ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610046

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 16:17 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัว

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนรับประทานโยเกิร์ต นักเรียนจะถูกจัดไว้ในกลุ่มใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์ที่บริเวณใดของเซลล์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสีผิวของกบที่เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้ง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าในน้ำตาลกูลโคสที่มี 14C กับบิสต์ในสภาพที่มีออกซิเจนจะพบ 14C ในสารใดมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยใด (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) เป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์ ข. เป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับพลังงานกระตุ้น ค. หลังการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความร้อนลดลง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวโดยงอตัวสลับไปมาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อในข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

โครงสร้างส่วนใดของใบพืชที่ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซลล์คุ้ม ข. เอพีเตอร์มิส ค. มีโซฟีลส์

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง ก. เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน ข. สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร ค. สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

บ่อน้ำแห่งหนึ่งมีระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าใช้บ่อนี้รองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน ปลากระป๋อง จะมีสิ่งมีชีวิตในข้อใดเพิ่มเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะของพฤติกรรมแบบแทกซิสและไคนีซิสเหมือนกันในข้อใด ก. สิ่งมีชีวิตสปีซีส์เดียวกันมีการตอบสนองแบบเดียวกันเสมอ ข. แบบแผนการตอบสนองจะเหมือนเดิมเสมอ เมื่อใช้สิ่งเร้าชนิดเติมและความแรงเท่าเดิม ค. หยุดแสดงพฤติกรรม เมื่อหยุดใช้สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เริ่มเกิดพฤติกรรม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดมีผลทำให้ข้าวและข้าวฟ่างมีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เท่ากัน ก. ปริมาณคลอโรฟีลส์ ข. กลไกการตรึง CO2 ค. ความแห้งแล้งของบรรยากาศ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นำแป้งสุกใส่หลอด 3 หลอด แต่ละหลอดย่อยด้วยเอนไซม์จากต่อมชนิดต่างๆ กัน แล้วนำสารในหลอดไปทดสอบด้วยไอโอดีนและเบเนติกต์ จะได้ผลตามข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ถ้างูถูกกำจัดออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ ก. กิ้งก่ามีประชากรเพิ่มขึ้น ข. จิ้งหรีดมีประชากรเพิ่มขึ้น ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ประชากรของกวางในป่าแห่งหนึ่งมีจีโนไทป์ที่เป็น beterozygous มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ bomoxygous recessive ความถี่แอลลีลของยีนด้อย (recessive gene) เป็นเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่ต้องกินยาหลายชนิดหรือต้องเปลี่ยนชนิดของยาบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อ HIV มีการดื้อยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จึงทดลองให้ผู้ป่วยหยุดกินยาระยะหนึ่ง และจากการตรวจเลือดผู้ป่วย พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับมากินยาอีกครั้ง และผลปรากฏว่าจำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก จงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ขีดเส้นใต้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ตามลำดับ ก. การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution) ข. การเกิดมิวเทชัน (mutation) ค. การปรับตัว (adaptation) ง. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นำเลือดหมู่ O ใส่หลอดทดลองที่ 1 และนำเลือดหมู่ O ที่เดิมเอพารินและเลือดหมู่ A ใส่หลอดทดลองที่ 2 แล้วนำหลอดทั้งสองไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 ซึ่งไม่พบในหลอดที่ 2 คือสารในข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัว

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนรับประทานโยเกิร์ต นักเรียนจะถูกจัดไว้ในกลุ่มใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์ที่บริเวณใดของเซลล์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสีผิวของกบที่เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้ง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าในน้ำตาลกูลโคสที่มี 14C กับบิสต์ในสภาพที่มีออกซิเจนจะพบ 14C ในสารใดมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยใด (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) เป็นเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์ ข. เป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับพลังงานกระตุ้น ค. หลังการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความร้อนลดลง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวโดยงอตัวสลับไปมาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อในข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

โครงสร้างส่วนใดของใบพืชที่ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซลล์คุ้ม ข. เอพีเตอร์มิส ค. มีโซฟีลส์

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง ก. เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน ข. สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร ค. สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

บ่อน้ำแห่งหนึ่งมีระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าใช้บ่อนี้รองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน ปลากระป๋อง จะมีสิ่งมีชีวิตในข้อใดเพิ่มเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะของพฤติกรรมแบบแทกซิสและไคนีซิสเหมือนกันในข้อใด ก. สิ่งมีชีวิตสปีซีส์เดียวกันมีการตอบสนองแบบเดียวกันเสมอ ข. แบบแผนการตอบสนองจะเหมือนเดิมเสมอ เมื่อใช้สิ่งเร้าชนิดเติมและความแรงเท่าเดิม ค. หยุดแสดงพฤติกรรม เมื่อหยุดใช้สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เริ่มเกิดพฤติกรรม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดมีผลทำให้ข้าวและข้าวฟ่างมีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เท่ากัน ก. ปริมาณคลอโรฟีลส์ ข. กลไกการตรึง CO2 ค. ความแห้งแล้งของบรรยากาศ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นำแป้งสุกใส่หลอด 3 หลอด แต่ละหลอดย่อยด้วยเอนไซม์จากต่อมชนิดต่างๆ กัน แล้วนำสารในหลอดไปทดสอบด้วยไอโอดีนและเบเนติกต์ จะได้ผลตามข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ถ้างูถูกกำจัดออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ ก. กิ้งก่ามีประชากรเพิ่มขึ้น ข. จิ้งหรีดมีประชากรเพิ่มขึ้น ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ประชากรของกวางในป่าแห่งหนึ่งมีจีโนไทป์ที่เป็น beterozygous มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ bomoxygous recessive ความถี่แอลลีลของยีนด้อย (recessive gene) เป็นเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่ต้องกินยาหลายชนิดหรือต้องเปลี่ยนชนิดของยาบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อ HIV มีการดื้อยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จึงทดลองให้ผู้ป่วยหยุดกินยาระยะหนึ่ง และจากการตรวจเลือดผู้ป่วย พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับมากินยาอีกครั้ง และผลปรากฏว่าจำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก จงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ขีดเส้นใต้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ตามลำดับ ก. การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution) ข. การเกิดมิวเทชัน (mutation) ค. การปรับตัว (adaptation) ง. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นำเลือดหมู่ O ใส่หลอดทดลองที่ 1 และนำเลือดหมู่ O ที่เดิมเอพารินและเลือดหมู่ A ใส่หลอดทดลองที่ 2 แล้วนำหลอดทั้งสองไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 ซึ่งไม่พบในหลอดที่ 2 คือสารในข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน