ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 99 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB412697 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K
SOPB412696 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 34.3K
SOPB412695 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 25.6K
SOPB412513 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1 5 ป.4 50.9K
SOPB411194 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ 5 ป.4 59.3K
SOPB411163 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย 5 ป.4 45.4K
SOPB411161 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย 10 ป.4 35.3K
SOPB411152 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักร 5 ป.4 27.4K
SOPB410737 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ 10 ป.4 31.2K
SOPB408825 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 15 ป.4 71.5K
SOPB408040 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 11 ป.4 38.8K
SOPB408038 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 10 ป.4 17.3K
SOPB408037 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว 10 ป.4 32.7K
SOPB408036 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม 12 ป.4 15.4K
SOPB408035 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น 10 ป.4 19.7K
SOPB408034 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ 10 ป.4 19.5K
SOPB407910 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 10 ป.4 10.6K
SOPB407909 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 10 ป.4 18.7K
SOPB407908 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศาสนพิธี 10 ป.4 25.5K
SOPB407905 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 10 ป.4 11.5K
SOPB407904 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประชากรและสิ่งแวดล้อม 10 ป.4 6.5K
SOPB407903 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 10 ป.4 25.7K
SOPB407902 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 10 ป.4 13.5K
SOPB407901 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญของไทย 10 ป.4 9.8K
SOPB407900 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 10 ป.4 11.5K