ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

โครงสร้างตามรูปอาจพบได้ที่โครงสร้างใดของพืช ก. ใบ ข. ลำต้น กิ่ง ก้าน ค. ดอก ผล ง. ราก

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การสลายกลูโตส 1 โมเลกุลในกระบวนการหมัก จะผลิต ATP สุทธิได้กี่เปอร์เซ็นต์ของการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอด ก. การสังเคราะห์โปรตีน ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง ค. การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับในผู้ใหญ่ ก. ผลิตเม็ดเลือดแดง ข. ผลิตยูเรีย ค. เก็บสะสมกลูโคส

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การขาดออร์แกเนลล์ในข้อใด เซลล์ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลิน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของใบตามรูป พืชต้นนี้ควรเป็นพืช C3 หรือ C4

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อวัยวะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยินเสียง  

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มีบทบาทในการซ่อมแซมผนังมดลูกหลังจากมีประจำเดือน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

โมเลกุลของ DNA สายคู่ที่มีความยาว 1 แสนคู่เบส จะมีจำนวนนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดเท่าไร และประกอบด้วยรอบที่สมบูรณ์กี่รอบ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในจังหวัดพิจิตร ราษฎรจำนวนมากพากันไปร่อนหาทองคำ โดยเอาดินที่มีแร่ทองคำปะปนอยู่มาทุบให้ละเอียด แล้วให้น้ำชะล้างเอาเศษดินออก เหลือไว้แต่แร่ทองคำ การกระทำเช่นนี้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างไร ก. ไม่มีผลเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี ข. ทำให้สาหร่ายไม่เจริญเติบโต เนื่องจากมีตะกอนดินทำให้น้ำชุ่มแสงแดดส่องลงไปในน้ำไม่ได้ ค. มีตะกอนดินปกคลุมที่อยู่อาศัยและที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช “ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ลูกเสือและลูกหมูที่ดูดนมจากแม่หมูเดียวกัน เมื่อโตขึ้นยังอยู่ร่วมกันได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมในข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

คนที่เป็นโรคปัสสาวะเจือจาง มีสาเหตุจากข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นฤาษีผสมผ่า 2 ซีก หลังจากนำไปแช่ในสารละลายน้ำตาลเข้มข้นระดับหนึ่ง ก. สารละลายมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ ข. สารละลายมีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ ค. เซลล์ด้านในเกิดการเหี่ยวตัว ง. เซลล์ด้านในเกิดการเต่งตัว

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การปิดเปิดของปากในอันเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับข้อใด ก. ดอกทานตะวันเบนเข้าหาแสง ข. การนอนหรือหุบของใบเมื่อแสงลดลง ค. การบานในตอนเช้าและหุบในตอนเย็นของดอกไม้บางชนิด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกปลาฉลามกับปลาช่อน ก. ไม่มีเกล็ดและมีเกล็ด ข. ไม่มีแผ่นปิดเหงือกและมีแผ่นปิดเหงือก ค. ปฏิสนธิภายในและปฏิสนธิภายนอก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแกมีโทไฟต์ ก. เมื่อสปอร์แบ่งเซลล์จะได้แกมีโทไฟต์ ข. แกมีโทไฟต์เพศผู้ที่เติบโตเต็มที่ของพืชดอกมี 2 เซลล์ ค. แกมีโทไฟต์ของพืชดอกเคลื่อนที่ได้ แต่ของเพศเมียเคลื่อนที่ไม่ได้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในวงจรประสาทในข้อใดเร็วที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คนที่มีความดันเลือด 120/80 มิลลิเมตรปรอท ในจังหวะที่ลิ้นออร์ติกเซมิลูนาร์เปิดมีความดันเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเกลือน้ำดี ก. ทำให้ไขมันขนาดใหญ่เกิดอิมัลซิฟิเดชัน ข. เข้าสู่ลำไส้เล็กที่ดูโอดีนัม ค. ช่วยในการดูดซึมอาหารพวกไขมัน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

โครงสร้างตามรูปอาจพบได้ที่โครงสร้างใดของพืช ก. ใบ ข. ลำต้น กิ่ง ก้าน ค. ดอก ผล ง. ราก

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การสลายกลูโตส 1 โมเลกุลในกระบวนการหมัก จะผลิต ATP สุทธิได้กี่เปอร์เซ็นต์ของการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอด ก. การสังเคราะห์โปรตีน ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง ค. การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับในผู้ใหญ่ ก. ผลิตเม็ดเลือดแดง ข. ผลิตยูเรีย ค. เก็บสะสมกลูโคส

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การขาดออร์แกเนลล์ในข้อใด เซลล์ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลิน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของใบตามรูป พืชต้นนี้ควรเป็นพืช C3 หรือ C4

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อวัยวะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยินเสียง  

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มีบทบาทในการซ่อมแซมผนังมดลูกหลังจากมีประจำเดือน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

โมเลกุลของ DNA สายคู่ที่มีความยาว 1 แสนคู่เบส จะมีจำนวนนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดเท่าไร และประกอบด้วยรอบที่สมบูรณ์กี่รอบ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในจังหวัดพิจิตร ราษฎรจำนวนมากพากันไปร่อนหาทองคำ โดยเอาดินที่มีแร่ทองคำปะปนอยู่มาทุบให้ละเอียด แล้วให้น้ำชะล้างเอาเศษดินออก เหลือไว้แต่แร่ทองคำ การกระทำเช่นนี้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างไร ก. ไม่มีผลเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี ข. ทำให้สาหร่ายไม่เจริญเติบโต เนื่องจากมีตะกอนดินทำให้น้ำชุ่มแสงแดดส่องลงไปในน้ำไม่ได้ ค. มีตะกอนดินปกคลุมที่อยู่อาศัยและที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช “ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ลูกเสือและลูกหมูที่ดูดนมจากแม่หมูเดียวกัน เมื่อโตขึ้นยังอยู่ร่วมกันได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมในข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

คนที่เป็นโรคปัสสาวะเจือจาง มีสาเหตุจากข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นฤาษีผสมผ่า 2 ซีก หลังจากนำไปแช่ในสารละลายน้ำตาลเข้มข้นระดับหนึ่ง ก. สารละลายมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ ข. สารละลายมีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ ค. เซลล์ด้านในเกิดการเหี่ยวตัว ง. เซลล์ด้านในเกิดการเต่งตัว

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การปิดเปิดของปากในอันเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับข้อใด ก. ดอกทานตะวันเบนเข้าหาแสง ข. การนอนหรือหุบของใบเมื่อแสงลดลง ค. การบานในตอนเช้าและหุบในตอนเย็นของดอกไม้บางชนิด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกปลาฉลามกับปลาช่อน ก. ไม่มีเกล็ดและมีเกล็ด ข. ไม่มีแผ่นปิดเหงือกและมีแผ่นปิดเหงือก ค. ปฏิสนธิภายในและปฏิสนธิภายนอก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแกมีโทไฟต์ ก. เมื่อสปอร์แบ่งเซลล์จะได้แกมีโทไฟต์ ข. แกมีโทไฟต์เพศผู้ที่เติบโตเต็มที่ของพืชดอกมี 2 เซลล์ ค. แกมีโทไฟต์ของพืชดอกเคลื่อนที่ได้ แต่ของเพศเมียเคลื่อนที่ไม่ได้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในวงจรประสาทในข้อใดเร็วที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คนที่มีความดันเลือด 120/80 มิลลิเมตรปรอท ในจังหวะที่ลิ้นออร์ติกเซมิลูนาร์เปิดมีความดันเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเกลือน้ำดี ก. ทำให้ไขมันขนาดใหญ่เกิดอิมัลซิฟิเดชัน ข. เข้าสู่ลำไส้เล็กที่ดูโอดีนัม ค. ช่วยในการดูดซึมอาหารพวกไขมัน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน