ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610047

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 16:45 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ในการเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขานุการ จากพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 3 คน ถ้าจำนวนวิธีการเลือกสามตำแหน่งนี้จากพนักงานทั้งหมดเท่ากับ M วิธี และจำนวนวิธีการเลือกโดยที่ทั้งสามตำแหน่งนี้เป็นชายทั้งหมด หรือเป็นหญิงทั้งหมดเท่ากับ N วิธี แล้ว M-N มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูกสองครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 ในครั้งแรก และได้แต้มรวมเป็น 10 ในครั้งที่สอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

สมมติว่ามีถนน 4 สาย เชื่อมอำเภอ A กับอำเภอ B และมีถนน 5 สายเชื่อมอำเภอ B กับอำเภอ C ความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจากอำเภอ C ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ A โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ทั้งในการเดินทางจากอำเภอ C ไปอำเภอ B และอำเภอ B ไปอำเภอ A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน เมื่อเรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด ได้คำของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 เป็น 55 และคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 60 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด โดยที่ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 ที่แท้จริงเป็น 60 ถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 11 จำนวน เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 117 154 195 211 225 248 281 314 a 348 397 ถ้าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = 0.25 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = b แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9 ถ้านายคณิตเป็นนักเรียนในห้องนี้ และสอบได้ 53 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1 แล้ว สัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนสอบครั้งนี้ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้ ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ในการเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขานุการ จากพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 3 คน ถ้าจำนวนวิธีการเลือกสามตำแหน่งนี้จากพนักงานทั้งหมดเท่ากับ M วิธี และจำนวนวิธีการเลือกโดยที่ทั้งสามตำแหน่งนี้เป็นชายทั้งหมด หรือเป็นหญิงทั้งหมดเท่ากับ N วิธี แล้ว M-N มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูกสองครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 ในครั้งแรก และได้แต้มรวมเป็น 10 ในครั้งที่สอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

สมมติว่ามีถนน 4 สาย เชื่อมอำเภอ A กับอำเภอ B และมีถนน 5 สายเชื่อมอำเภอ B กับอำเภอ C ความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจากอำเภอ C ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ A โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ทั้งในการเดินทางจากอำเภอ C ไปอำเภอ B และอำเภอ B ไปอำเภอ A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน เมื่อเรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด ได้คำของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 เป็น 55 และคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 60 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด โดยที่ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 ที่แท้จริงเป็น 60 ถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 11 จำนวน เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 117 154 195 211 225 248 281 314 a 348 397 ถ้าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = 0.25 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = b แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9 ถ้านายคณิตเป็นนักเรียนในห้องนี้ และสอบได้ 53 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1 แล้ว สัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนสอบครั้งนี้ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้ ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน