ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB612876

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 ต.ค. 58 เวลา 16:47 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/36
คำถาม :

กำหนดให้
   A = {x | x2 - 6x - 16 ≤ 0}
   B = {x | |2-x| < 5}
ถ้า A – B = [a, b] แล้ว a + b มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
    ก. ให้เอกภพสัมพัทธ์ คือ (-2, -1)
        ข้อความ ∀x[x+ 2x - 3 < 0] มีค่าความจริงเป็นจริง
    ข. นิเสธของข้อความ ∀x[P(x) → [Q(x) → R(x)]
        คือ ∃x[P(x) ∧ Q(x) ∧ ∼R(x)]
ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนเต็ม ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

กำหนดให้ P เป็นพาราโบลา y2 – 2y – 8x – 7 = 0 ซึ่งมี l เป็นเส้นไดเรกตริกซ์ สมการวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของ P และมี l เป็นเส้นสัมผัสคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

ให้วงรีผ่านจุด (3, 18/5) และมีโฟกัสร่วมกับไฮเพอร์โบลา 3x2 - y2 + 12y – 48 = 0 ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

กำหนดให้
   A = {x | 6+ 6x+1 = 2+ 2x+1 + 2x+2}
   B = {x | log7log2log3(2x-1) = 0}
ผลคูณของสมาชิกเขต A กับเซต B คือข้อใดต่อไปนี้

 

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ที่ A(3 , 5, 2), B(1, -1, 6) และ C(-2, 1, 4)

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

ถ้า f(x) = sin x และ g(x) = arcsin 2x + 2 arcsin x แล้วค่าของ (fog)(1/3)

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีตรงข้ามมุม A มุม B มุม C ยาว a, b, c
ถ้า (sinA + sinB + sinC)(sinA + sinB – sinC) = 3sinAsinB แล้ว Cos C มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

กำหนดให้สมการจุดประสงค์ P = 3x + y
อสมการข้อจำกัดคือ
      2x + 3y ≤ 120
      x + y ≥ 10
      y – x ≤ 5
      y - 2 ≥ 0
ถ้า a เป็นค่ามากที่สุด และ b เป็นค่าน้อยที่สุดตาม P แล้ว a – b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

มีเลข 8 จำนวนเป็นเลขบวก 6 จำนวน ซึ่งเป็นเลขคู่ 3 จำนวน จำนวนคี่ 3 จำนวน และมีเลขจำนวน 2 จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนคู่ 1 จำนวน จำนวนคี่ 1 จำนวน ถ้าสุ่มเลขดังกล่าวมา 4 จำนวนแล้ว ความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขทั้งสี่จะมีค่าน้อยกว่า ก และเป็นเลขคี่ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

มีเลข 8 จำนวนเป็นเลขบวก 6 จำนวน ซึ่งเป็นเลขคู่ 3 จำนวน จำนวนคี่ 3 จำนวน และมีเลขจำนวน 2 จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนคู่ 1 จำนวน จำนวนคี่ 1 จำนวน ถ้าสุ่มเลขดังกล่าวมา 4 จำนวนแล้ว ความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขทั้งสี่จะมีค่าน้อยกว่า ก และเป็นเลขคี่ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

กำหนดให้
   A = {x | x2 - 6x - 16 ≤ 0}
   B = {x | |2-x| < 5}
ถ้า A – B = [a, b] แล้ว a + b มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
    ก. ให้เอกภพสัมพัทธ์ คือ (-2, -1)
        ข้อความ ∀x[x+ 2x - 3 < 0] มีค่าความจริงเป็นจริง
    ข. นิเสธของข้อความ ∀x[P(x) → [Q(x) → R(x)]
        คือ ∃x[P(x) ∧ Q(x) ∧ ∼R(x)]
ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนเต็ม ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

กำหนดให้ P เป็นพาราโบลา y2 – 2y – 8x – 7 = 0 ซึ่งมี l เป็นเส้นไดเรกตริกซ์ สมการวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของ P และมี l เป็นเส้นสัมผัสคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

ให้วงรีผ่านจุด (3, 18/5) และมีโฟกัสร่วมกับไฮเพอร์โบลา 3x2 - y2 + 12y – 48 = 0 ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

กำหนดให้
   A = {x | 6+ 6x+1 = 2+ 2x+1 + 2x+2}
   B = {x | log7log2log3(2x-1) = 0}
ผลคูณของสมาชิกเขต A กับเซต B คือข้อใดต่อไปนี้

 

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ที่ A(3 , 5, 2), B(1, -1, 6) และ C(-2, 1, 4)

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

ถ้า f(x) = sin x และ g(x) = arcsin 2x + 2 arcsin x แล้วค่าของ (fog)(1/3)

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีตรงข้ามมุม A มุม B มุม C ยาว a, b, c
ถ้า (sinA + sinB + sinC)(sinA + sinB – sinC) = 3sinAsinB แล้ว Cos C มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

กำหนดให้สมการจุดประสงค์ P = 3x + y
อสมการข้อจำกัดคือ
      2x + 3y ≤ 120
      x + y ≥ 10
      y – x ≤ 5
      y - 2 ≥ 0
ถ้า a เป็นค่ามากที่สุด และ b เป็นค่าน้อยที่สุดตาม P แล้ว a – b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

มีเลข 8 จำนวนเป็นเลขบวก 6 จำนวน ซึ่งเป็นเลขคู่ 3 จำนวน จำนวนคี่ 3 จำนวน และมีเลขจำนวน 2 จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนคู่ 1 จำนวน จำนวนคี่ 1 จำนวน ถ้าสุ่มเลขดังกล่าวมา 4 จำนวนแล้ว ความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขทั้งสี่จะมีค่าน้อยกว่า ก และเป็นเลขคี่ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

มีเลข 8 จำนวนเป็นเลขบวก 6 จำนวน ซึ่งเป็นเลขคู่ 3 จำนวน จำนวนคี่ 3 จำนวน และมีเลขจำนวน 2 จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนคู่ 1 จำนวน จำนวนคี่ 1 จำนวน ถ้าสุ่มเลขดังกล่าวมา 4 จำนวนแล้ว ความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขทั้งสี่จะมีค่าน้อยกว่า ก และเป็นเลขคี่ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน