ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612719

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 22:05 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อุดมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย...(1)... กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)... กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ
ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญคำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อุดมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย...(1)... กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)... กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ
ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญคำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน