True ปลูกปัญญา

คลังข้อสอบ

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ...

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเ...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุ...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มี...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางว...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางว...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดท...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางว...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางว...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดท...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางว...

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางค...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดท...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางค...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทา...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทา...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PostTest O-NET วิ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PreTest O-NET วิชา...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PostTest O-NET วิ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

GCIO : Blockchain Trainin...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

Test Blockchain Training ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

GCIO : Blockchain Trainin...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

สอบบรรจุ

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง