ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610498

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ก.ย. 56 เวลา 15:15 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2^x – 2^(x-1) = 16 แล้ว x^2 + x + 1 คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดย n(A∩B) = 2 และ n(A∪B) = 10 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B-A

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียนที่เล่นบอลกับบาส 40 คน พบว่ามีนักเรียนเล่นกีฬาอย่างมาก 1 ประเภท 32 คน โดยมีนักเรียนที่เล่นบอล 20 คน นักเรียนที่เล่นบาส 14 คน แล้วนักเรียนเล่นกีฬา อย่างน้อย 1 ประเภทมีกี่คน

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้า A = {1, 2} และ B = {1, 2, 3, 4} และ r = { (y, x) ∈ AxB | x ≤ y+1 } จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {a, b, c} ข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น y = c – 2x – x^2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ -2 จะมีจุดตัดแกน Y คือจุดใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จงหาค่า k จากสมการ 4x^2 + kx + 12 = 0 ซึ่งมี a, b เป็นรากสมการ และ a/b = 3 ค่า k ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 30° มุม ADB = 60° ดังรูป และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว 2√3 เมตร และสูง 1 เมตรแล้ว มุมยอดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเรขาและ |r| < 1

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งพบว่า พจน์ที่ 5 เป็น 16 พจน์ที่ 3 เป็น 6 จะมีพจน์ที่ 1 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ที่ n เป็น an – bn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า ขนาดต่างกัน 2 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมแต้มน้อยกว่า 5

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก สีเขียว 5 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมา 2 ลูก ทีละลูกโดยไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงกับสีน้ำเงินอย่างละลูกเป็นเท่าใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คิดคะแนนของนักเรียน 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 35 ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนเฉลี่ยผิดเพราะอ่านคะแนนผิด คือ อ่าน 12 เป็น 25 และอ่าน 16 เป็น 13 ตามลำดับ อยากทราบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานผลการสอบย่อยของนักเรียน 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 : คะแนนเฉลี่ย = 15, จำนวนนักเรียน = 10 กลุ่มที่ 2 : คะแนนเฉลี่ย = 12, จำนวนนักเรียน = 8 กลุ่มที่ 3 : คะแนนเฉลี่ย = 13, จำนวนนักเรียน = x ถ้าคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 13.4 จำนวนนักเรียนกลุ่มที่ 3(x) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ 2^x – 2^(x-1) = 16 แล้ว x^2 + x + 1 คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดย n(A∩B) = 2 และ n(A∪B) = 10 แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B-A

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียนที่เล่นบอลกับบาส 40 คน พบว่ามีนักเรียนเล่นกีฬาอย่างมาก 1 ประเภท 32 คน โดยมีนักเรียนที่เล่นบอล 20 คน นักเรียนที่เล่นบาส 14 คน แล้วนักเรียนเล่นกีฬา อย่างน้อย 1 ประเภทมีกี่คน

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้า A = {1, 2} และ B = {1, 2, 3, 4} และ r = { (y, x) ∈ AxB | x ≤ y+1 } จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {a, b, c} ข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น y = c – 2x – x^2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ -2 จะมีจุดตัดแกน Y คือจุดใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จงหาค่า k จากสมการ 4x^2 + kx + 12 = 0 ซึ่งมี a, b เป็นรากสมการ และ a/b = 3 ค่า k ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 30° มุม ADB = 60° ดังรูป และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว 2√3 เมตร และสูง 1 เมตรแล้ว มุมยอดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเรขาและ |r| < 1

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งพบว่า พจน์ที่ 5 เป็น 16 พจน์ที่ 3 เป็น 6 จะมีพจน์ที่ 1 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ที่ n เป็น an – bn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า ขนาดต่างกัน 2 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมแต้มน้อยกว่า 5

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเท่ากัน 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก สีเขียว 5 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วออกมา 2 ลูก ทีละลูกโดยไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีแดงกับสีน้ำเงินอย่างละลูกเป็นเท่าใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คิดคะแนนของนักเรียน 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 35 ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนเฉลี่ยผิดเพราะอ่านคะแนนผิด คือ อ่าน 12 เป็น 25 และอ่าน 16 เป็น 13 ตามลำดับ อยากทราบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้รายงานผลการสอบย่อยของนักเรียน 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 : คะแนนเฉลี่ย = 15, จำนวนนักเรียน = 10 กลุ่มที่ 2 : คะแนนเฉลี่ย = 12, จำนวนนักเรียน = 8 กลุ่มที่ 3 : คะแนนเฉลี่ย = 13, จำนวนนักเรียน = x ถ้าคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 13.4 จำนวนนักเรียนกลุ่มที่ 3(x) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน