Login | วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563
 

ขั้นตอนการทำโครงงานคุณธรรม

วันที่โพส 8 ต.ค. 2554 โพสโดย คุณ sirinthon

โครงงานคุณธรรม คือกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้ค้นคว้่าและฝ฿กปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  โดยอาศัยหลักธรรมมาใช้ในการทำโครงงาน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นแนะนำและให้คำปร฿กษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  ตั้งแต่หัวข้อที่จะทำ  และการดำเนินงานตามแผน  กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  และการนำเสนอผลงาน  โดยใช้กระบวนการวิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอน  มีการวางแผนงานอย่างละเอียด ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  จนได้ผลสรุป

คะแนนโหวต : 6,173 คะแนน
ชื่อผลงาน : ขั้นตอนการทำโครงงานคุณธรรม
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : จิตอาสาต้นกล้าแห่งความดี
โรงเรียน : บ้านดอยคำ
ระดับชั้น : ป.3
ผู้ส่ง : คุณ sirinthon
จำนวนการเข้าชม : 20,855 ครั้ง
คะแนนโหวต : 6,173 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