ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 9 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB410789 อาเซียน 25 ม.4 58.8K
SOMB410558 พระสงฆ์(พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง) 20 ม.4 35.2K
SOMB409886 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 20 ม.4 32.9K
SOMB409885 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 20 ม.4 20.4K
SOMB409884 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.4 18.9K
SOMB409883 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.4 15.2K
SOMB409882 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.4 18.2K
SOMB409881 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.4 50K
SOMB401219 สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 5 ม.4 43.7K