ม.3

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA311297

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 10 ม.ค. 57 เวลา 19:03 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 7 เมตร สูง 20 เมตร ใส่น้ำเพียงครึ่งถังแล้วน้ำในถังจะมีปริมาตรประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 และ 8 เซนติเมตร ตามลำดับ มีความยาว 12 เซนติเมตร ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

แก้วใบหนึ่งมีน้ำอยู่เต็มเมื่อเอาเหล็กลูกบาศก์ขนาด 5 นิ้ว หย่อนลงไป น้ำจะไหลออกมากี่ลูกบาศก์นิ้ว

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ท่อน้ำคอนกรีตรูปทรงกระบอกอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอก 18 เซนติเมตร และหนา 4 เซนติเมตร ถ้าท่อนี้ยาว 1.40 เมตร ปริมาตรของท่อมีค่าประมาณเท่าใด (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พีระมิดอันหนึ่งสูง 5 เซนติเมตร มีพื้นที่ฐาน 49.14 ตารางเซนติเมตร ถ้านำไปแทนที่น้ำ น้ำจะล้นออกมากี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถังขยะทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่งมีฐานยาวด้านละ10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้ว ทาสีผิวข้างทั้งหมด จะหมดสีกี่กระป๋อง ถ้าสี 1 กระป๋อง ทาได้พื้นที่ 20 ตารางนิ้ว

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สุนีย์ต้องการทำหมวกเป็นรูปกรวยที่เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 24 นิ้ว สูง 16 นิ้ว จะต้องใช้กระดาษทำหมวกอย่างน้อยที่สุดกี่ตารางนิ้ว (กำหนด π ≈ 3.14)

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คมสันต้องการขุดบ่อยาว 12 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหัวท้าย ตอนบนกว้าง 5 เมตร และตอนล่างกว้าง 8 เมตร ลึก 4 เมตร ค่าจ้างขุดลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท จะเสียค่าจ้างเท่าใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :


กำหนดให้ ∆POQ ≅ ∆ROS ข้อใดเป็นคำตอบของ X, Y และ Z ตามลำดับ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการในข้อใดที่ใช้ความสัมพันธ์แตกต่างจากรูปอื่น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :


ข้อใดสรุปเกี่ยวกับ ∆ABC และ ∆PQR ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ DÂF=BÂE  ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้ BÂE = BD̂C, AÊB = DĈB และ AE = DC ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนดให้ข้อสรุปในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เมื่อเวลา 11:00 น. บริภัณฑ์วัดความยาวของเงาเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งได้ 18 เมตร และวัดความยาวของเงาของตัวเองได้ 3.5 เมตร ถ้าบริภัณฑ์สูง 175 เซนติเมตร เสาไฟฟ้ามีความสูงกี่เมตร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ลูกเสือคนหนึ่งนอนเล็งแนวยอดไม้ด้วยไม้พลองซึ่งยาว 1 เมตร ถ้าแนวที่เล็งทำให้ปลายไม้พลองอยู่สูงจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร แล้วยอดไม้จะอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร ถ้าต้นไม้อยู่ห่างจากจุดที่เขานอนเล็ง 14.5 เมตร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ช่างไฟฟ้าต้องการปีนขึ้นไปซ่อมสายไฟที่ยอดเสาไฟฟ้า โดยนำบันไดยาว 6.5 เมตร วางพาดกับยอดเสาไฟฟ้าพอดี ถ้าโคนบันไดอยู่ห่างจากโคนเสาไฟฟ้า 2.5 เมตร เสาไฟฟ้ามีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

มุมสองมุมเท่ากันทุกประการมีความหมายตรงกับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :


กำหนดให้ PQRS เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีจุด A และจุด B เป็นจุดกึ่งกลาง ส่วนของเส้นตรง PQ และส่วนของเส้นตรง RS ตามลำดับ มี ส่วนของเส้นตรง PS = ส่วนของเส้นตรง PB, ส่วนของเส้นตรง RA = ส่วนของเส้นตรง RQ และส่วนของเส้นตรง PR เป็นเส้นทแยงมุม จงพิจารณา
   ก. ∆PRB ≅ ∆RPA ด้วยความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
   ข. ∆PSR ≅ ∆RQP ด้วยความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กำหนดรูป ∆A'B'C' เป็นรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนานรูป ABC เมื่อพิกัด A(-1,2), B(-3,0), C(5,1) โดยเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน X 3 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y 8 หน่วย ข้อใดคือพิกัดของ ∆A'B'C'

