ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ปี 2557 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613211

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ย. 59 เวลา 10:51 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้า x1, x2, x3 เป็นรากของสมการ 8x3 + 6x2 - 5x - 3 = 0 โดยที่ x1 < x2 < x3 แล้ว x1 + xมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำหนดให้ z1, z2 และ z3 เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า z1 = √2(cos15° + i sin15°) แล้วผลคูณ z2z3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้า m, n เป็นจำนวนเต็มบวก m = n + 2 และ ค.ร.น. ของ m และ n เท่ากับ 180 แล้วผลคูณ mn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กำหนดให้  และ  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในสามมิติที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ และไม่ขนานกัน จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้
   (ก) |×| ≤ |||​|
   (ข) ×(+) = ×
   (ค) |×|2 + ||2 = ||2|​|2
   (ง) (5×​) ⋅ 5 = 25
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี  เป็นมุมฉาก และ  ≤  ถ้า (cos 2A + cos B)2 + (sin 2A + sin B)2 = 3 แล้ว tan 3A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้า F เป็นโฟกัสที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ของไฮเพอร์โบลา  แล้ว วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ F และสัมผัสกับเส้นกำกับทั้งสองของโฮเพอร์โบลานี้ มีรัศมียาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ค่าในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบของสมการ 2x ⋅ 2x+1 ⋅ 2x+2 = 4x + 4x+1 + 4x+2

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ log2 x + 6 logx 2 - 5 = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = [aij] เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ซึ่ง det(A) > 0 และ Mij(A) เป็นไมเนอร์ของ aij โดยที่  ถ้า A-1 = [bij] แล้ว b11 + b12 + b13 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้เกรด A จะต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผลการสอบของนักเรียน 80 คน สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้
 

คะแนน จำนวนนักเรียน
31 - 40 6
41 - 50 x
51 - 60 18
61 - 70 25
71 - 80 10
81 - 90 y
91 - 100 3
โดยที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5 คะแนน แล้ว คะแนนต่ำสุดที่นักเรียนจะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {1, 2, 3, ..., 10} และ M = {(x, y) | x, y ∈ S} ถ้าสุ่มหยิบ (x, y) จาก M มาหนึ่งตัวแล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้ (x, y) ซึ่ง x2 + y2 < 25 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ในการสอบครั้งหนึ่ง คะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ถ้าจำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 80 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และจำนวนนักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แล้วนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 65 คะแนน มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.1 0.32 0.4 1 1.28
พื้นที่ 0.0398 0.1255 0.1554 0.3413 0.4

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) เป็นพหุนามที่ทำให้ฟังก์ชัน ƒ นิยามโดย  ต่อเนื่องที่ x = 1
ถ้า (ƒog)′(1) = 58 แล้ว g′(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนดให้เส้นโค้ง y = ƒ(x) ผ่านจุด (1,0) และมีความชันของเส้นโค้งที่จุด (x,y) ใดๆ เท่ากับ 4x + 1 ถ้า F(x) เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของฟังก์ชัน ƒ(x) แล้ว F(x) มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง ซึ่ง |a| < 1 ถ้า Sn = (a+1)2 + (a2+1)2 + (a3+1)2​ + ... + (an+1)2​ แล้ว  (Sn - n) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, ..., a9 เป็นข้อมูลชุดหนึ่ง ถ้า a1, a2, ..., aเป็นลำดับเลขคณิต และมีมัธยฐานเท่ากับ 15 แล้ว ผลบวกของ a1, a2, ..., aมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร 4999 + 9555 ด้วย 5 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {-13, -11, -7, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 7, 11, 13} ถ้า S = {a|b| + |a|b  |  a, b ∈ A} แล้ว จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = { | x, y, z ∈ {1, 2, ..., 10}} สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้  ซึ่ง x < y และ x < z เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กำหนดให้ฟังก์ชัน  ถ้า m และ M คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ ƒ ตามลำดับ และ S = {a | a เป็นจำนวนเต็มซึ่ง m ≤ ƒ(a) ≤ M} แล้วจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้า x1, x2, x3 เป็นรากของสมการ 8x3 + 6x2 - 5x - 3 = 0 โดยที่ x1 < x2 < x3 แล้ว x1 + xมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำหนดให้ z1, z2 และ z3 เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า z1 = √2(cos15° + i sin15°) แล้วผลคูณ z2z3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้า m, n เป็นจำนวนเต็มบวก m = n + 2 และ ค.ร.น. ของ m และ n เท่ากับ 180 แล้วผลคูณ mn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กำหนดให้  และ  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในสามมิติที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ และไม่ขนานกัน จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้
   (ก) |×| ≤ |||​|
   (ข) ×(+) = ×
   (ค) |×|2 + ||2 = ||2|​|2
   (ง) (5×​) ⋅ 5 = 25
จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี  เป็นมุมฉาก และ  ≤  ถ้า (cos 2A + cos B)2 + (sin 2A + sin B)2 = 3 แล้ว tan 3A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้า F เป็นโฟกัสที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ของไฮเพอร์โบลา  แล้ว วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ F และสัมผัสกับเส้นกำกับทั้งสองของโฮเพอร์โบลานี้ มีรัศมียาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ค่าในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบของสมการ 2x ⋅ 2x+1 ⋅ 2x+2 = 4x + 4x+1 + 4x+2

