ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 99 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB412697 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงินทองของมีค่า 10 ป.4 28.8K
SOPB412696 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.4 32.6K
SOPB412695 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริโภคสินค้าและบริการ 10 ป.4 24.4K
SOPB412513 แนวข้อสอบป.4 5 ป.4 50.9K
SOPB411194 พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ 5 ป.4 57.5K
SOPB411163 สุโขทัย 5 ป.4 44.7K
SOPB411161 สุโขทัย 10 ป.4 35.3K
SOPB411152 อาณาจักรป.4 5 ป.4 27.4K
SOPB410737 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 10 ป.4 30.5K
SOPB408825 อาณาจักรสุโขทัย 15 ป.4 70.8K
SOPB408040 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.4 11 ป.4 38.8K
SOPB408038 การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ป.4 10 ป.4 17.3K
SOPB408037 กฎหมายใกล้ตัว ป.4 10 ป.4 32.2K
SOPB408036 บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม ป.4 12 ป.4 15.1K
SOPB408035 ทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น ป.4 10 ป.4 19.3K
SOPB408034 ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ ป.4 10 ป.4 19K
SOPB407910 การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ป.4 10 ป.4 10.3K
SOPB407909 ระบบเศรษฐกิจ ป.4 10 ป.4 18.4K
SOPB407908 ศาสนพิธี ป.4 10 ป.4 24.8K
SOPB407905 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.4 10 ป.4 11.5K
SOPB407904 ประชากรและสิ่งแวดล้อม ป.4 10 ป.4 6.3K
SOPB407903 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.4 10 ป.4 25.1K
SOPB407902 หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ป.4 10 ป.4 12.7K
SOPB407901 วันสำคัญของไทย ป.4 10 ป.4 9.8K
SOPB407900 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4 10 ป.4 11.5K