ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612799

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 ต.ค. 58 เวลา 22:14 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหินที่แปรมาจากหินชั้น

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

UNEP ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้สูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 ขั้นใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การที่พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงถึงสิ่งใด
     1. การไถ่มนุษย์ออกจากบาป
     2. ความเสียสละของพระเจ้า
     3. มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
     4. พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมให้มนุษย์

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นายสนไปฆ่าคนด้วยความแค้น ถูกจับ และตัดสินลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิต เป็นการรับกรรมประเภทใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) มีความสำคัญอย่างไร
     1. เป็นผู้ได้ชื่อว่า “นักเทศน์ฝีปากกล้า”
     2. เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสวนโมกข์นานาชาติ
     3. เป็นผู้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังทวีปยุโรป
     4. เป็นผู้ใช้วิธี “คั้นแก่นธรรม” เพื่อสอนธรรม

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำว่า “พุทธ” มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง
     1. พระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย
     2. การบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใช้ภาษามคธ
     3. พระไตรปิฎกได้รับการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับคณะพระธรรมทูต
     4. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทำในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท์เป็นหัวหน้า

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การทำบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งประจำอาสนะแล้ว เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบ้าง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
     1. ทำให้ระลึกชาติไต้
     2. ทำให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษ
     3. ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
     4. ทำให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหินที่แปรมาจากหินชั้น

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

UNEP ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้สูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 ขั้นใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การที่พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงถึงสิ่งใด
     1. การไถ่มนุษย์ออกจากบาป
     2. ความเสียสละของพระเจ้า
     3. มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
     4. พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมให้มนุษย์

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นายสนไปฆ่าคนด้วยความแค้น ถูกจับ และตัดสินลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิต เป็นการรับกรรมประเภทใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) มีความสำคัญอย่างไร
     1. เป็นผู้ได้ชื่อว่า “นักเทศน์ฝีปากกล้า”
     2. เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสวนโมกข์นานาชาติ
     3. เป็นผู้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังทวีปยุโรป
     4. เป็นผู้ใช้วิธี “คั้นแก่นธรรม” เพื่อสอนธรรม

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำว่า “พุทธ” มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง
     1. พระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย
     2. การบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใช้ภาษามคธ
     3. พระไตรปิฎกได้รับการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับคณะพระธรรมทูต
     4. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทำในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท์เป็นหัวหน้า

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การทำบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งประจำอาสนะแล้ว เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบ้าง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
     1. ทำให้ระลึกชาติไต้
     2. ทำให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษ
     3. ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
     4. ทำให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน