หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 35.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 23.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311895 การคัดลายมือ 10 ม.3 98K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311892 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 73.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311889 การพูดในโอกาสต่างๆ 10 ม.3 55.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311883 การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 45.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311877 พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 116.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311824 พระบรมราโชวาท 10 ม.3 66.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311801 อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 77.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311776 [บทพากย์เอราวัณ 10 ม.3 46.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ม.3 48.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ม.3 25.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ม.3 28.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ม.3 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ม.3 48.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA310970 บทพากย์เอราวัณ 10 ม.3 74.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309988 การอ่านจับใจความ 10 ม.3 77.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309863 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่3 20 ม.3 27.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309862 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่2 20 ม.3 32.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309861 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่1 20 ม.3 51.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309783 ข้อสอบภาษาไทย 20 ม.3 8.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300615 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9 13 ม.3 50.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300614 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่8 20 ม.3 34.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300613 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่7 20 ม.3 41.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300612 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่6 20 ม.3 30.1K เริ่มทำข้อสอบ