ม.6

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 2 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613214

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 พ.ย. 59 เวลา 10:21 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ให้ s เป็นวงกลมที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ซึ่งสัมผัสแกน X และ แกน Y และเส้นตรง l ซึ่งมีสมการเป็น 3x - 4y + 24 = 0 ถ้า C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม s และ P เป็นจุดที่วงกลม s สัมผัสเส้นตรง l แล้วสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด C และจุด P คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ซึ่ง [A:I] ∼ [I:P] โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 3×3 และ  ถ้า  แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 9log x - 10(3log x) + 9 = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

กำหนดให้ S = {x | 0 < x < 2π และ 125(54 cos 2x) = 4(54 cos^2 x) + 25}
S เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ความสูง (เซนติเมตร) ของเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 9 คน
152,  153,  155,  158,  159,  160,  162,  166,  175
ถ้าสุ่มเลือกเด็กกลุ่มนี้มา 3 คน ความน่าจะเป็นที่เด็กทั้งสามคนเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

มีเลขโดด 9 จำนวน คือ -7, -5, -3, -1, 0, 2, 4, 6, 10 ถ้าสุ่มเลขโดดนี้มา 4 จำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขโดด 4 จำนวนนี้ไม่เป็นจำนวนลบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ ถ้าผลต่างของคะแนนที่เปอร์เซนไทล์ 67 และเปอร์เซนไทล์ที่ 33 เท่ากับ 11 คะแนน แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือข้อใดต่อไปนี้
เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

z 0.17 0.33 0.44 0.67
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 0.066 0.13 0.17 0.25

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ให้ x1, x2, x3, ..., x11 เป็นข้อมูล 11 จำนวน ซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต ถ้าผลคูณ x1⋅x2⋅x3 ... ⋅x11 = 233 ⋅ 322 แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ถ้าลำดับ  แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

กำหนดให้ ƒ(x) เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่ง ƒ′(x) = 3x2 - 6x และ  ถ้า G(x) ต่อเนื่องที่ x = -1 แล้ว ƒ มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ผลการสอบวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้
  x, 16, 8, 12, 13, 7, 9, 11, 18, y
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 12.7 คะแนน แล้วมัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ถ้า  แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3, ..., 155} และ i เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง i2 = -1 ถ้า B =  แล้วจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ S = {1, 2, 3, ..., 100} ถ้าสุ่มสมาชิก 1 ตัวจาก S แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนนับ k ซึ่ง Ak = I โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) เป็นพหุนามซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า P(1) = 10 และ P(10) = 2,116 แล้ว P(-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ให้ s เป็นวงกลมที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ซึ่งสัมผัสแกน X และ แกน Y และเส้นตรง l ซึ่งมีสมการเป็น 3x - 4y + 24 = 0 ถ้า C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม s และ P เป็นจุดที่วงกลม s สัมผัสเส้นตรง l แล้วสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด C และจุด P คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ซึ่ง [A:I] ∼ [I:P] โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 3×3 และ  ถ้า  แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 9log x - 10(3log x) + 9 = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

กำหนดให้ S = {x | 0 < x < 2π และ 125(54 cos 2x) = 4(54 cos^2 x) + 25}
S เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ความสูง (เซนติเมตร) ของเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 9 คน
152,  153,  155,  158,  159,  160,  162,  166,  175
ถ้าสุ่มเลือกเด็กกลุ่มนี้มา 3 คน ความน่าจะเป็นที่เด็กทั้งสามคนเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

มีเลขโดด 9 จำนวน คือ -7, -5, -3, -1, 0, 2, 4, 6, 10 ถ้าสุ่มเลขโดดนี้มา 4 จำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขโดด 4 จำนวนนี้ไม่เป็นจำนวนลบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ ถ้าผลต่างของคะแนนที่เปอร์เซนไทล์ 67 และเปอร์เซนไทล์ที่ 33 เท่ากับ 11 คะแนน แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือข้อใดต่อไปนี้
เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

z 0.17 0.33 0.44 0.67
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 0.066 0.13 0.17 0.25

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ให้ x1, x2, x3, ..., x11 เป็นข้อมูล 11 จำนวน ซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต ถ้าผลคูณ x1⋅x2⋅x3 ... ⋅x11 = 233 ⋅ 322 แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ถ้าลำดับ  แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

กำหนดให้ ƒ(x) เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่ง ƒ′(x) = 3x2 - 6x และ  ถ้า G(x) ต่อเนื่องที่ x = -1 แล้ว ƒ มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ผลการสอบวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้
  x, 16, 8, 12, 13, 7, 9, 11, 18, y
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 12.7 คะแนน แล้วมัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ถ้า  แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

กำหนดให้ A = {1, 2, 3, ..., 155} และ i เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง i2 = -1 ถ้า B =  แล้วจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ S = {1, 2, 3, ..., 100} ถ้าสุ่มสมาชิก 1 ตัวจาก S แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนนับ k ซึ่ง Ak = I โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) เป็นพหุนามซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า P(1) = 10 และ P(10) = 2,116 แล้ว P(-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน