ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612722

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 23:12 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดอยู่ในขอบข่ายความหมายของสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
     1. สิทธิของบุคคล
     2. หน้าที่ของบุคคล
     3. เสรีภาพของบุคคล
     4. ความเสมอภาคของบุคคล

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     1. เทศบัญญัติ
     2. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
     3. พระราชบัญญัติเทศบาล
     4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การกระทำใดที่กฎหมายอนุญาตให้นิภาซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 5 อายุ 16 ปี สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง
     1. การหมั้น
     2. การสมรส
     3. การรับมรดก
     4. การทำพินัยกรรม

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เครื่องดนตรีใดเกิดจากภูมิปัญญาในการทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า
     1. โทน
     2. แคน
     3. โหม่ง
     4. โหวด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐ
     1. ดินแดน
     2. ประชากร
     3. ความมั่นคง
     4. สิทธิของประชาชน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ความในข้อใดสอดคล้องกับการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม
     1. รัฐบาลต้องอยู่ใต้กฎหมาย
     2. ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
     3. กฎหมายต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
     4. ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
     1. เทศบาล
     2. สุขาภิบาล
     3. สภาตำบล
     4. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ประเทศใดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน
     1. ญี่ปุ่น
     2. บรูไน
     3. กัมพูชา
     4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บุคคลที่มีลักษณะใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
     1. ตาบอด
     2. หูหนวก
     3. วิกลจริต
     4. จิตฟั่นเฟือน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
     1. ศาลรัฐธรรมนูญ
     2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
     1. นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัมได้เงิน 25 บาท
     2. นายดำรับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท
     3. นางเพลินมีรายรับจากการขายข้าวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท
     4. นางเจริญให้เพื่อนบ้านยืมเงิน 10,000 บาทได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ในวิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ผู้ผลิตทำอย่างไร
     1. แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขาย
     2. ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
     4. ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
     1. จำนวนผู้ขาย
     2. ต้นทุนการผลิต
     3. รายได้ของผู้ซื้อ
     4. การคาดคะเนราคา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ด้วยการควบคุมเรื่องใด
     1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ
     2. อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม
     3. การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส
     4. ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยไม่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด
     1.  รับจ้าง
     2. ค้าขาย
     3. รับราชการ
     4. เกษตรกรรม

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเด่นประการใด
     1. เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า
     2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค
     3. รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต
     4. รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานอย่างไร
     1. การจ้างงานลดลง
     2. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น
     3. มีอุปทานแรงงานส่วนเกิน
     4. ค่าจ้างดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้น

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลของการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
     1. การผลิตในประเทศขยายตัว
     2. การค้าระหว่างประเทศขยายตัว
     3. แรงงานมีงานทำมากขึ้น
     4. สินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

องค์กรใดไม่ใช่ รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้น
     1. APEC
     2. OPEC
     3. AFTA
     4. NAFTA

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกือบ 50 ปีแล้วแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด
     1. ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
     2. ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
     3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน
     4. ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดอยู่ในขอบข่ายความหมายของสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
     1. สิทธิของบุคคล
     2. หน้าที่ของบุคคล
     3. เสรีภาพของบุคคล
     4. ความเสมอภาคของบุคคล

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     1. เทศบัญญัติ
     2. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
     3. พระราชบัญญัติเทศบาล
     4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การกระทำใดที่กฎหมายอนุญาตให้นิภาซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 5 อายุ 16 ปี สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง
     1. การหมั้น
     2. การสมรส
     3. การรับมรดก
     4. การทำพินัยกรรม

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เครื่องดนตรีใดเกิดจากภูมิปัญญาในการทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า
     1. โทน
     2. แคน
     3. โหม่ง
     4. โหวด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐ
     1. ดินแดน
     2. ประชากร
     3. ความมั่นคง
     4. สิทธิของประชาชน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ความในข้อใดสอดคล้องกับการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม
     1. รัฐบาลต้องอยู่ใต้กฎหมาย
     2. ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
     3. กฎหมายต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
     4. ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
     1. เทศบาล
     2. สุขาภิบาล
     3. สภาตำบล
     4. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ประเทศใดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน
     1. ญี่ปุ่น
     2. บรูไน
     3. กัมพูชา
     4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บุคคลที่มีลักษณะใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
     1. ตาบอด
     2. หูหนวก
     3. วิกลจริต
     4. จิตฟั่นเฟือน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
     1. ศาลรัฐธรรมนูญ
     2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
     1. นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัมได้เงิน 25 บาท
     2. นายดำรับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท
     3. นางเพลินมีรายรับจากการขายข้าวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท
     4. นางเจริญให้เพื่อนบ้านยืมเงิน 10,000 บาทได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ในวิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ผู้ผลิตทำอย่างไร
     1. แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขาย
     2. ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
     4. ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
     1. จำนวนผู้ขาย
     2. ต้นทุนการผลิต
     3. รายได้ของผู้ซื้อ
     4. การคาดคะเนราคา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ด้วยการควบคุมเรื่องใด
     1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ
     2. อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม
     3. การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส
     4. ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยไม่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด
     1.  รับจ้าง
     2. ค้าขาย
     3. รับราชการ
     4. เกษตรกรรม

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเด่นประการใด
     1. เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า
     2. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค
     3. รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต
     4. รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานอย่างไร
     1. การจ้างงานลดลง
     2. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น
     3. มีอุปทานแรงงานส่วนเกิน
     4. ค่าจ้างดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้น

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลของการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
     1. การผลิตในประเทศขยายตัว
     2. การค้าระหว่างประเทศขยายตัว
     3. แรงงานมีงานทำมากขึ้น
     4. สินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

องค์กรใดไม่ใช่ รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้น
     1. APEC
     2. OPEC
     3. AFTA
     4. NAFTA

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกือบ 50 ปีแล้วแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด
     1. ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
     2. ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
     3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน
     4. ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน