ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างเมื่อไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ก. มีส่วนยื่นของเมมเบรนทำให้ถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้สะดวก ข. มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมาก ค. เป็นแหล่งสร้าง ATP

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์ ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน C12H22P11 + H2O→2C6U12O6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ส่วนของถั่วลิสงต้ม ข้าว และมะพร้าวที่นำมารับประทานเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หนูทดลองปกติกลุ่มที่ 1 หลังจากฉีดฮอร์โมน A ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 ฉีดฮอร์โมน B ปรากฏว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น A และ B คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมชนิดใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด ก. ต้นฝอยทองขึ้นบนต้นมะม่วง ข. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ค. แม่เพรียงที่เกาะตามลำตัววาฬ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในกระบวนการสร้างตัวอสุจิของคน ระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด ถ้าใช้สารยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเคิล สเปอร์มาติดที่ได้ครึ่งหนึ่งจะมีลักษณะตามข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นักพันธุศาสตร์ได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างหัวผักกาดแดงกับกะหล่ำ ได้ลูกผสมมีขนาดใหญ่ แข็งแรง แต่เป็นหมัน การที่ลูกผสมเป็นหมันน่าจะมาจากสาเหตุตามข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2u = 4 มีจีโนไทป์เป็น AaBBCc เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ข่จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สารสีหรือรงควัตถุที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์อาจพบในโครงสร้างในข้อใด ก. คลอโรพลาสต์ ข. แวคิวโอด ค. ไรโบโซม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด จัดเป็น “ภาวะปรสิต” ก. สุนัข-เห็บ ข. วัว-ยุง ค. แบคทีเรีย-ไวรัส

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

โดยทั่วไปปฏิกิริยาวัฏจักรแคลวินไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนเนื่องจากสาเหตุใด ก. ขาดสารบางชนิดที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาที่ต้องการแสงสว่าง ข. พืชไม่มีการดูดและลำเลียงน้ำในตอนกลางคืน ค. ความเข้มข้นของ CO2 มีน้อยมากในตอนกลางคืน ง. เอนไซม์บางอย่างไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดแสงมากระตุ้น

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่ทุกเซลล์ต้องมี ก. DNA ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง กรดไพรวิก + 2NADH → กรดแล็กติก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างเมื่อไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ก. มีส่วนยื่นของเมมเบรนทำให้ถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้สะดวก ข. มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมาก ค. เป็นแหล่งสร้าง ATP

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์ ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน C12H22P11 + H2O→2C6U12O6

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ส่วนของถั่วลิสงต้ม ข้าว และมะพร้าวที่นำมารับประทานเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หนูทดลองปกติกลุ่มที่ 1 หลังจากฉีดฮอร์โมน A ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 ฉีดฮอร์โมน B ปรากฏว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น A และ B คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมชนิดใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด ก. ต้นฝอยทองขึ้นบนต้นมะม่วง ข. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ค. แม่เพรียงที่เกาะตามลำตัววาฬ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในกระบวนการสร้างตัวอสุจิของคน ระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด ถ้าใช้สารยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเคิล สเปอร์มาติดที่ได้ครึ่งหนึ่งจะมีลักษณะตามข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นักพันธุศาสตร์ได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างหัวผักกาดแดงกับกะหล่ำ ได้ลูกผสมมีขนาดใหญ่ แข็งแรง แต่เป็นหมัน การที่ลูกผสมเป็นหมันน่าจะมาจากสาเหตุตามข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2u = 4 มีจีโนไทป์เป็น AaBBCc เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ข่จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สารสีหรือรงควัตถุที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์อาจพบในโครงสร้างในข้อใด ก. คลอโรพลาสต์ ข. แวคิวโอด ค. ไรโบโซม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด จัดเป็น “ภาวะปรสิต” ก. สุนัข-เห็บ ข. วัว-ยุง ค. แบคทีเรีย-ไวรัส

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

โดยทั่วไปปฏิกิริยาวัฏจักรแคลวินไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนเนื่องจากสาเหตุใด ก. ขาดสารบางชนิดที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาที่ต้องการแสงสว่าง ข. พืชไม่มีการดูดและลำเลียงน้ำในตอนกลางคืน ค. ความเข้มข้นของ CO2 มีน้อยมากในตอนกลางคืน ง. เอนไซม์บางอย่างไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดแสงมากระตุ้น

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่ทุกเซลล์ต้องมี ก. DNA ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง กรดไพรวิก + 2NADH → กรดแล็กติก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน