หลักการใช้Tenseต่างๆ แบบกระชับ
bownaka
|
18 เม.ย. 56
 | 52.2K views

Tense
       ภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบประโยคที่เรียกว่า Tense เอาไว้แสดงเวลาในกรณีต่างๆ กัน โดยจะทำให้ส่วนของ Verb นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป (ซึ่ง verb ที่เปลี่ยนไปตาม Tense คือ Verb แท้ของประโยค) แบ่งเป็น 3 ประเภทเวลาใหญ่ๆ คือ
ปัจจุบัน Present = V1, อดีต Past = V2, อนาคต Future = Will + V
แต่ละเวลาจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบย่อย คือ

  • Simple = V (รูปแบบอย่างง่าย)

  • Continuous = be + Ving (กำลังทำ) 

  • Perfect = Have + V3 (เกิดก่อนอีกอัน เวลาไม่สำคัญ)

1.Present Tenseใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ในปัจจุบัน
    - Present Simple = ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นจริงเสมอ = รูปแบบ คือ S + V1 (ผันตามประธาน) เช่น He watches TV everyday.
    -
Present Continuous = ใช้บอกเหตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน = รูปแบบ คือ S + is/am/are + Ving [be ผสมกับ V1 ได้ is/am/are] เช่น I am doing my homework.
    -
Present Perfect = ใช้บอกว่าได้ทำเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องระบเวลาที่แน่นอน(รู้แค่ทำไปแล้ว เวลาไม่สำคัญ) = รูปแบบ คือ S + has/have +V3 [เนื่องจาก V1 ผสม have ได้ has/have ] เช่น I have already seen that movie.


2.Past Tenseใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ในอดีต
    -
Past Simple = ใช้บอกเหตุการณในอดีต ที่เกิดแล้วจบในอดีต มักระบุเวลาที่เจาะจงในอดีต = รูปแบบ คือ S + V2 เช่น I walked to school yesterday.
    - Past Continuous = ใช้บอกเหตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต (มักใช้คู่กับ Past Simple) = รูปแบบ คือ S +was/were + Ving [be ผสม V2 ได้ was/were] เช่น He was sleeping when I arrived.
    - Past Perfect = ได้ทำเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ในอดีตอีกอันหนึ่ง (จึงมักใช้คู่กับ Past Simple Tense) = รูปแบบ คือ S + had +V3 [เนื่องจาก V2 ผสม Have ได้ Had ] เช่น I had already eaten when they arrived.


3.Future Tenseใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ในอนาคต
    - Future Simple = ใช้บอกเหตุการณ์ในอนาคต = รูปแบบ คือ S + will + V1 เช่น It will snow tomorrow.
    - Future Continuous = ใช้บอกเหตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต = รูปแบบ คือ S +will + be + Ving เช่น He will be sleeping when we arrive.
    - Future Perfect = ได้ทำเหตุการณ์ไปแล้วก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต = รูปแบบ คือ S + will + have +V3 เช่น I will have already eaten when you arrive.
   

    * S = Subject ประธาน หรือ ผู้กระทำ, V =Verb คือ กิริยา หรือคำแสดงการกระทำต่างๆ
**จริงๆ มีรูป Perfect Continuous ด้วย แต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้

credit:http://www.siraekabut.com

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
1.4K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
1.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 9
664 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่3
326 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่4
252 views
ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 1
3.7K views