ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612713

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 14:44 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขและทุกข์ของชีวิตในชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามกุศลวิตก

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธวัฒนธรรมในข้อใดเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ฆราวาสพึงกระทำต่อพระภิกษุสงฆ์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาสิกข์

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อห้ามมิให้พระสงฆ์ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขและทุกข์ของชีวิตในชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามกุศลวิตก

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธวัฒนธรรมในข้อใดเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ฆราวาสพึงกระทำต่อพระภิกษุสงฆ์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาสิกข์

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อห้ามมิให้พระสงฆ์ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน