ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610411

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 22 ส.ค. 56 เวลา 17:11 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = c^x และ g(x) = 3x ค่าของ x ที่ทำให้ (fog)(x) = (gof)(x) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง f(3) = 2 และ f′(3) = 3 ถ้า g(x) = {x^2}{f(x)} แล้ว g′(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

สมการของเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 7 และสัมผัสกับเส้นโค้ง y = 3x^2 + x คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

กำหนดให้ g และ h เป็นฟังก์ชัน โดยที่ h′(x) = 20x^3 + 6x และ g′(x) = h(x) ถ้า h(1) = -1 และ g(0) = - 1 แล้ว g(2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

มีเฟื่องฟ้า 6 กระถางต่างๆ กัน และโกสน 5 กระถางต่างๆ กัน ต้องการจัดเฟื่องฟ้า 2 กระถาง และโกสน 3 กระถาง มาเรียงเป็นวงกลม จำนวนวิธีของการจัดเรียงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟสีแดง 6 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 4 หลอด และหลอดไฟสีน้ำเงิน 4 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 2 หลอด ในการสุ่มหยิบหลอดไฟครั้งละ 1 หลอด 2 ครั้ง แบบไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดไฟสีเดียวกันและเป็นหลอดดีทั้งสองครั้ง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

มีมะม่วง 10 ผล ในจำนวนนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยว 2 ผล สุ่มหยิบมะม่วง 3 ผล ความน่าจะเป็นที่จะได้มะม่วงเปรี้ยวอย่างน้อย 1 ผล เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดข้อมูลสถิติ 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12 ชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 ถ้าเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ในปีการศึกษา 2542 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวน 40 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 อีก 2 ปีข้างหน้า ในปีการศึกษา 2544 ถ้านักเรียนทั้ง 40 คนนี้ยังคงเรียนอยู่ห้องเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ในปีการศึกษา 2544 อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 17 ปี ข. ในปีการศึกษา 2544 ความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ในการคัดเลือกนักกีฬาวิ่ง 100 เมตร ครั้งหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวนมาก เวลาที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้ในการวิ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.6 และ 1.44 วินาที ตามลำดับ ถ้าคัดเลือกผู้ที่มีค่ามาตรฐานของเวลาที่วิ่งไม่น้อยกว่า -1.5 ไว้ฝึกซ้อมคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกใช้เวลาวิ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = c^x และ g(x) = 3x ค่าของ x ที่ทำให้ (fog)(x) = (gof)(x) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง f(3) = 2 และ f′(3) = 3 ถ้า g(x) = {x^2}{f(x)} แล้ว g′(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

สมการของเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 7 และสัมผัสกับเส้นโค้ง y = 3x^2 + x คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

กำหนดให้ g และ h เป็นฟังก์ชัน โดยที่ h′(x) = 20x^3 + 6x และ g′(x) = h(x) ถ้า h(1) = -1 และ g(0) = - 1 แล้ว g(2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

มีเฟื่องฟ้า 6 กระถางต่างๆ กัน และโกสน 5 กระถางต่างๆ กัน ต้องการจัดเฟื่องฟ้า 2 กระถาง และโกสน 3 กระถาง มาเรียงเป็นวงกลม จำนวนวิธีของการจัดเรียงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟสีแดง 6 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 4 หลอด และหลอดไฟสีน้ำเงิน 4 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 2 หลอด ในการสุ่มหยิบหลอดไฟครั้งละ 1 หลอด 2 ครั้ง แบบไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดไฟสีเดียวกันและเป็นหลอดดีทั้งสองครั้ง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

มีมะม่วง 10 ผล ในจำนวนนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยว 2 ผล สุ่มหยิบมะม่วง 3 ผล ความน่าจะเป็นที่จะได้มะม่วงเปรี้ยวอย่างน้อย 1 ผล เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดข้อมูลสถิติ 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12 ชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 ถ้าเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ในปีการศึกษา 2542 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวน 40 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 อีก 2 ปีข้างหน้า ในปีการศึกษา 2544 ถ้านักเรียนทั้ง 40 คนนี้ยังคงเรียนอยู่ห้องเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ในปีการศึกษา 2544 อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 17 ปี ข. ในปีการศึกษา 2544 ความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ในการคัดเลือกนักกีฬาวิ่ง 100 เมตร ครั้งหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวนมาก เวลาที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้ในการวิ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.6 และ 1.44 วินาที ตามลำดับ ถ้าคัดเลือกผู้ที่มีค่ามาตรฐานของเวลาที่วิ่งไม่น้อยกว่า -1.5 ไว้ฝึกซ้อมคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกใช้เวลาวิ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน