หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 97 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA113052 การดำรงชีวิตของพืช 2 20 ม.1 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA113051 การดำรงชีวิตของพืช 20 ม.1 40K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112493 บรรยากาศ 6 ม.1 89.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112386 แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 97.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112104 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 66K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112103 สารและสมบัติของสาร 5 ม.1 103.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112102 ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 40.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111981 โครงสร้างของเซลล์ 5 ม.1 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111952 โครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 32.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111901 บรรยากาศ 10 ม.1 32.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111899 พลังงานความร้อน 10 ม.1 70.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111898 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (1) 10 ม.1 22.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111897 สมบัติของสารและการจำแนกสาร 10 ม.1 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111880 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช 10 ม.1 13K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111879 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 18 ม.1 12.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111850 การสร้างอาหารของพืช 10 ม.1 12.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111845 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชุดที่ 2 10 ม.1 4.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111786 วิทยาศาสตร์ ม. 1 10 ม.1 261.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111717 พลังงานความร้อน 5 ม.1 17K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111711 ข้อสอบ เรื่อง เซลล์ 10 ม.1 44.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111635 วิทยาศาสตร์พาเพลิน 15 ม.1 26.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111625 เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111541 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 12.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111320 ลม ฟ้า อากาศ 10 ม.1 68K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111272 เมฆ 10 ม.1 65K เริ่มทำข้อสอบ