ม.6

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613216

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 พ.ย. 59 เวลา 16:22 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉาก มีด้าน AB ยาว 20 หน่วย และ tan B = ¾ ถ้า D เป็นจุดบนด้าน BC โดยที่ AD ยาว 13 หน่วย แล้ว cos  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ให้ A = {1, 2, 3, ..., 100} ถ้า S = {n | n∈A โดยที่ n หารด้วย 2 หรือ 5 ลงตัว แต่หารด้วย 10 ไม่ลงตัว} แล้วจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ในการสอบถามผู้ที่มาเที่ยวงานประกวดสัตว์เลี้ยงจำนวน 50 คน เรื่องเลี้ยงสุนัข แมว และกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยง พบว่า
   ผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ทั้ง 3 ชนิดเลย มีจำนวน 7 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้ง 3 ชนิด มีจำนวน 5 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เพียง 2 ชนิด มีจำนวน 22 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสุนัข มีจำนวน 30 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงแมว มีจำนวน 25 คน
จำนวนผู้ที่เลี้ยงกระต่าย เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ถ้าความสัมพันธ์ของรายได้ในแต่ละเดือนของนายเดชา กับยอดขายสินค้าของเขา เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยมีตารางแสดงความสัมพันธ์ดังนี้
 

ยอดขาย(บาท) รายได้ต่อเดือน(บาท)
0 11,000
10,000 11,800
20,000 12,600
30,000 13,400
ถ้านายเดชาต้องการมีรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน แล้วเขาต้องมียอดขายสินค้าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

กำหนดให้ 2, 6, 18, ... เป็นลำดับเรขาคณิต ถ้าผลบวก n พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 6,560 แล้วพจน์ที่ 2n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

กำหนดให้ A คือเซตของจำนวนเต็ม ซึ่งอยู่ในช่่วง [-30, 30] ถ้า S คือเซตของ m ∈ A ที่ทำให้จุดตัดของกราฟ y = 2x2 + x + 2m และกราฟ y = mx - 8 มีจำนวน 2 จุด แล้ว จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an, ... เป็นลำดับ ถ้า a1 + a= 10 และ an+2 - a= 3 เมื่อ n ∈ {1, 2, 3, ...} แล้วผลบวก a+ a+ a3 + ... + a40 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเลขคณิต และ  bn = a3n-2 เมื่อ n = 1, 2, 3, ..., 11 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. b1, b2, b3, ..., b11 เป็นลำดับเลขคณิต
   ข. 
   ค. 
   ง. 
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียน 100 คน พบว่า มี 11 คน ที่ไม่เรียนพิเศษ, มีนักเรียนชาย 66 คน เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนหญิง 22 คน ที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์อย่างเดียว
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนพิเศษของนักเรียน 100 คนนี้

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

มีรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม อย่างละ 1 รูป ดังภาพมีสี 4 สี คือ สีฟ้า สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ต้องการระบายสีรูปทั้ง 5 รูปนี้ รูปละ 1 สี โดยจะใช้สีซ้ำหรือไม่ก็ได้ และใช้สีครบหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีรูปสีฟ้าด้วยเสมอ จำนวนวิธีที่จะระบายสีมีทั้งหมด เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

มีเลขโดด -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ถ้าสุ่มเลขโดดนี้มาสองจำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เลขโดด m, n ซึ่ง |m-n| = 2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 12 คน เป็นดังนี้
   x   70   65   49   91   72   86   78   91   92   65   45
ถ้ามัธยฐานของคะแนนสอบคือ 73 คะแนน แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x1, x2, x3, x4, x5 ถ้าควอไทล์ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม เท่ากับ 2, 9 และ 10 ตามลำดับ แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงงานแห่งหนึ่ง ได้สุ่มตัวอย่างปลากระป๋องชนิดหนึ่งมา 10 กระป๋อง โดยน้ำหนัก (กรัม) ของแต่ละกระป๋องเขียนเป็นแผนภาพต้น-ใบได้ดังนี้ถ้ากระป๋องที่ได้มาตรฐาน ต้องมีน้ำหนักอยู่ในช่วง  เมื่อ  และ s แทนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระป๋องที่สุ่มมาตามลำดับ แล้วปลากระป๋องที่สุ่มมา มีน้ำหนักได้มาตรฐานมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากการวัดความสูงของคน 200 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ชาย 100 คน และผู้หญิง 100 คน สามารถสรุปข้อมูลความสูง (เซนติเมตร) ของผู้ชายและผู้หญิงโดยใช้แผนภาพกล่องได้ดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. มัธยฐานของความสูงของผู้ชาย เท่ากับมัธยฐานของความสูงของผู้หญิง
   ข. มีคนประมาณ 25% ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 185 เซนติเมตร
   ค. มีคนประมาณ 37.5% ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง 175 ถึง 185 เซนติเมตร
   ง. ผู้ชายที่สูงน้อยกว่า 165 เซนติเมตร และผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า 170 เซนติเมตร มีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉาก มีด้าน AB ยาว 20 หน่วย และ tan B = ¾ ถ้า D เป็นจุดบนด้าน BC โดยที่ AD ยาว 13 หน่วย แล้ว cos  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ให้ A = {1, 2, 3, ..., 100} ถ้า S = {n | n∈A โดยที่ n หารด้วย 2 หรือ 5 ลงตัว แต่หารด้วย 10 ไม่ลงตัว} แล้วจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ในการสอบถามผู้ที่มาเที่ยวงานประกวดสัตว์เลี้ยงจำนวน 50 คน เรื่องเลี้ยงสุนัข แมว และกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยง พบว่า
   ผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ทั้ง 3 ชนิดเลย มีจำนวน 7 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้ง 3 ชนิด มีจำนวน 5 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เพียง 2 ชนิด มีจำนวน 22 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงสุนัข มีจำนวน 30 คน
​   ผู้ที่เลี้ยงแมว มีจำนวน 25 คน
จำนวนผู้ที่เลี้ยงกระต่าย เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ถ้าความสัมพันธ์ของรายได้ในแต่ละเดือนของนายเดชา กับยอดขายสินค้าของเขา เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยมีตารางแสดงความสัมพันธ์ดังนี้
 

