ม.6

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2558 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613212

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ย. 59 เวลา 15:18 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร (995)16 + (996)8 + (997)4 + (998)2 + 999 ด้วย 7 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการ ||100+x| - |100-x|| < 100 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | z12 = 1} และ B = {z | z18 - z9 - 2 = 0} แล้ว จำนวนสมาชิกของ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้า  และ  เป็นเวกเตอร์ใน 3 มิติ โดย (+) × () = 2 − 4 + √5 แล้ว |3×3| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

กำหนดให้ H เป็นไฮเพอร์โบลา  และ P เป็นจุดบน H พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   (ก) ผลคูณของความชันของเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าเท่ากับ - ¼
   (ข) (PF1 - PF2)2 = 32 เมื่อ F= (√10, 0) และ F= (-√10, 0) 
   (ค) จุด P ไม่เป็นสมาชิกของเซต {(x,y) | x > 0 และ y > x/2}
   (ง) ผลคูณของระยะทางจาก P ไปยังเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าคงตัวเท่ากับ 8/5
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีด้าน AB และ AC ยาวเท่ากับ 3 หน่วย และ 5 หน่วย ตามลำดับ ถ้า arccos(-1/15) = B + C แล้ว ด้าน BC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ x(log2 x+1) = 64

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในระบบสมการเชิงเส้นที่มี 3 สมการ และ 3 ตัวแปร x, y, z ถ้าหา z ได้เท่ากับ  จากการใช้กฎของคราเมอร์ แล้ว x+y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์จตุรัส และ I แทนเมทริกซ์เอกลักษณ์ โดยที่ A, B, C และ I มีมิติเท่ากัน พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า AB = AC แล้ว B = C
   ข. ถ้า A2 = I แล้ว A-1 = A
   ค. ถ้า AB = I และ CA = I แล้ว B = C
   ง. ถ้า AB = I แล้ว adj(B) = [det(A)]A
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มีค่ามากกว่าเจ็ดแสนที่ได้จากการนำเลขโดด 0, 7, 7, 8, 8, 9 มาจัดเรียง มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ โดยมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน ถ้านักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 33% แล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบได้ระหว่าง 50 และ 60 คะแนน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ได้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.44 0.56 1.44 1.56 1.7 2.44
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง 0.17 0.2123 0.4251 0.4406 0.4554 0.4927

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x, 3.5, 12, 7, 8.5, 8, 5 โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับมัธยฐานและไม่มีฐานนิยม ถ้า R คือพิสัยของข้อมูลชุดนี้ แล้ว R-x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้า ƒ(x) เป็นฟังก์ชันซึ่งเส้นตรง 2y = 3x + 2 สัมผัสกราฟของ y = ƒ(x) ที่จุด (0, 1) แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเลขคณิต โดยที่ a1 =4, a2 = 7, an = 121 ถ้า ƒ(x) = (x+a1x) + (x2+a2x) + ... + (xn+anx) แล้ว ƒ′(-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., a20 เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ 2/21 แล้วผลรวม  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {[aij]3×3 | aij ∈ {-1,1}} ถ้าสุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ซึ่งผลรวมของสมาชิกทั้งหมดเท่ากับ 3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | Im(z-2i) + [Re(z)]2 ≤ 0} และ B = {z | Im(z) ≥ 0} พื้นที่ของบริเวณ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้า x-1 หารพหุนาม P(x) แล้วเหลือเศษ -1 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. x-1 หาร -P(x) เหลือเศษ -1
  ข. x-1 หาร P2(x) เหลือเศษ 1
  ค. x+1 หาร P(-x) เหลือเศษ 1
  ง. x+1 หาร -P(-x) เหลือเศษ 1
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, ..., an , ... เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งมี r เป็นอัตราส่วนร่วม เมื่อ 0 < r < 1 ถ้า Gn = (a1a2 ... an)1/n แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้า Sn = เมื่อ i แทนจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง i2 = -1 แล้วจำนวนนับ n ∈ {10, 11, ..., 100} ที่ทำให้ Sn = -1 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร (995)16 + (996)8 + (997)4 + (998)2 + 999 ด้วย 7 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการ ||100+x| - |100-x|| < 100 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | z12 = 1} และ B = {z | z18 - z9 - 2 = 0} แล้ว จำนวนสมาชิกของ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้า  และ  เป็นเวกเตอร์ใน 3 มิติ โดย (+) × () = 2 − 4 + √5 แล้ว |3×3| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

กำหนดให้ H เป็นไฮเพอร์โบลา  และ P เป็นจุดบน H พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   (ก) ผลคูณของความชันของเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าเท่ากับ - ¼
   (ข) (PF1 - PF2)2 = 32 เมื่อ F= (√10, 0) และ F= (-√10, 0) 
   (ค) จุด P ไม่เป็นสมาชิกของเซต {(x,y) | x > 0 และ y > x/2}
   (ง) ผลคูณของระยะทางจาก P ไปยังเส้นกำกับทั้งสองของ H มีค่าคงตัวเท่ากับ 8/5
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีด้าน AB และ AC ยาวเท่ากับ 3 หน่วย และ 5 หน่วย ตามลำดับ ถ้า arccos(-1/15) = B + C แล้ว ด้าน BC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ x(log2 x+1) = 64

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในระบบสมการเชิงเส้นที่มี 3 สมการ และ 3 ตัวแปร x, y, z ถ้าหา z ได้เท่ากับ  จากการใช้กฎของคราเมอร์ แล้ว x+y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์จตุรัส และ I แทนเมทริกซ์เอกลักษณ์ โดยที่ A, B, C และ I มีมิติเท่ากัน พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า AB = AC แล้ว B = C
   ข. ถ้า A2 = I แล้ว A-1 = A
   ค. ถ้า AB = I และ CA = I แล้ว B = C
   ง. ถ้า AB = I แล้ว adj(B) = [det(A)]A
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มีค่ามากกว่าเจ็ดแสนที่ได้จากการนำเลขโดด 0, 7, 7, 8, 8, 9 มาจัดเรียง มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ โดยมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน ถ้านักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 33% แล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบได้ระหว่าง 50 และ 60 คะแนน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ได้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.44 0.56 1.44 1.56 1.7 2.44
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง 0.17 0.2123 0.4251 0.4406 0.4554 0.4927

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย x, 3.5, 12, 7, 8.5, 8, 5 โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับมัธยฐานและไม่มีฐานนิยม ถ้า R คือพิสัยของข้อมูลชุดนี้ แล้ว R-x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้า ƒ(x) เป็นฟังก์ชันซึ่งเส้นตรง 2y = 3x + 2 สัมผัสกราฟของ y = ƒ(x) ที่จุด (0, 1) แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเลขคณิต โดยที่ a1 =4, a2 = 7, an = 121 ถ้า ƒ(x) = (x+a1x) + (x2+a2x) + ... + (xn+anx) แล้ว ƒ′(-1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., a20 เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ 2/21 แล้วผลรวม  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {[aij]3×3 | aij ∈ {-1,1}} ถ้าสุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ซึ่งผลรวมของสมาชิกทั้งหมดเท่ากับ 3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ A = {z | Im(z-2i) + [Re(z)]2 ≤ 0} และ B = {z | Im(z) ≥ 0} พื้นที่ของบริเวณ A∩B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้า x-1 หารพหุนาม P(x) แล้วเหลือเศษ -1 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. x-1 หาร -P(x) เหลือเศษ -1
  ข. x-1 หาร P2(x) เหลือเศษ 1
  ค. x+1 หาร P(-x) เหลือเศษ 1
  ง. x+1 หาร -P(-x) เหลือเศษ 1
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, ..., an , ... เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งมี r เป็นอัตราส่วนร่วม เมื่อ 0 < r < 1 ถ้า Gn = (a1a2 ... an)1/n แล้ว  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้า Sn = เมื่อ i แทนจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง i2 = -1 แล้วจำนวนนับ n ∈ {10, 11, ..., 100} ที่ทำให้ Sn = -1 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน