Login | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562
 
 
โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 2
 
ภายใต้หัวข้อ "วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้"
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประเภทผลงานเข้าประกวด
 
1. ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน) แยกออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ระดับ ดังนี้
 • 1.1 ระดับประถมศึกษา
 • 1.2 ระดับมัธยมศึกษา
2. ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป) โดยให้นิยามและคำจำกัดความดังนี้
 • คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ คุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท เช่น เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น
 • จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ประมวล กฎหมาย ที่กลุ่มชนหรือสังคมหนึ่งๆ ยอมรับเป็นแนวควบคุมความประพฤติ เพื่อแยกแยะให้เห็นว่าอะไรควรหรือไม่ควร
 • (ที่มา : http://www.charuaypontorranin.com, "ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม")
รูปแบบผลงาน
 • 1. ผู้สมัครแต่ละทีมต้องถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
 • 2. เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดแข่งขันแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้
  2.1.ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้อง ส่งเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาหากส่งประกวดหลายคลิป โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ วิชาภาษาต่างประเทศ
  2.2.ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป)
  ต้องเป็นเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนำเสนอให้บุคคลมีจิตสำนึกในการทำความดี การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
 • 1.ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)
  • สมัครและอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เท่านั้น
  • ทีมประกอบด้วยนักเรียนไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
  • สมาชิกแต่ละทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน และส่งผลงานในระดับที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น เช่น หากส่งผลงานประกวดในระดับประถมศึกษา สมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผลงานต้องเป็นเนื้อหาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เช่นกัน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและระบุหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในทีม หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมแสดงอยู่ในคลิปวิดีโอด้วย
  • แต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
  • ส่งผลงานมีที่เนื้อหาต่างกลุ่มสาระกันได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ กับ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมของนักเรียนได้มากกว่า 1 ทีม โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหาผลงาน
  • เนื้อหาประกอบอื่นๆ ที่นำมาใส่เพิ่มเติมในผลงาน ขอให้มีการอ้างอิงแสดงที่มาของเนื้อหานั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานต้นฉบับ
  • เมื่อผลงานได้รับการอนุมัติให้แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม แต่ละทีมสามารถโหวตผลงานของตนเองได้ทันที
  • ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทเดียวกันนี้ จากโครงการอื่นมาก่อน
  • หากผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่ละทีมจะต้องส่งผลงานและเบื้องหลังการถ่ายทำบันทึกในรูปแบบซีดี ทางไปรษณีย์มาที่ทีมงานทรูปลูกปัญญา
  • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนรับเงินรางวัล (กรณีที่ได้รับรางวัล)
  • แต่ละทีมสามารถศึกษารูปแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างได้จาก www.trueplookpanya.com
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้
 • 2.ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป)
  • สมัครและอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เท่านั้น
  • สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยเนื้อหาจะต้องมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี ไม่จำกัดเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและระบุหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • เนื้อหาประกอบอื่นๆ ที่นำมาใส่เพิ่มเติมในผลงาน ขอให้มีการอ้างอิงแสดงที่มาของเนื้อหานั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานต้นฉบับ
  • เมื่อผลงานได้รับการอนุมัติให้แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม แต่ละทีมสามารถโหวตผลงานของตนเองได้ทันที
  • ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทเดียวกันนี้ จากโครงการอื่นมาก่อน
  • หากผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่ละทีมจะต้องส่งผลงานและเบื้องหลังการถ่ายทำบันทึกในรูปแบบซีดี ทางไปรษณีย์มาที่ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม
  • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  • แต่ละทีมสามารถศึกษารูปแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างได้จาก www.trueplookpanya.com
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้
การส่งผลงาน
สมัครและอัพโหลดผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม www.trueplookpanya.com
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมก่อนทำการอัพโหลดผลงาน กรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ Log-in เดิม ในการส่งผลงานได้
 • กรอกรายละเอียดคำอธิบายเนื้อหาของวิดีโอให้ครบถ้วน
 • กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
 • อัพโหลดวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
 • ต้องตั้งชื่อไฟล์วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจมีตัวเลขประกอบด้วยได้ เช่น abusshool5.wmv เป็นต้น
 • หากทีมใดมีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์วิดีโอสามารถติดต่อทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอมได้ที่เบอร์โทร. 02-699-1747 , 02-699-6699 ในวันและเวลาทำการ และทางอีเมล์ admin@trueplookpanya.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีส่งผลงานประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องอัพโหลดสำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (กรณีครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานประจำ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด หรืออัพโหลดหนังสือรับรองงานด้านการสอน ที่ออกโดยโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ (สำหรับครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานพิเศษ, ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 • แต่ละทีมจะได้รับอีเมล์แจ้งจากทีมงาน ในกรณีที่อัพโหลดผลงานสำเร็จหรือผลงานของผู้สมัครมีปัญหาในการอัพโหลด เพื่อให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดผลงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน กรอกรายละเอียดการสมัครไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วนตรงตามที่ระบุ เนื้อหานอกเหนือจาก 8 กลุ่มสาระ หรือเนื้อหาที่ไม่ได้มุ่งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ระยะเวลาการประกวด
 
เปิดอัพโหลด:15 ก.ย. ถึง 29 ก.พ. 55
คัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการ:21 มี.ค. และ 22 มี.ค. 55
เปิดโหวต:15 ก.ย. 54 ถึง 29 มี.ค. 55
ประกาศผลการประกวด:30 มี.ค. 55
จัดงานมอบรางวัล:จะมีการแจ้งให้ทราบ
หมายเหตุ วันเวลาในตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม หรือทางโทรศัพท์ต่อไป
 
ขั้นตอนการอัพโหลดผลงาน
ขั้นตอนการ Upload ผลงาน