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ log2 x + 6 logx 2 - 5 = 0 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = [aij] เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ซึ่ง det(A) > 0 และ Mij(A) เป็นไมเนอร์ของ aij โดยที่  ถ้า A-1 = [bij] แล้ว b11 + b12 + b13 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้เกรด A จะต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผลการสอบของนักเรียน 80 คน สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้
 

คะแนน จำนวนนักเรียน
31 - 40 6
41 - 50 x
51 - 60 18
61 - 70 25
71 - 80 10
81 - 90 y
91 - 100 3
โดยที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 50.5 คะแนน แล้ว คะแนนต่ำสุดที่นักเรียนจะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = {1, 2, 3, ..., 10} และ M = {(x, y) | x, y ∈ S} ถ้าสุ่มหยิบ (x, y) จาก M มาหนึ่งตัวแล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้ (x, y) ซึ่ง x2 + y2 < 25 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ในการสอบครั้งหนึ่ง คะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ถ้าจำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 80 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และจำนวนนักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า 40 คะแนน มี 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แล้วนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 65 คะแนน มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้
 

Z 0.1 0.32 0.4 1 1.28
พื้นที่ 0.0398 0.1255 0.1554 0.3413 0.4

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) เป็นพหุนามที่ทำให้ฟังก์ชัน ƒ นิยามโดย  ต่อเนื่องที่ x = 1
ถ้า (ƒog)′(1) = 58 แล้ว g′(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กำหนดให้เส้นโค้ง y = ƒ(x) ผ่านจุด (1,0) และมีความชันของเส้นโค้งที่จุด (x,y) ใดๆ เท่ากับ 4x + 1 ถ้า F(x) เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของฟังก์ชัน ƒ(x) แล้ว F(x) มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง ซึ่ง |a| < 1 ถ้า Sn = (a+1)2 + (a2+1)2 + (a3+1)2​ + ... + (an+1)2​ แล้ว  (Sn - n) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำหนดให้ a1, a2, ..., a9 เป็นข้อมูลชุดหนึ่ง ถ้า a1, a2, ..., aเป็นลำดับเลขคณิต และมีมัธยฐานเท่ากับ 15 แล้ว ผลบวกของ a1, a2, ..., aมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร 4999 + 9555 ด้วย 5 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {-13, -11, -7, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 7, 11, 13} ถ้า S = {a|b| + |a|b  |  a, b ∈ A} แล้ว จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กำหนดให้ S = { | x, y, z ∈ {1, 2, ..., 10}} สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต S มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้  ซึ่ง x < y และ x < z เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กำหนดให้ฟังก์ชัน  ถ้า m และ M คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ ƒ ตามลำดับ และ S = {a | a เป็นจำนวนเต็มซึ่ง m ≤ ƒ(a) ≤ M} แล้วจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน