หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 49 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA310782 กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 39K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA303339 อาณาจักรต่างๆ ( เฟิร์น ) 5 ป.3 63.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302777 ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่5 19 ป.3 58.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302775 ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA02421 ชาติไทย 10 ป.3 53.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302325 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา 20 ป.3 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301759 เรื่อง ชาติไทยของเรา ป.3 20 ป.3 32.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301757 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต ป.3 20 ป.3 40.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301749 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.3 20 ป.3 23.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301747 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน ป.3 20 ป.3 42.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301745 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี ป.3 20 ป.3 17.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301743 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้ ป.3 20 ป.3 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301741 เรื่อง เราเป็นคนไทย ป.3 20 ป.3 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301739 เรื่อง เวลาและเหตุการณ์ ป.3 17 ป.3 14.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301737 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ป.3 10 ป.3 33.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301735 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.3 20 ป.3 6.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301733 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.3 20 ป.3 14K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301731 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.3 10 ป.3 18.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301729 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.3 20 ป.3 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301727 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3 20 ป.3 36.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301065 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3 16 ป.3 31K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301064 เรื่อง หลักธรรม ป.3 15 ป.3 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301063 เรื่อง ศาสนา ป.3 15 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301048 เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ป.3 14 ป.3 10.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301047 เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3 15 ป.3 15K เริ่มทำข้อสอบ