ม.6

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613215

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 พ.ย. 59 เวลา 13:38 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ถ้า a เป็นจำนวนจริงลบ b เท่ากับ 3 เท่าของค่าสัมบูรณ์ของ a และ b มากกว่า a อยู่ 12 แล้ว a+2b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

√(3+2√2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้
   r1 = {(1,2), (1,3), (2,4), (3,6), (5,10)}
   r2 = {(1,1), (2,1), (3,1), (4,4), (5,5)}
   r3 = {(x,y) | y = x2 + 1}
   r4 = {(x,y) | |y| = x}
จำนวนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B และมุม C เป็นมุมแหลม เมื่อลากเส้นจากจุด A มาตั้งฉากกับด้าน BC ที่จุด D จะได้ AD ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ AB และ AD ยาวเท่ากับ DC มุม A มีขนาดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ถ้าสมการ y = a(x-h)2 + k มีกราฟดังรูปแล้ว a + h + k เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., a11 เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่ง a6 = -8 แล้ว a1⋅a11 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an, ... เป็นลำดับเลขคณิต ถ้า a1 = 5 และ a4 = 11 แล้วผลบวก 20 พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x, 12, 14, 12.5, 11, 9.5, 8, 10, 11.5, 10.5 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ มีค่าเท่ากับฐานนิยม แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีผ้ารูปสี่เหลี่ยม 8 ผืน ซึ่งมีความกว้างและยาว(ฟุต) ดังนี้
  {1,2}, {2,3}, {3,4}, {4,5}, {2,4}, {4,6}, {6,8}, {8,10}
ถ้าสุ่มหยิบ 1 ผืนจากกล่องใบนี้ แล้วความน่าจะเป็นที่ความยาวของเส้นทแยงมุมของผ้าผืนนี้เป็นจำนวนเต็มเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ถ้าเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางในช่วง 6.00 - 8.00 น. ของพนักงานจำนวน 100 คน ของบริษัทแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงความถี่ดังนี้
 

เวลาที่รถรอ(นาที) จำนวนพนักงาน(คน)
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
10
60
20
10
แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางของพนักงาน 100 คนนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

กำหนดให้ a = 25, b = (3/2)10 และ c = (230)/(510) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ (|x-2| - 1)(|2x-1| - 2) = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

กำหนดให้ A = {x | x2 - 9x - 10 ≤ 0}, B = {x | 5 - 3x > 7 - 4x} และ C = {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ x ∈ A∩B} จำนวนสมาชิกของ C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากรูป ถ้ากำหนดให้ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมี 10 หน่วย มี O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม มีคอร์ด CD ขนานกับ AB และ มุม ODC = 30° พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู AODC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ถ้า a เป็นจำนวนจริงลบ b เท่ากับ 3 เท่าของค่าสัมบูรณ์ของ a และ b มากกว่า a อยู่ 12 แล้ว a+2b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

√(3+2√2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้
   r1 = {(1,2), (1,3), (2,4), (3,6), (5,10)}
   r2 = {(1,1), (2,1), (3,1), (4,4), (5,5)}
   r3 = {(x,y) | y = x2 + 1}
   r4 = {(x,y) | |y| = x}
จำนวนความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B และมุม C เป็นมุมแหลม เมื่อลากเส้นจากจุด A มาตั้งฉากกับด้าน BC ที่จุด D จะได้ AD ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ AB และ AD ยาวเท่ากับ DC มุม A มีขนาดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ถ้าสมการ y = a(x-h)2 + k มีกราฟดังรูปแล้ว a + h + k เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., a11 เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่ง a6 = -8 แล้ว a1⋅a11 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an, ... เป็นลำดับเลขคณิต ถ้า a1 = 5 และ a4 = 11 แล้วผลบวก 20 พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x, 12, 14, 12.5, 11, 9.5, 8, 10, 11.5, 10.5 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ มีค่าเท่ากับฐานนิยม แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีผ้ารูปสี่เหลี่ยม 8 ผืน ซึ่งมีความกว้างและยาว(ฟุต) ดังนี้
  {1,2}, {2,3}, {3,4}, {4,5}, {2,4}, {4,6}, {6,8}, {8,10}
ถ้าสุ่มหยิบ 1 ผืนจากกล่องใบนี้ แล้วความน่าจะเป็นที่ความยาวของเส้นทแยงมุมของผ้าผืนนี้เป็นจำนวนเต็มเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ถ้าเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางในช่วง 6.00 - 8.00 น. ของพนักงานจำนวน 100 คน ของบริษัทแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงความถี่ดังนี้
 

เวลาที่รถรอ(นาที) จำนวนพนักงาน(คน)
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
10
60
20
10
แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางของพนักงาน 100 คนนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

กำหนดให้ a = 25, b = (3/2)10 และ c = (230)/(510) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ (|x-2| - 1)(|2x-1| - 2) = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

กำหนดให้ A = {x | x2 - 9x - 10 ≤ 0}, B = {x | 5 - 3x > 7 - 4x} และ C = {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ x ∈ A∩B} จำนวนสมาชิกของ C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากรูป ถ้ากำหนดให้ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมี 10 หน่วย มี O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม มีคอร์ด CD ขนานกับ AB และ มุม ODC = 30° พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู AODC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน