ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610499

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ก.ย. 56 เวลา 16:36 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/36
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

กราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟของสมการในข้อใด

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

กราฟสมการในข้อใดต่อไปนี้ที่มีจุด (-1, 5) เป็นจุดยอดสูงสุด

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

จากสมการ 4x^2 + kx + 5 = 0, k เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้สมการมีรากเป็นจำนวนจริง ค่า k ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

เซต A เป็นช่วงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

เรือลำหนึ่งอยู่ห่างจากยอดประภาคารเป็นมุม 30° ต่อมาคนขับเรือขับเรือเข้าหาประภาคารแล้วเงยมองยอดประภาคารอีกครั้ง พบว่าเป็นมุมเงย 45° อยากทราบว่าคนขับเรือ ขับเรือมาเป็นระยะทางเท่าไร ถ้าประภาคารสูง 20 เมตร

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่ 20 ตารางหน่วย มุม BAD กาง 120° ถ้า AB ยาว 5 หน่วยแล้ว เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

ผลบวกของ 20 พจน์ของอนุกรม 5 + 8 + 11 + 14 + ..... คือ

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

กำหนดให้ a, 3a , 8a + 2 เป็นพจน์สามพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต พจน์ที่ 6 ของลำดับตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ เหตุ 1. สัตว์ป่าทุกตัวดุร้าย 2. ......................... ผล เสือทุกตัวดุร้าย เหตุที่ 2 ควรเป็นข้อความในข้อใดจึงจะทำให้การให้เหตุผลนี้สมเหตุสมผล

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

กำหนดให้ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำเสียเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องครัวเสียเท่ากับ 0.1 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำหรือห้องครัวเสียเท่ากับ 0.25 แล้วความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำและห้องครัวเสียพร้อมกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน มีผู้สมัครจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน ซึ่งจะได้รับเลือกไว้ 2 คน เพื่อเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ชาย 1 คน และหญิง 1 คน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่ง 4 จำนวน มีค่าฐานนิยม, ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น 10, 11 และ 12 ตามลำดับ จงหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

กำหนดให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

กำหนดให้ x1, x2, x3, x4, x5 และ x6 คือ 3, 4, 6, 13, 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณา ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

ข้อมูลชุดที่หนึ่งมี 11 จำนวน ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้ 4, 8, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25 ควอไทล์ที่สามต่างจากฐานนิยมเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

จากแผนภาพกล่องคะแนนสอบของนักเรียนชาย 50 คน หญิง 50 คน ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

กราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟของสมการในข้อใด

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

กราฟสมการในข้อใดต่อไปนี้ที่มีจุด (-1, 5) เป็นจุดยอดสูงสุด

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

จากสมการ 4x^2 + kx + 5 = 0, k เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้สมการมีรากเป็นจำนวนจริง ค่า k ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

เซต A เป็นช่วงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

เรือลำหนึ่งอยู่ห่างจากยอดประภาคารเป็นมุม 30° ต่อมาคนขับเรือขับเรือเข้าหาประภาคารแล้วเงยมองยอดประภาคารอีกครั้ง พบว่าเป็นมุมเงย 45° อยากทราบว่าคนขับเรือ ขับเรือมาเป็นระยะทางเท่าไร ถ้าประภาคารสูง 20 เมตร

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่ 20 ตารางหน่วย มุม BAD กาง 120° ถ้า AB ยาว 5 หน่วยแล้ว เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

ผลบวกของ 20 พจน์ของอนุกรม 5 + 8 + 11 + 14 + ..... คือ

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

กำหนดให้ a, 3a , 8a + 2 เป็นพจน์สามพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต พจน์ที่ 6 ของลำดับตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ เหตุ 1. สัตว์ป่าทุกตัวดุร้าย 2. ......................... ผล เสือทุกตัวดุร้าย เหตุที่ 2 ควรเป็นข้อความในข้อใดจึงจะทำให้การให้เหตุผลนี้สมเหตุสมผล

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

กำหนดให้ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำเสียเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องครัวเสียเท่ากับ 0.1 ความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำหรือห้องครัวเสียเท่ากับ 0.25 แล้วความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำและห้องครัวเสียพร้อมกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน มีผู้สมัครจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน ซึ่งจะได้รับเลือกไว้ 2 คน เพื่อเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้ชาย 1 คน และหญิง 1 คน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่ง 4 จำนวน มีค่าฐานนิยม, ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น 10, 11 และ 12 ตามลำดับ จงหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

กำหนดให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

กำหนดให้ x1, x2, x3, x4, x5 และ x6 คือ 3, 4, 6, 13, 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณา ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

ข้อมูลชุดที่หนึ่งมี 11 จำนวน ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้ 4, 8, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25 ควอไทล์ที่สามต่างจากฐานนิยมเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

จากแผนภาพกล่องคะแนนสอบของนักเรียนชาย 50 คน หญิง 50 คน ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน