ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA202743 ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่6 20 ป.2 91.9K
SOPA202733 พระพุทธศาสนา ป.2 17 ป.2 81.2K
SOPA202339 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2 20 ป.2 22.1K
SOPA202323 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1 20 ป.2 20.9K
SOPA201198 เรื่อง เรารักสิ่งแวดล้อม ป.2 10 ป.2 35.2K
SOPA201197 เรื่อง เราเป็นเด็กดี ป.2 10 ป.2 26.7K
SOPA201196 เรื่อง เราช่วยกันทำงาน ป.2 20 ป.2 17.7K
SOPA201195 เรื่อง ชุมชนของเรา ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 25.6K
SOPA201194 เรื่อง ชุมชนของเรา ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 30.1K
SOPA201193 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่2 20 ป.2 18.3K
SOPA201192 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่1 20 ป.2 8.6K
SOPA201190 เรื่อง บ้านของฉัน ป.2 20 ป.2 9.9K
SOPA201189 เรื่อง ชาติไทย ป.2 20 ป.2 13.6K
SOPA201188 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ ป.2 20 ป.2 6.5K
SOPA201187 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.2 20 ป.2 12.2K
SOPA201186 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.2 10 ป.2 16.3K
SOPA201185 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.2 20 ป.2 5.5K
SOPA201183 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.2 20 ป.2 9.6K
SOPA201182 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.2 10 ป.2 14.2K
SOPA201181 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.2 20 ป.2 8.2K
SOPA201180 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.2 10 ป.2 17.2K
SOPA201039 เรื่อง เรียนรู้เรื่องศาสนา ป.2 16 ป.2 13.7K
SOPA201038 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 5.3K
SOPA201037 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 5K
SOPA201036 เรื่อง การผลิตและการบริโภค ป.2 15 ป.2 12.2K