ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 97 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA113052 การดำรงชีวิตของพืช 2 20 ม.1 71.3K
SCMA113051 การดำรงชีวิตของพืช 20 ม.1 44.9K
SCMA112493 บรรยากาศ 6 ม.1 106K
SCMA112386 แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 103.2K
SCMA112104 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 70.8K
SCMA112103 สารและสมบัติของสาร 5 ม.1 108.8K
SCMA112102 ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 44K
SCMA111981 โครงสร้างของเซลล์ 5 ม.1 35.8K
SCMA111952 โครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 34.2K
SCMA111901 บรรยากาศ 10 ม.1 39.2K
SCMA111899 พลังงานความร้อน 10 ม.1 79.7K
SCMA111898 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (1) 10 ม.1 23.4K
SCMA111897 สมบัติของสารและการจำแนกสาร 10 ม.1 27K
SCMA111880 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช 10 ม.1 13.4K
SCMA111879 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 18 ม.1 13.8K
SCMA111850 การสร้างอาหารของพืช 10 ม.1 12.9K
SCMA111845 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชุดที่ 2 10 ม.1 5.2K
SCMA111786 วิทยาศาสตร์ ม. 1 10 ม.1 275.1K
SCMA111717 พลังงานความร้อน 5 ม.1 18.7K
SCMA111711 ข้อสอบ เรื่อง เซลล์ 10 ม.1 46.9K
SCMA111635 วิทยาศาสตร์พาเพลิน 15 ม.1 27.4K
SCMA111625 เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 14.3K
SCMA111541 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 12.1K
SCMA111320 ลม ฟ้า อากาศ 10 ม.1 82.1K
SCMA111272 เมฆ 10 ม.1 65K