ยอดขาย(บาท) รายได้ต่อเดือน(บาท)
0 11,000
10,000 11,800
20,000 12,600
30,000 13,400
ถ้านายเดชาต้องการมีรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน แล้วเขาต้องมียอดขายสินค้าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

กำหนดให้ 2, 6, 18, ... เป็นลำดับเรขาคณิต ถ้าผลบวก n พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 6,560 แล้วพจน์ที่ 2n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

กำหนดให้ A คือเซตของจำนวนเต็ม ซึ่งอยู่ในช่่วง [-30, 30] ถ้า S คือเซตของ m ∈ A ที่ทำให้จุดตัดของกราฟ y = 2x2 + x + 2m และกราฟ y = mx - 8 มีจำนวน 2 จุด แล้ว จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an, ... เป็นลำดับ ถ้า a1 + a= 10 และ an+2 - a= 3 เมื่อ n ∈ {1, 2, 3, ...} แล้วผลบวก a+ a+ a3 + ... + a40 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเลขคณิต และ  bn = a3n-2 เมื่อ n = 1, 2, 3, ..., 11 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. b1, b2, b3, ..., b11 เป็นลำดับเลขคณิต
   ข. 
   ค. 
   ง. 
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียน 100 คน พบว่า มี 11 คน ที่ไม่เรียนพิเศษ, มีนักเรียนชาย 66 คน เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนหญิง 22 คน ที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์อย่างเดียว
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนพิเศษของนักเรียน 100 คนนี้

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

มีรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม อย่างละ 1 รูป ดังภาพมีสี 4 สี คือ สีฟ้า สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ต้องการระบายสีรูปทั้ง 5 รูปนี้ รูปละ 1 สี โดยจะใช้สีซ้ำหรือไม่ก็ได้ และใช้สีครบหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีรูปสีฟ้าด้วยเสมอ จำนวนวิธีที่จะระบายสีมีทั้งหมด เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

มีเลขโดด -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ถ้าสุ่มเลขโดดนี้มาสองจำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เลขโดด m, n ซึ่ง |m-n| = 2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 12 คน เป็นดังนี้
   x   70   65   49   91   72   86   78   91   92   65   45
ถ้ามัธยฐานของคะแนนสอบคือ 73 คะแนน แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x1, x2, x3, x4, x5 ถ้าควอไทล์ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม เท่ากับ 2, 9 และ 10 ตามลำดับ แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงงานแห่งหนึ่ง ได้สุ่มตัวอย่างปลากระป๋องชนิดหนึ่งมา 10 กระป๋อง โดยน้ำหนัก (กรัม) ของแต่ละกระป๋องเขียนเป็นแผนภาพต้น-ใบได้ดังนี้ถ้ากระป๋องที่ได้มาตรฐาน ต้องมีน้ำหนักอยู่ในช่วง  เมื่อ  และ s แทนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระป๋องที่สุ่มมาตามลำดับ แล้วปลากระป๋องที่สุ่มมา มีน้ำหนักได้มาตรฐานมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากการวัดความสูงของคน 200 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ชาย 100 คน และผู้หญิง 100 คน สามารถสรุปข้อมูลความสูง (เซนติเมตร) ของผู้ชายและผู้หญิงโดยใช้แผนภาพกล่องได้ดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. มัธยฐานของความสูงของผู้ชาย เท่ากับมัธยฐานของความสูงของผู้หญิง
   ข. มีคนประมาณ 25% ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 185 เซนติเมตร
   ค. มีคนประมาณ 37.5% ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง 175 ถึง 185 เซนติเมตร
   ง. ผู้ชายที่สูงน้อยกว่า 165 เซนติเมตร และผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า 170 เซนติเมตร มีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน