ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA313348

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 24 ม.ค. 60 เวลา 13:58 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พิจารณาการกระทำของบุคคลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   แดง ดึงกล่องด้วยแรง 10 นิวตัน เป็นระยะทาง 25 เมตร
   ดำ แบกกระสอบข้าวสารด้วยแรง 400 นิวตัน เดินบนทางราบเป็นระยะทาง 5 เมตร
   ขาว ยกกระเป๋าด้วยแรง 150 นิวตัน เดินขึ้นบันได 10 ขั้น แต่ละขั้นสูง15 เซนติเมตร
ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าการกระทำของบุคคลใดได้งาน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :นักเรียนคนหนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุ 10 นิวตัน ดังภาพ แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากกราฟที่ให้ แล้วตอบคำถามถ้านำวัตถุ A B และ C หย่อนลงในน้ำที่มีความหนาแน่น 1.0 g/cm3 วัตถุชนิดใดลอยน้ำได้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ตาราง มวลและปริมาตรของวัตถุ 4 ชิ้น
 

วัตถุ มวล (g) ปริมาตร (cm3)
ชิ้นที่ 1 20 20
ชิ้นที่ 2 30 25
ชิ้นที่ 3 50 40
ชิ้นที่ 4 50 45


นักเรียนคำนวณหาค่าความหนาแน่นของวัตถุทั้ง 4 ชิ้น แล้วนำค่าความหนาแน่นมาเขียนแผนภูมิแท่งได้ดังนี้ข้อใดจับคู่วัตถุในตารางกับวัตถุในแผนภูมิตามค่าความหนาแน่นได้ถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เด็กชายเก่งใส่รองเท้าฟุตบอลวิ่งรอบสนาม
   คุณพ่อ ใช้ผ้ารองตู้เสื้อผ้าแล้วดึงผ้าเพื่อทำให้ตู้เคลื่อนที่
   คุณแม่ ขับรถยนต์ที่เปลี่ยนยางเส้นใหม่ มีดอกลวดลายสวยงาม
การกระทำของบุคคลในข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :คานเบาสม่ำเสมอ AB มีจุด F และแขวนน้ำหนักที่ A 100 นิวตัน ดังภาพ จะต้องแขวนน้ำหนัก X ที่ B กี่นิวตันคานจึงจะสมดุล

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คาน 3 แบบ มีจุดหมุน (F) แรงความพยายาม (E) และแรงความต้านทาน (W) ดังภาพไม้กวาดกวาดบ้านและกรรไกรตัดผ้า มีตำแหน่งของ F E และ W ตรงกับคานแบบใด ตามลำดับ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :นักเรียนคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางดังภาพ งานที่นักเรียนคนนี้ทำได้เท่ากับกี่นิวตัน – เมตร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การใช้ถังน้ำขนาดใหญ่ใส่น้ำเต็ม ตั้งไว้ในที่สูง แล้วต่อท่อให้น้ำไหลไปหมุนกังหัน ซึ่งมีแกนต่อเข้ากับลวดที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็ก และต่อวงจรเข้ากับหลอดไฟจนสว่าง การเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นแบบใดตามลำดับ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :①②และ ③ เป็นลูกเหล็กทรงกลม มีขนาดเท่ากันทั้ง 3 ลูก ถูกปล่อยจากความสูงต่างกัน ดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ฟุตบอลกลิ้งขึ้นไปตานพื้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยแล้วไปหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   ก. พัดลมขนาด 50 วัตต์ 2 เครื่อง เปิดเดือนละ 30 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
   ข. โทรทัศน์ขนาด 200 วัตต์ เปิดเดือนละ 20 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
   ค. เตารีดขนาด 1,000 วัตต์ รีดผ้าเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด ตามลำดับ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พิจารณาลวดที่ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันทั้ง 3 เส้น แล้วตอบคำถามการเปรียบเทียบความต้านทานของลวด ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามการแบ่งดาวเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม ดังแผนภาพ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เรียกว่าอะไร เรียงตามลำดับ
 

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พิจารณาภาพแล้วตอบคำถามปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เรียกว่าอะไร เครื่องมือที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานี้ คืออะไ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพ แล้วตอบคำถามตำแหน่งใดบนผิวโลกที่มีน้ำลงต่ำสุดในขณะนั้น

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกมีแรงโน้มถ่วง 1/6 ของแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุชิ้นหนึ่งชั่งบนดวงจันทร์ได้ 60 นิวตัน วัตถุชิ้นนี้ชั่งบนโลกได้กี่นิวตัน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งสังเกตเห็นดาวกลุ่มหนึ่ง แล้วบอกว่าเป็นกลุ่มดาวนายพราน นักเรียนคนที่สองสังเกตเห็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่ง แล้วบอกว่าเป็นดาวเต่า
การสังเกตกลุ่มดาวของนักเรียนทั้งสองคน สรุปได้อย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ตาราง อัตราเร็วในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมที่ระดับความสูงต่างๆ จากผิวโลก
 

ความสูงจากผิวโลก (km) อัตราเร็ว (km/hr) คาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ
160 28,102 a
10,000 15,818 b
35,880 11,052 c