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 7 เมตร สูง 20 เมตร ใส่น้ำเพียงครึ่งถังแล้วน้ำในถังจะมีปริมาตรประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 และ 8 เซนติเมตร ตามลำดับ มีความยาว 12 เซนติเมตร ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

แก้วใบหนึ่งมีน้ำอยู่เต็มเมื่อเอาเหล็กลูกบาศก์ขนาด 5 นิ้ว หย่อนลงไป น้ำจะไหลออกมากี่ลูกบาศก์นิ้ว

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ท่อน้ำคอนกรีตรูปทรงกระบอกอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอก 18 เซนติเมตร และหนา 4 เซนติเมตร ถ้าท่อนี้ยาว 1.40 เมตร ปริมาตรของท่อมีค่าประมาณเท่าใด (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พีระมิดอันหนึ่งสูง 5 เซนติเมตร มีพื้นที่ฐาน 49.14 ตารางเซนติเมตร ถ้านำไปแทนที่น้ำ น้ำจะล้นออกมากี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถังขยะทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่งมีฐานยาวด้านละ10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้ว ทาสีผิวข้างทั้งหมด จะหมดสีกี่กระป๋อง ถ้าสี 1 กระป๋อง ทาได้พื้นที่ 20 ตารางนิ้ว

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สุนีย์ต้องการทำหมวกเป็นรูปกรวยที่เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 24 นิ้ว สูง 16 นิ้ว จะต้องใช้กระดาษทำหมวกอย่างน้อยที่สุดกี่ตารางนิ้ว (กำหนด π ≈ 3.14)

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คมสันต้องการขุดบ่อยาว 12 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหัวท้าย ตอนบนกว้าง 5 เมตร และตอนล่างกว้าง 8 เมตร ลึก 4 เมตร ค่าจ้างขุดลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท จะเสียค่าจ้างเท่าใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :


กำหนดให้ ∆POQ ≅ ∆ROS ข้อใดเป็นคำตอบของ X, Y และ Z ตามลำดับ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการในข้อใดที่ใช้ความสัมพันธ์แตกต่างจากรูปอื่น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :


ข้อใดสรุปเกี่ยวกับ ∆ABC และ ∆PQR ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ DÂF=BÂE  ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้ BÂE = BD̂C, AÊB = DĈB และ AE = DC ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :


จากรูปที่กำหนดให้ข้อสรุปในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เมื่อเวลา 11:00 น. บริภัณฑ์วัดความยาวของเงาเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งได้ 18 เมตร และวัดความยาวของเงาของตัวเองได้ 3.5 เมตร ถ้าบริภัณฑ์สูง 175 เซนติเมตร เสาไฟฟ้ามีความสูงกี่เมตร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ลูกเสือคนหนึ่งนอนเล็งแนวยอดไม้ด้วยไม้พลองซึ่งยาว 1 เมตร ถ้าแนวที่เล็งทำให้ปลายไม้พลองอยู่สูงจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร แล้วยอดไม้จะอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร ถ้าต้นไม้อยู่ห่างจากจุดที่เขานอนเล็ง 14.5 เมตร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ช่างไฟฟ้าต้องการปีนขึ้นไปซ่อมสายไฟที่ยอดเสาไฟฟ้า โดยนำบันไดยาว 6.5 เมตร วางพาดกับยอดเสาไฟฟ้าพอดี ถ้าโคนบันไดอยู่ห่างจากโคนเสาไฟฟ้า 2.5 เมตร เสาไฟฟ้ามีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

มุมสองมุมเท่ากันทุกประการมีความหมายตรงกับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :


กำหนดให้ PQRS เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีจุด A และจุด B เป็นจุดกึ่งกลาง ส่วนของเส้นตรง PQ และส่วนของเส้นตรง RS ตามลำดับ มี ส่วนของเส้นตรง PS = ส่วนของเส้นตรง PB, ส่วนของเส้นตรง RA = ส่วนของเส้นตรง RQ และส่วนของเส้นตรง PR เป็นเส้นทแยงมุม จงพิจารณา
   ก. ∆PRB ≅ ∆RPA ด้วยความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
   ข. ∆PSR ≅ ∆RQP ด้วยความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กำหนดรูป ∆A'B'C' เป็นรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนานรูป ABC เมื่อพิกัด A(-1,2), B(-3,0), C(5,1) โดยเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน X 3 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y 8 หน่วย ข้อใดคือพิกัดของ ∆A'B'C'

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน