หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA202743 ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่6 20 ป.2 88.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202733 พระพุทธศาสนา ป.2 17 ป.2 79K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202339 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2 20 ป.2 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202323 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1 20 ป.2 20.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201198 เรื่อง เรารักสิ่งแวดล้อม ป.2 10 ป.2 33.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201197 เรื่อง เราเป็นเด็กดี ป.2 10 ป.2 25.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201196 เรื่อง เราช่วยกันทำงาน ป.2 20 ป.2 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201195 เรื่อง ชุมชนของเรา ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201194 เรื่อง ชุมชนของเรา ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 29.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201193 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่2 20 ป.2 18.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201192 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่1 20 ป.2 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201190 เรื่อง บ้านของฉัน ป.2 20 ป.2 9.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201189 เรื่อง ชาติไทย ป.2 20 ป.2 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201188 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ ป.2 20 ป.2 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201187 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.2 20 ป.2 11.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201186 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.2 10 ป.2 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201185 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.2 20 ป.2 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201183 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.2 20 ป.2 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201182 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.2 10 ป.2 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201181 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.2 20 ป.2 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201180 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.2 10 ป.2 16.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201039 เรื่อง เรียนรู้เรื่องศาสนา ป.2 16 ป.2 13.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201038 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 5.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201037 เรื่อง โรงเรียนของเรา ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201036 เรื่อง การผลิตและการบริโภค ป.2 15 ป.2 11.2K เริ่มทำข้อสอบ