จากตาราง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิจารณาประโยชน์ของดาวเทียมต่างๆ แล้วตอบคำถาม
   ดาวเทียม THEOS ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
   ดาวเทียม SOHO ใช้วิเคราะห์วัตถุบนท้องฟ้า
   ดาวเทียม GOES – J ใช้สำรวจเมฆ สภาพอากาศ
   ดาวเทียม THAICOM ใช้สื่อสารระยะไกล คนทั่วโลกรับรู้ข่าวสาร
ในการเตือนภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมดวงใดมาที่สุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พิจารณาการกระทำของบุคคลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   แดง ดึงกล่องด้วยแรง 10 นิวตัน เป็นระยะทาง 25 เมตร
   ดำ แบกกระสอบข้าวสารด้วยแรง 400 นิวตัน เดินบนทางราบเป็นระยะทาง 5 เมตร
   ขาว ยกกระเป๋าด้วยแรง 150 นิวตัน เดินขึ้นบันได 10 ขั้น แต่ละขั้นสูง15 เซนติเมตร
ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าการกระทำของบุคคลใดได้งาน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :นักเรียนคนหนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุ 10 นิวตัน ดังภาพ แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากกราฟที่ให้ แล้วตอบคำถามถ้านำวัตถุ A B และ C หย่อนลงในน้ำที่มีความหนาแน่น 1.0 g/cm3 วัตถุชนิดใดลอยน้ำได้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ตาราง มวลและปริมาตรของวัตถุ 4 ชิ้น
 

วัตถุ มวล (g) ปริมาตร (cm3)
ชิ้นที่ 1 20 20
ชิ้นที่ 2 30 25
ชิ้นที่ 3 50 40
ชิ้นที่ 4 50 45


นักเรียนคำนวณหาค่าความหนาแน่นของวัตถุทั้ง 4 ชิ้น แล้วนำค่าความหนาแน่นมาเขียนแผนภูมิแท่งได้ดังนี้ข้อใดจับคู่วัตถุในตารางกับวัตถุในแผนภูมิตามค่าความหนาแน่นได้ถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เด็กชายเก่งใส่รองเท้าฟุตบอลวิ่งรอบสนาม
   คุณพ่อ ใช้ผ้ารองตู้เสื้อผ้าแล้วดึงผ้าเพื่อทำให้ตู้เคลื่อนที่
   คุณแม่ ขับรถยนต์ที่เปลี่ยนยางเส้นใหม่ มีดอกลวดลายสวยงาม
การกระทำของบุคคลในข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :คานเบาสม่ำเสมอ AB มีจุด F และแขวนน้ำหนักที่ A 100 นิวตัน ดังภาพ จะต้องแขวนน้ำหนัก X ที่ B กี่นิวตันคานจึงจะสมดุล

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คาน 3 แบบ มีจุดหมุน (F) แรงความพยายาม (E) และแรงความต้านทาน (W) ดังภาพไม้กวาดกวาดบ้านและกรรไกรตัดผ้า มีตำแหน่งของ F E และ W ตรงกับคานแบบใด ตามลำดับ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :นักเรียนคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางดังภาพ งานที่นักเรียนคนนี้ทำได้เท่ากับกี่นิวตัน – เมตร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การใช้ถังน้ำขนาดใหญ่ใส่น้ำเต็ม ตั้งไว้ในที่สูง แล้วต่อท่อให้น้ำไหลไปหมุนกังหัน ซึ่งมีแกนต่อเข้ากับลวดที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็ก และต่อวงจรเข้ากับหลอดไฟจนสว่าง การเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นแบบใดตามลำดับ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :①②และ ③ เป็นลูกเหล็กทรงกลม มีขนาดเท่ากันทั้ง 3 ลูก ถูกปล่อยจากความสูงต่างกัน ดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ฟุตบอลกลิ้งขึ้นไปตานพื้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยแล้วไปหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   ก. พัดลมขนาด 50 วัตต์ 2 เครื่อง เปิดเดือนละ 30 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
   ข. โทรทัศน์ขนาด 200 วัตต์ เปิดเดือนละ 20 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
   ค. เตารีดขนาด 1,000 วัตต์ รีดผ้าเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด ตามลำดับ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พิจารณาลวดที่ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันทั้ง 3 เส้น แล้วตอบคำถามการเปรียบเทียบความต้านทานของลวด ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามการแบ่งดาวเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม ดังแผนภาพ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เรียกว่าอะไร เรียงตามลำดับ
 

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พิจารณาภาพแล้วตอบคำถามปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เรียกว่าอะไร เครื่องมือที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานี้ คืออะไ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพ แล้วตอบคำถามตำแหน่งใดบนผิวโลกที่มีน้ำลงต่ำสุดในขณะนั้น

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกมีแรงโน้มถ่วง 1/6 ของแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุชิ้นหนึ่งชั่งบนดวงจันทร์ได้ 60 นิวตัน วัตถุชิ้นนี้ชั่งบนโลกได้กี่นิวตัน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งสังเกตเห็นดาวกลุ่มหนึ่ง แล้วบอกว่าเป็นกลุ่มดาวนายพราน นักเรียนคนที่สองสังเกตเห็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่ง แล้วบอกว่าเป็นดาวเต่า
การสังเกตกลุ่มดาวของนักเรียนทั้งสองคน สรุปได้อย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ตาราง อัตราเร็วในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมที่ระดับความสูงต่างๆ จากผิวโลก
 

ความสูงจากผิวโลก (km) อัตราเร็ว (km/hr) คาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ
160 28,102 a
10,000 15,818 b
35,880 11,052 c


จากตาราง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิจารณาประโยชน์ของดาวเทียมต่างๆ แล้วตอบคำถาม
   ดาวเทียม THEOS ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
   ดาวเทียม SOHO ใช้วิเคราะห์วัตถุบนท้องฟ้า
   ดาวเทียม GOES – J ใช้สำรวจเมฆ สภาพอากาศ
   ดาวเทียม THAICOM ใช้สื่อสารระยะไกล คนทั่วโลกรับรู้ข่าวสาร
ในการเตือนภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมดวงใดมาที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน