ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 252 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97
THPB413434 แนวข้อสอบ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1 20 ป.4 10
THPB413433 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 20 ป.4 10
THPB413432 แนวข้อสอบ เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 15 ป.4 9K
THPB413431 แนวข้อสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกด 20 ป.4 14.3K
THPB413430 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 11.1K
THPB413429 แนวข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ 10 ป.4 9.2K
THPB413367 แนวข้อสอบ เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 13 ป.4 11.2K
THPB413366 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรนำ 12 ป.4 5.3K
THPB413365 แนวข้อสอบ เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน 10 ป.4 4.7K
THPB413364 แนวข้อสอบ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ 8 ป.4 3.8K
THPB413363 แนวข้อสอบ เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 10 ป.4 4.9K
THPB413362 แนวข้อสอบ เรื่อง ลักษณนาม 15 ป.4 5.3K
THPB413361 แนวข้อสอบ เรื่อง กระบวนการเขียน 6 ป.4 4.7K
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 152.6K
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K
THPB413208 แนวข้อสอบ เรื่อง ภาษาถิ่น 12 ป.4 36.4K
THPB413207 แนวข้อสอบ เรื่อง การใช้สระ 20 ป.4 14.6K
THPB413152 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรสามหมู่ 15 ป.4 30.4K
THPB413151 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนจดหมาย 20 ป.4 26.2K
THPB413150 แนวข้อสอบ เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน 8 ป.4 13K
THPB413149 แนวข้อสอบ เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ 10 ป.4 9.9K
THPB413148 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่างๆ 15 ป.4 6.2K
THPB413147 แนวข้อสอบ เรื่อง การคัดลายมือ 8 ป.4 13.6K
THPB413146 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการเขียน 6 ป.4 16.2K