ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610443

จำนวนข้อ

: 42 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 30 ส.ค. 56 เวลา 14:30 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/42
คำถาม :

จดหมาย 4 ฉบับ จะมีวิธีทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ซึ่งมีอยู่ 5 ตู้ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี โดยที่ห้ามทิ้งซ้ำตู้เดียวกันทั้ง 4 ฉบับ

ข้อที่ 2/42
คำถาม :

มัธยฐานคือข้อใดต่อไปนี้ กำหนดตารางแจกแจงความถี่สะสมของรายได้ของคนงาน 200 คน ดังนี้

ข้อที่ 3/42
คำถาม :

จากข้อที่ 2. ฐานนิยมคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/42
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดยที่ n(A∩B) = 3 และ n(A∪B) = 11 แล้วเซต A - B จะมีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 5/42
คำถาม :

กำหนดให้ประพจน์ (~ p ↔ ~ r) ∨ ( p ↔ q) มีค่าความจริงเป็นเท็จ ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 6/42
คำถาม :

นิเสธข้อความ ∀x∃y[(xy = 0 ∧ x ≠ 0) → y =0] สมมูลกับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 7/42
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ (4x-1)/(x+2) > x และ B = {x | x เป็นจำนวนเต็มและ -20 ≤ x ≤ 20} จำนวนสมาชิกของเซต A∩B เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8/42
คำถาม :

ถ้าพหุนาม P(x) = 6x^3 + ax^2 + bx - 1 มี x-1 เป็นตัวประกอบเมื่อหารด้วย (x+1) จะเหลือเศษ -24 แล้วจงหา ab เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 9/42
คำถาม :

เซตคำตอบของสมการ |x^2 + x - 2 | = |x - 1| เป็นสับเซตของเซตใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/42
คำถาม :

ถ้า f(x) = x^2 - 2x + 1 และ (gof)(x) = x^2 - 2x + 6 แล้ว (fog)(6) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 11/42
คำถาม :

ค่าของ (510)2 (105)2 ไม่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/42
คำถาม :

a - b มีค่าเท่ากับข้อใด กำหนดให้ loga = 1.5 และ b เป็นรากที่ 3 ของ (-27)

ข้อที่ 13/42
คำถาม :

จำนวนสมาชิกของเซตคำตอบของสมการ log(x + 9) = log(4x) - log(x - 2) เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 14/42
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม ABC เป็นมุมฉากและมุม BAC เท่า่กับ 60 องศา ถ้าผลบวกของความยาวของด้าน AB กับ AC เท่ากับ 6 แล้ว ความยาวของด้าน BC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/42
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 20° มุม ADB = 60° และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/42
คำถาม :

ΔABC ด้าน a , b , c ตรงข้ามมุม A, B, C ตามลำดับ ถ้า (a+b+c)(a+b-c) = 3ab แล้วมุม C กางเท่าไร

ข้อที่ 17/42
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 4 แล้ว (f')(5) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/42
คำถาม :

ในการประกวดร้องเพลงรอบสุดท้าย มีผู้เข้ารอบ 3 คน ผู้เข้ารอบแต่ละคนร้องเพลง 1 เพลงโดยการเลือกเพลงจากเพลงทั้งหมด 5 เพลง ที่กองประกวดจัดไว้ให้ ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้ารอบ อย่างน้อย 2 คน เลือกร้องเพลงเดียวกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/42
คำถาม :

ในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5, 14.8, 14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถ้าชั่งน้ำหนักกระเป๋า 4 ใบนี้รวมกับกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่ง ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักกระเป๋าทั้ง 5 ใบเท่ากับ 16.00 กิโลกรัม แล้วค่ามัธยฐานของน้ำหนักของกระเป๋า 5 ใบนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/42
คำถาม :

ปัจจุบันความแปรปรวนของอายุของสมาชิกของครอบครัวหนึ่งซึ่งมี 4 คน เท่ากับ 9(ปี)และความแปรปรวนของอายุของสมาชิกของครอบครัวหนึ่งซึ่งมี 6 คน เท่ากับ 4(ปี)ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากันแล้ว อีก 2 ปีข้างหน้า ความแปรปรวนของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้ คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/42
คำถาม :

ในการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ ปรากฏคะแนนจากการสอบนี้แจกแจงได้เป็นรูปโค้งปกติโดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,000 คน มีคะแนนเฉลี่ยได้ 72 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน จงหาว่าผู้สอบได้คะแนนอย่างยอดเยี่ยมตรง P86 จะคิดเป็นคะแนนดิบที่ประมาณด้วยจำนวนเต็มหน่วยเท่าไหร่ (โดยกำหนด z = 1.08 ตรงกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 0.3608)

ข้อที่ 22/42
คำถาม :

จดหมาย 4 ฉบับ จะมีวิธีทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ซึ่งมีอยู่ 5 ตู้ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี โดยที่ห้ามทิ้งซ้ำตู้เดียวกันทั้ง 4 ฉบับ

ข้อที่ 23/42
คำถาม :

มัธยฐานคือข้อใดต่อไปนี้ กำหนดตารางแจกแจงความถี่สะสมของรายได้ของคนงาน 200 คน ดังนี้

ข้อที่ 24/42
คำถาม :

จากข้อที่ 2. ฐานนิยมคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/42
คำถาม :

ถ้า A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดยที่ n(A∩B) = 3 และ n(A∪B) = 11 แล้วเซต A - B จะมีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 26/42
คำถาม :

กำหนดให้ประพจน์ (~ p ↔ ~ r) ∨ ( p ↔ q) มีค่าความจริงเป็นเท็จ ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 27/42
คำถาม :

นิเสธข้อความ ∀x∃y[(xy = 0 ∧ x ≠ 0) → y =0] สมมูลกับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 28/42
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ (4x-1)/(x+2) > x และ B = {x | x เป็นจำนวนเต็มและ -20 ≤ x ≤ 20} จำนวนสมาชิกของเซต A∩B เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 29/42
คำถาม :

ถ้าพหุนาม P(x) = 6x^3 + ax^2 + bx - 1 มี x-1 เป็นตัวประกอบเมื่อหารด้วย (x+1) จะเหลือเศษ -24 แล้วจงหา ab เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 30/42
คำถาม :

เซตคำตอบของสมการ |x^2 + x - 2 | = |x - 1| เป็นสับเซตของเซตใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/42
คำถาม :

ถ้า f(x) = x^2 - 2x + 1 และ (gof)(x) = x^2 - 2x + 6 แล้ว (fog)(6) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 32/42
คำถาม :

ค่าของ (510)2 (105)2 ไม่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 33/42
คำถาม :

a - b มีค่าเท่ากับข้อใด กำหนดให้ loga = 1.5 และ b เป็นรากที่ 3 ของ (-27)

ข้อที่ 34/42
คำถาม :

จำนวนสมาชิกของเซตคำตอบของสมการ log(x + 9) = log(4x) - log(x - 2) เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 35/42
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม ABC เป็นมุมฉากและมุม BAC เท่า่กับ 60 องศา ถ้าผลบวกของความยาวของด้าน AB กับ AC เท่ากับ 6 แล้ว ความยาวของด้าน BC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 36/42
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งมีมุม ABD = 20° มุม ADB = 60° และด้าน AC ตั้งฉากกับด้าน BD โดยที่ BC ยาว 12 หน่วย พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 37/42
คำถาม :

ΔABC ด้าน a , b , c ตรงข้ามมุม A, B, C ตามลำดับ ถ้า (a+b+c)(a+b-c) = 3ab แล้วมุม C กางเท่าไร

ข้อที่ 38/42
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 4 แล้ว (f')(5) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 39/42
คำถาม :

ในการประกวดร้องเพลงรอบสุดท้าย มีผู้เข้ารอบ 3 คน ผู้เข้ารอบแต่ละคนร้องเพลง 1 เพลงโดยการเลือกเพลงจากเพลงทั้งหมด 5 เพลง ที่กองประกวดจัดไว้ให้ ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้ารอบ อย่างน้อย 2 คน เลือกร้องเพลงเดียวกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 40/42
คำถาม :

ในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5, 14.8, 14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถ้าชั่งน้ำหนักกระเป๋า 4 ใบนี้รวมกับกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่ง ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักกระเป๋าทั้ง 5 ใบเท่ากับ 16.00 กิโลกรัม แล้วค่ามัธยฐานของน้ำหนักของกระเป๋า 5 ใบนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 41/42
คำถาม :

ปัจจุบันความแปรปรวนของอายุของสมาชิกของครอบครัวหนึ่งซึ่งมี 4 คน เท่ากับ 9(ปี)และความแปรปรวนของอายุของสมาชิกของครอบครัวหนึ่งซึ่งมี 6 คน เท่ากับ 4(ปี)ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากันแล้ว อีก 2 ปีข้างหน้า ความแปรปรวนของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้ คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 42/42
คำถาม :

ในการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ ปรากฏคะแนนจากการสอบนี้แจกแจงได้เป็นรูปโค้งปกติโดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,000 คน มีคะแนนเฉลี่ยได้ 72 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน จงหาว่าผู้สอบได้คะแนนอย่างยอดเยี่ยมตรง P86 จะคิดเป็นคะแนนดิบที่ประมาณด้วยจำนวนเต็มหน่วยเท่าไหร่ (โดยกำหนด z = 1.08 ตรงกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 0.3608)

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน