ม.3

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA311315

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 16 ม.ค. 57 เวลา 17:54 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กางเกง 2 ตัว กับเสื้อ 4 ตัว ราคารวมกัน 750 บาท กางเกง 1 ตัว กับเสื้อ 3 ตัว ราคารวมกัน 600 บาท เสื้อราคาตัวละเท่าใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เลขจำนวนหนึ่งมีสองหลัก หากผลบวกของเลขทั้งสองหลักเป็น 10 แต่ถ้าเอา -36 บวกเข้ากับเลขจำนวนนั้นจะเท่ากับเลขจำนวนนั้นเมื่อกลับหลักกัน เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ห้าเท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ 10 ยังมีค่าน้อยกว่า 60 หาเลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

นพสะสมเงินเหรียญชนิด 10 บาท และ 5 บาท รวมกันได้ 150 เหรียญ คิดเป็นเงินรวมกันได้ 900 บาท อยากทราบนพมีเหรียญชนิด 10 บาทกี่เหรียญ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ธีระซื้อมะขามมา x กิโลกรัม ขายไป 90 กิโลกรัม ธีระเหลือมะขามน้อยกว่า 20 กิโลกรัม ธีระซื้อมะขามมากที่สุดคิดเป็นจำนวนเต็มกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

แม่ค้าขายส้มโอไป 200 ผล ปรากฏว่ายังเหลือส้มโอมากกว่า 50 ผล เดิมมีส้มโอเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

แม่ค้าขายหมูในเล้าที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว เหลือหมูในเล้าน้อยกว่า 136 ตัว เดิมแม่ค้ามีหมูในเล้ามากที่สุดกี่ตัว

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ตารางสำรวจกีฬาที่นักเรียนชอบมากที่สุด ดังนี้
กีฬาที่ชอบที่สุด จำนวน(คน)
ฟุตบอล 102
บาสเกตบอล 66
วอลเล่ย์บอล 72
รวม 240
ถ้าให้นำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม จงหาว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากการสำรวจจำนวนหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนภูมิปัญญาจำแนกหนังสือได้ตามแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้

ถ้าจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ มีหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสเป็นอัตรา 4 : 1 และหนังสือภาษาอังกฤษเท่ากับหนังสือภาษาไทย จำนวนหนังสือคณิตศาสตร์มีกี่เล่ม

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายของนายภูมิ

จงหาอัตราส่วน ค่าอาหารต่อค่าเสื้อผ้าต่อค่าเช่าบ้าน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ค่าใช้จ่ายต่อวันของเด็กกลุ่มหนึ่งเป็น ดังนี้
ค่าใช้จ่ายต่อวัน(บาท) จำนวนคน
30 - 39 4
40 - 49 5
50 - 59 12
60 - 69 10
70 - 79 a
80 - 89 7
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เป็น 67.25 เด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ให้ A เป็นค่ามัธยฐานของข้อมูล ; 7, 2, 5, 13, 18, 21
     B เป็นฐานนิยมของข้อมูล; 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 7, 6, 7
A+B มีค่าเป็นเท่าใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีการสอบ 3 ครั้ง โดยกำหนดน้ำหนักของการสอบเป็น 2 : 1 : 3 ถ้านางสาวดลยาสอบได้คะแนน 50, 80 และ 75 ตามลำดับ นางสาวดลยาสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 40 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.5 นายปรีชาซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มนี้สอบได้ 10 คะแนน ปรากฏว่าครูตรวจข้อสอบผิดไป เมื่อแก้คะแนนแล้วคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่ได้เป็น 12.65 คะแนนที่ถูกต้องของนายปรีชาเป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบกำกับด้วยตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ถ้าสุ่มหยิบมา 2 ใบ พร้อมกัน
กำหนดเหตุการณ์
     ก. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว
     ข. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 3 ลงตัว
     ค. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 4 ลงตัว
เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบมีตัวเลข 3, 5, 6, 7 และ 8 ถ้าสุ่มหยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

นักเรียน 8 คน เรียนคณิตศาสตร์ 12 คน เรียนวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มี 16 คน เลือกนักเรียนมา 1 คน จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะเรียนคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในการสอบเก็บคะแนนแห่งหนึ่งคะแนนเต็ม 15 ถ้าสอบได้ต่ำกว่า 8 คะแนนถือว่าสอบตก ดังนั้นจงหาความน่าจะเป็นที่จะสอบได้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนมากกว่า 200 จากการจัดเลขโดด 3 ตัว ไม่ซ้ำกัน คือ 1, 2, 3 เป็นเท่าใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่ากัน สีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลูก และสีฟ้า 2 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีฟ้า คือข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กางเกง 2 ตัว กับเสื้อ 4 ตัว ราคารวมกัน 750 บาท กางเกง 1 ตัว กับเสื้อ 3 ตัว ราคารวมกัน 600 บาท เสื้อราคาตัวละเท่าใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เลขจำนวนหนึ่งมีสองหลัก หากผลบวกของเลขทั้งสองหลักเป็น 10 แต่ถ้าเอา -36 บวกเข้ากับเลขจำนวนนั้นจะเท่ากับเลขจำนวนนั้นเมื่อกลับหลักกัน เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ห้าเท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ 10 ยังมีค่าน้อยกว่า 60 หาเลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

นพสะสมเงินเหรียญชนิด 10 บาท และ 5 บาท รวมกันได้ 150 เหรียญ คิดเป็นเงินรวมกันได้ 900 บาท อยากทราบนพมีเหรียญชนิด 10 บาทกี่เหรียญ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ธีระซื้อมะขามมา x กิโลกรัม ขายไป 90 กิโลกรัม ธีระเหลือมะขามน้อยกว่า 20 กิโลกรัม ธีระซื้อมะขามมากที่สุดคิดเป็นจำนวนเต็มกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

แม่ค้าขายส้มโอไป 200 ผล ปรากฏว่ายังเหลือส้มโอมากกว่า 50 ผล เดิมมีส้มโอเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

แม่ค้าขายหมูในเล้าที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว เหลือหมูในเล้าน้อยกว่า 136 ตัว เดิมแม่ค้ามีหมูในเล้ามากที่สุดกี่ตัว

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ตารางสำรวจกีฬาที่นักเรียนชอบมากที่สุด ดังนี้
กีฬาที่ชอบที่สุด จำนวน(คน)
ฟุตบอล 102
บาสเกตบอล 66
วอลเล่ย์บอล 72
รวม 240
ถ้าให้นำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม จงหาว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากการสำรวจจำนวนหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนภูมิปัญญาจำแนกหนังสือได้ตามแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้

ถ้าจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ มีหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสเป็นอัตรา 4 : 1 และหนังสือภาษาอังกฤษเท่ากับหนังสือภาษาไทย จำนวนหนังสือคณิตศาสตร์มีกี่เล่ม

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายของนายภูมิ

จงหาอัตราส่วน ค่าอาหารต่อค่าเสื้อผ้าต่อค่าเช่าบ้าน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ค่าใช้จ่ายต่อวันของเด็กกลุ่มหนึ่งเป็น ดังนี้
ค่าใช้จ่ายต่อวัน(บาท) จำนวนคน
30 - 39 4
40 - 49 5
50 - 59 12
60 - 69 10
70 - 79 a
80 - 89 7
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เป็น 67.25 เด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ให้ A เป็นค่ามัธยฐานของข้อมูล ; 7, 2, 5, 13, 18, 21
     B เป็นฐานนิยมของข้อมูล; 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 7, 6, 7
A+B มีค่าเป็นเท่าใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีการสอบ 3 ครั้ง โดยกำหนดน้ำหนักของการสอบเป็น 2 : 1 : 3 ถ้านางสาวดลยาสอบได้คะแนน 50, 80 และ 75 ตามลำดับ นางสาวดลยาสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 40 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.5 นายปรีชาซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มนี้สอบได้ 10 คะแนน ปรากฏว่าครูตรวจข้อสอบผิดไป เมื่อแก้คะแนนแล้วคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่ได้เป็น 12.65 คะแนนที่ถูกต้องของนายปรีชาเป็นเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบกำกับด้วยตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ถ้าสุ่มหยิบมา 2 ใบ พร้อมกัน
กำหนดเหตุการณ์
     ก. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว
     ข. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 3 ลงตัว
     ค. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 4 ลงตัว
เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบมีตัวเลข 3, 5, 6, 7 และ 8 ถ้าสุ่มหยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

นักเรียน 8 คน เรียนคณิตศาสตร์ 12 คน เรียนวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มี 16 คน เลือกนักเรียนมา 1 คน จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะเรียนคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในการสอบเก็บคะแนนแห่งหนึ่งคะแนนเต็ม 15 ถ้าสอบได้ต่ำกว่า 8 คะแนนถือว่าสอบตก ดังนั้นจงหาความน่าจะเป็นที่จะสอบได้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนมากกว่า 200 จากการจัดเลขโดด 3 ตัว ไม่ซ้ำกัน คือ 1, 2, 3 เป็นเท่าใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่ากัน สีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลูก และสีฟ้า 2 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีฟ้า คือข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน