ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 45.8K
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 29.2K
THMA311895 การคัดลายมือ 10 ม.3 98K
THMA311892 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 76.8K
THMA311889 การพูดในโอกาสต่างๆ 10 ม.3 55.1K
THMA311883 การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 48.3K
THMA311877 พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 120.8K
THMA311824 พระบรมราโชวาท 10 ม.3 69.2K
THMA311801 อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 83.4K
THMA311776 [บทพากย์เอราวัณ 10 ม.3 52.3K
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 48.5K
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 26.5K
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 29.8K
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 26.8K
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 50K
THMA310970 บทพากย์เอราวัณ 10 ม.3 74.2K
THMA309988 การอ่านจับใจความ 10 ม.3 77.6K
THMA309863 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่3 20 ม.3 28.4K
THMA309862 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่2 20 ม.3 34.2K
THMA309861 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่1 20 ม.3 51.9K
THMA309783 ข้อสอบภาษาไทย 20 ม.3 9.6K
THMA300615 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9 13 ม.3 50.7K
THMA300614 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่8 20 ม.3 35.5K
THMA300613 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่7 20 ม.3 42.1K
THMA300612 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่6 20 ม.3 31.3K