ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องพบในสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในคลาสแมมมาเลีย

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดมีบทบาททำให้มี “สาร” หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในการสร้างสเปอร์มเพื่อลำเลียงออกนอกร่างกาย สเปอร์มถูกลำเลียงจากแหล่งสร้างตามลำดับอย่างไร ก. ท่อยูรีทรา ข. เอพิติไดมิส ค. ท่อวาสตีเฟอเรนส์ ง. ท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปลาโลมาและปลาฉลามซึ่งออกลูกเป็นตัว มีสิ่งที่เหมือนกันคือข้อใด ก. ไม่มีไข่แดงน้อย ข. การเกิดปฏิสนธิภายใน ค. เอ็มบริโอได้รับอาหารจากแม่

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในประเทศไทย ลักษณะผิวเผือกพบประมาณ 1/12000 นาย ก มีลักษณะผิวเผือก แต่พ่อและแม่มีผิวปกติ โอกาสที่น้องของนาย ก จะมีลักษณะผิวเผือกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีระบบท่อลำเลียง มีสโตรบิลัส แต่ไม่มีเมล็ด ก. หญ้าถอดปล้อง ข. สนฉัตร ค. ผักแว่น

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่เป็นจริงเสมอไป ก. การผลิต CO2 เกิดในไมโทคอนเดรีย ข. ผนังเซลล์พบในพืชและสาหร่าย ค. การผลิต O2 เกิดในคลอโรพลาสต์ ง. แฟลเจลลัมประกอบด้วยโปรตีนแอกทิน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดให้อักษรต่างๆ ต่อไปนี้แทนขั้นตอนการทำ recombinant DNA A = ตัด DNA ที่มียีนที่ต้องการเป็นชิ้นย่อยๆ ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ B = เชื่อมต่อ DNA ชิ้นย่อยๆ กับ DNA พาหะ ซึ่งตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ C = แยก DNA ออกจากเซลล์ผู้ให้ที่มียีนที่ต้องการ D = คัดเลือกเซลล์ของแบคทีเรีย (E coli) ที่มียีนที่ต้องการ E = นำ recombinant DNA เข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรีย (E coli) ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องของการทำ recombinant DNA เป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากการเพาะเมล็ดพืช 3 ชนิดที่มีความสมบูรณ์เท่าเทียมกันได้ผลตามตาราง ข้อใดเป็นลำดับความแข็งแรงของเมล็ดจากมากไปน้อย

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อาหารจานใดให้ค่าพลังงานสูงสุดและจานใดเหมาะสมสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนักตัว ตามลำดับ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงอัตราเร็วในการลำเลียงน้ำตาลชนิด A และน้ำตาลชนิด B เข้าสู่เซลล์ การแปลผลจากกราฟในข้อใดถูกต้อง ก. การลำเลียงน้ำตาล A เป็นแบบแอกทีฟ ข. น้ำตาล A และน้ำตาล B ถูกลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยอาศัยโปรตีนตัวพาตัวเดียวกัน ค. อัตราการลำเลียงน้ำตาล A หรือน้ำตาล B เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มข้น

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดที่พบในพืชพวกจอก แต่ไม่พบในพืชพวกสนสองใบ ก. มีการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบพืช C4 ข. เซลล์เทรดีดและเวลเซล ค. เมล็ดที่มีผนังรังไข่ห่อหุ้ม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดระบุตำแหน่งเส้นประสาทของสัตว์แต่ละไฟลัมถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้พืชรับ 14CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะพบ 14C ในสารอินทรีย์ในข้อใด ก. PGA ข. PGAL ค. RuBP ง. NADPH

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผสมพืชดอกสีชมพู 2 ต้น ได้ต้นลูกดอกสีแดง : ดอกสีชมพู : ดอกสีขาว = 1 : 2 : 1 เมื่อนำต้นดอกสีชมพูผสมกับดอกสีขาวจะได้ลูกพันธุ์แท้สีอะไร ร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด คอเลสเทอรอลที่บริเวณผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสารที่จำเป็นต่อการสร้างวิตามินชนิดใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก ข และ ค ที่เข้าออกหัวใจเป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจจะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด ก. ไม่มีการสังเคราะห์ ATP ข. มีการสังเคราะห์ ATP แต่น้อยมาก ค. ไม่มีการผลิต CO2

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เอ็มบริโอระยะที่เริ่มมีการสร้างอวัยวะของหนูและไก่ มีส่วนประกอบใดที่ต่างกัน ก. ถุงไข่แดง ข. ปริมาณไข่แดง ค. แอลแลนทอยส์

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องพบในสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในคลาสแมมมาเลีย

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดมีบทบาททำให้มี “สาร” หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในการสร้างสเปอร์มเพื่อลำเลียงออกนอกร่างกาย สเปอร์มถูกลำเลียงจากแหล่งสร้างตามลำดับอย่างไร ก. ท่อยูรีทรา ข. เอพิติไดมิส ค. ท่อวาสตีเฟอเรนส์ ง. ท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปลาโลมาและปลาฉลามซึ่งออกลูกเป็นตัว มีสิ่งที่เหมือนกันคือข้อใด ก. ไม่มีไข่แดงน้อย ข. การเกิดปฏิสนธิภายใน ค. เอ็มบริโอได้รับอาหารจากแม่

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในประเทศไทย ลักษณะผิวเผือกพบประมาณ 1/12000 นาย ก มีลักษณะผิวเผือก แต่พ่อและแม่มีผิวปกติ โอกาสที่น้องของนาย ก จะมีลักษณะผิวเผือกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีระบบท่อลำเลียง มีสโตรบิลัส แต่ไม่มีเมล็ด ก. หญ้าถอดปล้อง ข. สนฉัตร ค. ผักแว่น

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่เป็นจริงเสมอไป ก. การผลิต CO2 เกิดในไมโทคอนเดรีย ข. ผนังเซลล์พบในพืชและสาหร่าย ค. การผลิต O2 เกิดในคลอโรพลาสต์ ง. แฟลเจลลัมประกอบด้วยโปรตีนแอกทิน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดให้อักษรต่างๆ ต่อไปนี้แทนขั้นตอนการทำ recombinant DNA A = ตัด DNA ที่มียีนที่ต้องการเป็นชิ้นย่อยๆ ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ B = เชื่อมต่อ DNA ชิ้นย่อยๆ กับ DNA พาหะ ซึ่งตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ C = แยก DNA ออกจากเซลล์ผู้ให้ที่มียีนที่ต้องการ D = คัดเลือกเซลล์ของแบคทีเรีย (E coli) ที่มียีนที่ต้องการ E = นำ recombinant DNA เข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรีย (E coli) ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องของการทำ recombinant DNA เป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากการเพาะเมล็ดพืช 3 ชนิดที่มีความสมบูรณ์เท่าเทียมกันได้ผลตามตาราง ข้อใดเป็นลำดับความแข็งแรงของเมล็ดจากมากไปน้อย

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อาหารจานใดให้ค่าพลังงานสูงสุดและจานใดเหมาะสมสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนักตัว ตามลำดับ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงอัตราเร็วในการลำเลียงน้ำตาลชนิด A และน้ำตาลชนิด B เข้าสู่เซลล์ การแปลผลจากกราฟในข้อใดถูกต้อง ก. การลำเลียงน้ำตาล A เป็นแบบแอกทีฟ ข. น้ำตาล A และน้ำตาล B ถูกลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยอาศัยโปรตีนตัวพาตัวเดียวกัน ค. อัตราการลำเลียงน้ำตาล A หรือน้ำตาล B เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มข้น

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดที่พบในพืชพวกจอก แต่ไม่พบในพืชพวกสนสองใบ ก. มีการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบพืช C4 ข. เซลล์เทรดีดและเวลเซล ค. เมล็ดที่มีผนังรังไข่ห่อหุ้ม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดระบุตำแหน่งเส้นประสาทของสัตว์แต่ละไฟลัมถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้พืชรับ 14CO2 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะพบ 14C ในสารอินทรีย์ในข้อใด ก. PGA ข. PGAL ค. RuBP ง. NADPH

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผสมพืชดอกสีชมพู 2 ต้น ได้ต้นลูกดอกสีแดง : ดอกสีชมพู : ดอกสีขาว = 1 : 2 : 1 เมื่อนำต้นดอกสีชมพูผสมกับดอกสีขาวจะได้ลูกพันธุ์แท้สีอะไร ร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด คอเลสเทอรอลที่บริเวณผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสารที่จำเป็นต่อการสร้างวิตามินชนิดใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก ข และ ค ที่เข้าออกหัวใจเป็นไปตามข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ถ้าใส่สารยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจจะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด ก. ไม่มีการสังเคราะห์ ATP ข. มีการสังเคราะห์ ATP แต่น้อยมาก ค. ไม่มีการผลิต CO2

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เอ็มบริโอระยะที่เริ่มมีการสร้างอวัยวะของหนูและไก่ มีส่วนประกอบใดที่ต่างกัน ก. ถุงไข่แดง ข. ปริมาณไข่แดง ค. แอลแลนทอยส์

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน