ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 10 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 41.4K
HEPA102715 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่1 20 ป.1 35.6K
HEPB502315 พลศึกษา ป.5 20 ป.5 75.7K
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 99.4K
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 140.1K
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 51.9K
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 55.3K
HEMB000763 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15 20 มัธยมปลาย 34.3K
HEMA100729 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่15 15 ม.1 11.5K
HEMA100515 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่3 10 ม.1 15.2K