ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610044

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 14:55 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สารประกอบชนิดใดที่ถูกสร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากรูป สัตว์ใดสามารถรับกลิ่นได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเจริญพัฒนามาจากเซลล์เอพิเตอร์มิสของพืช ก. ขนราก ข. เซลล์คุม ค. ขนปกคลุมลำต้น ง. มือเกาะ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในการปักชำพืชบางชนิด จึงต้องใช้กิ่งที่มีใบและยอดเหลืออยู่บ้าง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ต้นกุหลาบมีดอกสีขาว ดอกสีชมพู และดอกสีแดง หากตัวอย่างที่นำมาจากประชากลุ่มหนึ่ง มีดอกสีขาว 140 ต้น ดอกสีชมพู 40 ต้น และดอกสีเหลือง 20 ต้น ความถี่แอลลีลของดอกสีแดงในตัวอย่างนี้เป็นเท่าไร และถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล Handy-Weinberg เปอร์เซ็นต์ของดอกสีชมพูเป็นเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ยาวินบลาสตินเป็นยารักษาโรคมะเร็ง โดยทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของไมโครทิวบูล ซึ่งมีผลต่อเรื่องใด ก. ยับยั้งการสร้างเส้นใยสปินเดิล ข. ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ค. ยับยั้งการแยกของโครมาติคไปยังขั้วเซลล์

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ก. 2 ชนิด ; 1 : 1 ข. 4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1 ค. 4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

โครงสร้างคู่ใดทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ก. ถุงลมของนก – ถุงลมของแมลง ข. ผิวหนังของไส้เดือนดิน – ผัวหนังของคางคก ค. เนฟริเดียของไส้เดือนดิน – เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้า ถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า ต้องผ่านหลอดเลือดฝอยอย่างน้อยกี่แห่ง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัว

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่ามี “ตัวร้อยขา” ปะปนอยู่ในน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัลไส้เดือนดิน โดยไม่มีลักษณะในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม ก. การเกิดครอสซิงโอเวอร์ ข. รีเจอเนอเรชันที่พบในสัตว์พวกเอไดโนเดอร์ม ค. การนำลูกรุ่นที่ 1 (F1) ซึ่งเป็นพันทางมาผสมกันเอง ง. การนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบต้นพันธุ์พื้นเมืองที่แข็งแรง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา ADP + Pi → ATP เกิดที่ส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

pynvic acid + NAD+ → acclyl CoA + NADH + CO2 จากปฏิกิริยานี้ การสร้างเอซีทิลโดเอนไซม์เอและ NADH เป็นปฏิกิริยาแบบใด ตามลำดับ ก. ปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แคลเซียมมีบทบาทในข้อใด ก. การแข็งตัวของเลือด ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ ค. การนำกระแสประสาท ง. การสร้างเม็ดเลือดแดง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สารประกอบชนิดใดที่ถูกสร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากรูป สัตว์ใดสามารถรับกลิ่นได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเจริญพัฒนามาจากเซลล์เอพิเตอร์มิสของพืช ก. ขนราก ข. เซลล์คุม ค. ขนปกคลุมลำต้น ง. มือเกาะ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในการปักชำพืชบางชนิด จึงต้องใช้กิ่งที่มีใบและยอดเหลืออยู่บ้าง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ต้นกุหลาบมีดอกสีขาว ดอกสีชมพู และดอกสีแดง หากตัวอย่างที่นำมาจากประชากลุ่มหนึ่ง มีดอกสีขาว 140 ต้น ดอกสีชมพู 40 ต้น และดอกสีเหลือง 20 ต้น ความถี่แอลลีลของดอกสีแดงในตัวอย่างนี้เป็นเท่าไร และถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล Handy-Weinberg เปอร์เซ็นต์ของดอกสีชมพูเป็นเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ยาวินบลาสตินเป็นยารักษาโรคมะเร็ง โดยทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของไมโครทิวบูล ซึ่งมีผลต่อเรื่องใด ก. ยับยั้งการสร้างเส้นใยสปินเดิล ข. ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ค. ยับยั้งการแยกของโครมาติคไปยังขั้วเซลล์

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ก. 2 ชนิด ; 1 : 1 ข. 4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1 ค. 4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

โครงสร้างคู่ใดทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ก. ถุงลมของนก – ถุงลมของแมลง ข. ผิวหนังของไส้เดือนดิน – ผัวหนังของคางคก ค. เนฟริเดียของไส้เดือนดิน – เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้า ถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า ต้องผ่านหลอดเลือดฝอยอย่างน้อยกี่แห่ง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัว

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่ามี “ตัวร้อยขา” ปะปนอยู่ในน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัลไส้เดือนดิน โดยไม่มีลักษณะในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม ก. การเกิดครอสซิงโอเวอร์ ข. รีเจอเนอเรชันที่พบในสัตว์พวกเอไดโนเดอร์ม ค. การนำลูกรุ่นที่ 1 (F1) ซึ่งเป็นพันทางมาผสมกันเอง ง. การนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบต้นพันธุ์พื้นเมืองที่แข็งแรง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา ADP + Pi → ATP เกิดที่ส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

pynvic acid + NAD+ → acclyl CoA + NADH + CO2 จากปฏิกิริยานี้ การสร้างเอซีทิลโดเอนไซม์เอและ NADH เป็นปฏิกิริยาแบบใด ตามลำดับ ก. ปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แคลเซียมมีบทบาทในข้อใด ก. การแข็งตัวของเลือด ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ ค. การนำกระแสประสาท ง. การสร้างเม็ดเลือดแดง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน