ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 44.4K
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 30K
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 23.9K
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 26.3K
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 14.1K
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 24.6K
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 21.2K
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 133.3K
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 81.3K
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 44.9K
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 59.5K
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 79.1K
SOPB612301 ศาสนาต่างๆ 5 ป.6 103.7K
SOPB612299 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5 ป.6 45.4K
SOPB611963 ข้อสอบพุทธประวัติ 5 ป.6 74.1K
SOPB611960 พุทธประวัติน่ารู้ 10 ป.6 63.8K
SOPB611934 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.6 60K
SOPB611929 อาเซียนศึกษา ชุดที่11 10 ป.6 33.2K
SOPB611928 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10 10 ป.6 25.1K
SOPB611927 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9 10 ป.6 20.8K
SOPB611926 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8 10 ป.6 19.2K
SOPB611924 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7 10 ป.6 35.2K
SOPB611923 สถาบันการเงิน 10 ป.6 11.4K
SOPB611922 สหกรณ์ 10 ป.6 8.2K
SOPB611917 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 89.4K