หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 99 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB412697 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB412696 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB412695 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 21.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB412513 แนวข้อสอบป.4 5 ป.4 50.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB411194 พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ 5 ป.4 55.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB411163 สุโขทัย 5 ป.4 41.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB411161 สุโขทัย 10 ป.4 35.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB411152 อาณาจักรป.4 5 ป.4 27.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB410737 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 10 ป.4 28.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408825 อาณาจักรสุโขทัย 15 ป.4 67.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408040 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.4 11 ป.4 38.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408038 การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ป.4 10 ป.4 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408037 กฎหมายใกล้ตัว ป.4 10 ป.4 31.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408036 บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม ป.4 12 ป.4 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408035 ทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น ป.4 10 ป.4 18.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB408034 ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ ป.4 10 ป.4 17K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407910 การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ป.4 10 ป.4 10K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407909 ระบบเศรษฐกิจ ป.4 10 ป.4 18K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407908 ศาสนพิธี ป.4 10 ป.4 23.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407905 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.4 10 ป.4 11.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407904 ประชากรและสิ่งแวดล้อม ป.4 10 ป.4 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407903 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.4 10 ป.4 23.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407902 หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ป.4 10 ป.4 11.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407901 วันสำคัญของไทย ป.4 10 ป.4 9.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB407900 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4 10 ป.4 11.5K เริ่มทำข้อสอบ