสนาคริสต์ ตรงกับความหมายในข้อใด

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

“มุสลิม” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

ประเทศใดที่มีประมุขของประเทศเหมือนกับประเทศไทย

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

ดินแดนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนมากที่สุด

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามมารยาทไทย

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

จังหวัดใดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กันระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและหน้าที่

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินไปตามแนวหลักธรรมใดมากที่สุด

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

ใครคือบิดาของประวัติศาสตร์ไทย

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

เส้นเมริเดียนแรก (Prime Meridian) ที่เป็นจุดกำเนิดของลองจิจูด กำหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งผ่านบริเวณตำแหน่งบนพื้นโลกที่ผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่เมืองใด

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ การก่อสร้างถนนในภูมิภาคใดจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

ประเทศใดไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire)

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

ก๊าซเรือนกระจกชนิดใดที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมความร้อนได้มากที่สุด

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

สถาบันทางสังคมใดมีอายุเก่าแก่ที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน