ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 49 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA310782 กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 39K
SOPA303339 อาณาจักรต่างๆ ( เฟิร์น ) 5 ป.3 65.9K
SOPA302777 ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่5 19 ป.3 60.9K
SOPA302775 ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 63.4K
SOPA02421 ชาติไทย 10 ป.3 55.7K
SOPA302325 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา 20 ป.3 21.7K
SOPA301759 เรื่อง ชาติไทยของเรา ป.3 20 ป.3 32.9K
SOPA301757 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต ป.3 20 ป.3 41.7K
SOPA301749 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.3 20 ป.3 23.9K
SOPA301747 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน ป.3 20 ป.3 44.7K
SOPA301745 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี ป.3 20 ป.3 17.9K
SOPA301743 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้ ป.3 20 ป.3 19.6K
SOPA301741 เรื่อง เราเป็นคนไทย ป.3 20 ป.3 12.7K
SOPA301739 เรื่อง เวลาและเหตุการณ์ ป.3 17 ป.3 14.5K
SOPA301737 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ป.3 10 ป.3 34.9K
SOPA301735 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.3 20 ป.3 6.7K
SOPA301733 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.3 20 ป.3 14.6K
SOPA301731 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.3 10 ป.3 18.7K
SOPA301729 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.3 20 ป.3 11K
SOPA301727 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3 20 ป.3 36.7K
SOPA301065 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3 16 ป.3 32.5K
SOPA301064 เรื่อง หลักธรรม ป.3 15 ป.3 10.8K
SOPA301063 เรื่อง ศาสนา ป.3 15 ป.3 18.4K
SOPA301048 เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ป.3 14 ป.3 10.9K
SOPA301047 เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3 15 ป.3 15K