ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612721

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 22:48 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หากเวลาที่ประเทศคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม 

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร
     1. วันสิ้นโลก
     2. วันฟื้นคืนชีพ
     3. วันแห่งศรัทธา
     4. วันกำหนดชะตา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
     1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู
     2. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
     3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู
     4. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ 4
     1. ขันธ์ 5
     2. หลักกรรม
     3. โลกธรรม 8 
     4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด
     1. ใฝ่รู้
     2. กตัญญู
     3. เสียสละ
     4. จรรยาบรรณแพทย์

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด
     1. ภพ-ภูมิ
     2. ไตรสิกขา
     3. ไตรลักษณ์
     4. กฎธรรมชาติ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

วันเทโวโรหณะคือวันใด
     1. วันพระเจ้าเปิดโลก
     2. วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
     3. วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน
     4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกุศลพิธี
     1. การเวียนเทียน
     2. การถวายสังฆทาน
     3. การทำบุญเลี้ยงพระ
     4. การสวดมนต์ไหว้พระ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด
     1. คิดชอบ
     2. วาจาชอบ
     3. ทำการชอบ
     4. เลี้ยงชีพชอบ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หากเวลาที่ประเทศคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม 

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร
     1. วันสิ้นโลก
     2. วันฟื้นคืนชีพ
     3. วันแห่งศรัทธา
     4. วันกำหนดชะตา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
     1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู
     2. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
     3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู
     4. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ 4
     1. ขันธ์ 5
     2. หลักกรรม
     3. โลกธรรม 8 
     4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด
     1. ใฝ่รู้
     2. กตัญญู
     3. เสียสละ
     4. จรรยาบรรณแพทย์

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด
     1. ภพ-ภูมิ
     2. ไตรสิกขา
     3. ไตรลักษณ์
     4. กฎธรรมชาติ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

วันเทโวโรหณะคือวันใด
     1. วันพระเจ้าเปิดโลก
     2. วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
     3. วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน
     4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกุศลพิธี
     1. การเวียนเทียน
     2. การถวายสังฆทาน
     3. การทำบุญเลี้ยงพระ
     4. การสวดมนต์ไหว้พระ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด
     1. คิดชอบ
     2. วาจาชอบ
     3. ทำการชอบ
     4. เลี้ยงชีพชอบ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน