Login | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561
 

ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด

วันที่โพส 22 พ.ย. 2554 โพสโดย คุณ best

ชื่อผลงาน             ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด

 

โรงเรียน                อนุบาลพยุห์  ตำบลพยุห์  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1

 

ผู้จัดทำ                  นายปรเมษฐ์  สีหะวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์

 

ความเป็นมาความสำคัญ

                                จากกระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization)  ได้มีอิทธิพลต่อกระแสวัฒนธรรมไทยที่กลุ่มวัยรุ่นไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการกิน  การแต่งกาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมโดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้อย่างไม่มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ทำให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของวัยรุ่นไทย  แผ่ขยายเข้ามาสู่วิถีชีวิตชุมชนและนักเรียนในวัยเรียนอย่างมาก

                                โรงเรียนอนุบาลพยุห์  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จัดการศึกษา ชั้นอนุบาล  1 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกันนักเรียนในวัยเรียนที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นตอนต้นได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาครอบงำ  (dominate)  ตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  ทำให้หลงลืมคุณธรรมจริยธรรม  วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย

                                ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ได้เขียนตำราชั้นสูงทางจริยธรรม  กล่าวคือ  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่ง  ดร. ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (2550.)       ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า  “ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ได้เขียนตำราชั้นสูงทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ไว้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก  โดยเฉพาะกับยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกคนร่ำร้องเรียกหาคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมหนังสือเล่มนั้นชื่อ  “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล”  ภายใต้โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2538  และครั้งที่  3  (ล่าสุด)  เมื่อปี  พ.ศ. 2543 เป็นหนังสือดีหายากเล่มหนึ่งทีเดียว ศ.ดร.ดวงเดือน ให้คำนิยามคำว่า  “จริยธรรม”  ว่าหมายถึง  ระบบ,  การทำความดี  ละเว้นความชั่ว  คำว่า  “ระบบ”  หมายถึง  ทั้งสาเหตุที่บุคคลจะกระทำหรือไม่กระทำและผลของการกระทำหรือไม่กระทำนั้น  ตลอดจนกระบวนการเกิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย  การที่คนเราจะทำความดีหรืไม่มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุหลัก  2  ประการ  คือ

 1. สาเหตุภายในตัวบุคคล ได้แก่  ความไม่เห็นแก่ตัวความเชื่อในหลักการทำดีได้ดี  ทำชั่ว

ได้ชั่ว  การเคารพกฎหมาย  ระเบียบและกติกาของสังคม

 1. สาเหตุภายนอกตัวบุคคล  ได้แก่  คนรอบข้างกฎระเบียบ  ศาสนา  สังคม  วัฒนธรรม

และสถานการณ์ในขณะที่บุคคลประสบอยู่

 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  ได้สรุปรวมผลการวิจัยคนไทยไว้ว่า  คนไทยที่มีพฤติกรรมของ

คนดีและคนเก่งนั้น  มีลักษณะทางจิต  ตามหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สำคัญ  8  ประการ  คือ

 1. การเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าที่จะเห็นแก่ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
 2. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  สามารถคาดการณ์ไกล  และรู้จักบังคับตนเองให้อดได้รอได้
 3. เป็นผู้ที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงในหลักคำสอน  “ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว”
 4. มีความวิริยะอุตสาหะ  ฝ่าฟันอุปสรรค  ใช้หลักอิทธิบาท  4  จนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
 5. มีความพอใจและเห็นความสำคัญของความดีงาม  มองเห็นโทษของความชั่วร้ายต่าง ๆ 
 6. มีความเฉลียวฉลาด  สามารถเข้าใจและคิดในระดับนามธรรมได้
 7. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมสูง
 8. มีสุขภาพจิตดี  มีความวิตกกังวลน้อย  หรือในปริมาณที่เหมาะสบกับเหตุการณ์

ถ้าหากเราพิจารณาแบบเชื่อมโยงอย่างถี่ถ้วน  จะเห็นได้ว่า  คุณลักษณะทั้ง  8  

ประการ  ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดทูนบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้เขียนขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องทฤษฎีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนถ่องแท้แล้วน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผล  ก็จะเป็นการทำความดีถวายในหลวงในวโรกาสเฉลิมฉลองทรงครองราชย์  60  ปี  และเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลสืบไป

                                จากแนวคิดสภาพปัญหาและทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ  ศ.ดร.ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน  ดังกล่าว  ผู้ศึกษาซึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมจาก  ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ในระดับปริญญาโทจากนิด้า  ซึ่งมีความคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตตลอดจนมีความสุขในวิถีชีวิต

                                ผู้คิดค้นจึงได้นำรูปแบบต้นไม้จริยธรรมมาประยุกต์บูรณาการสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่โดยนำรูปแบบ  (Model)  ต้นไม้จริยธรรมมาสู่ต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดโดยมี

 

วัตถุประสงค์    

เพื่อสร้างรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านคุณธรรมนำความรู้   เพื่อนำ

หลักธรรมชาติของต้นไม้มาประกอบการสอนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างจริงจัง  เพื่อวิเคราะห์ผลและศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพขยายผลสู่การจัดการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษาต่อไป  โดยผู้คิดค้นออกแบบการเรียนรู้ต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดนี้ได้นำไปทดลองใช้ผ่านผู้เรียนที่เป็นผู้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร่วมกันออกแบบต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดในโรงเรียนอนุบาลพยุห์  ปีการศึกษา  2550  และส่งเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมนำความรู้ได้รับรางวัลที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  และนำมาปรับปรุงเป็นทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้  ในปีการศึกษา  2551  ต่อไป

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

                1.  ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและใช้ปฏิบัติในโรงเรียนอนุบาลพยุห์เท่านั้น  และสงวนลิขสิทธิ์เพื่อศึกษาวิจัยต่อไป  ตลอดจนได้มีการนำเสนอเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงาน  โรงเรียนต่าง  ๆ  ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ที่ว่าการอำเภอพยุห์  โรงแรมพรหมพิมาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29  ศรีสะเกษ  และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพยุห์ซึ่งมีคณะครูส่วนราชการต่าง ๆ  สนใจมากมาย

2.  จริยธรรมมี  2  ความหมาย  คือ

                                1.1  ความประพฤติดีงาม  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา  ค่านิยมทางวัฒนธรรม  ประเพณี  หลักกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพ

                                1.2  การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร  ไม่ควรทำ

3.  ศีลธรรม  (Moral)  คำว่า  ศีลธรรมถ้าพิจารณาจากรากศัพท์ภาษาละติน  Moralis 

หมายถึง  หลักความประพฤติที่ดีสำหรับบุคคลพึงปฏิบัติภาษาไทย  ศีลธรรมเป็นศัพท์พระพุทธศาสนา  หมายถึง  ความประพฤติที่ดีที่ชอบหรือธรรมในระดับศีล

4.  คุณธรรม  (virtue)  หมายถึง  สภาพคุณงานความดีทางความประพฤติและจิตใจ  เช่น 

ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จโดยหวังประโยชน์ส่วนตน  เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง  อาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจริยธรรมแต่ละข้อที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย  เช่น  เป็นคนซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทนมีความรับผิดชอบ  ฯลฯ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปัญญา

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 1. เพื่อออกแบบทฤษฎีใหม่ต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด  ใช้หลัก

ธรรมชาติของต้นไม้มาสร้างหลักคิดสู่การเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์คุณธรรมนำความรู้

                                3.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน  ชุมชน  โดยใช้หลักศีล  5  เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืน

 

แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

สภาพปัญหา/ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลพยุห์  มีนักเรียนปีการศึกษา  2550   จำนวน  556 คน 

เป็นนักเรียนก่อนประถมศึกษา  83  คน  ระดับประถมศึกษา    309  คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   157  คน  เป็นนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  33  คน  นักเรียนพิการเรียนร่วม  2  คน                            มีข้าราชการครู  25  คน  บุคลากรทางการศึกษา    3  คน 

นักเรียนปีการศึกษา  2551  จำนวน  571 คน  เป็นนักเรียนก่อนประถมศึกษา 85  คน 

ประถมศึกษา  317  คน   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   169  คน  เป็นนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 61  คน นักเรียนพิการเรียนร่วม  2  คน  ออทิสติก  1  คน

ปัญหา

 1. ผู้เรียนประมาณร้อยละ  20  (115  คน)  ขาดวินัยคุณธรรมจริยธรรม  ชอบ

หลบหนีเรียน   ทำตามใจตนเอง  ทิ้งขยะไม่ถูกที่  มาโรงเรียนสาย  ขาดเรียนบ่อย ๆ

                                2.  ผู้เรียนประมาณร้อยละ  5  (29  คน)   มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็น   กลุ่มเสี่ยงในการทะเลาะวิวาท   สูบบุหรี่   หนีเรียน   เสี่ยงทางเพศ  เสี่ยงออกกลางคัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กรอบแนวคิด

1.  ใช้หลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปัญญา)  มาบูรณาการกับธรรมชาติของต้นไม้

 

พฤติกรรมไม่

พึงประสงค์

  พฤติกรรมคนดี  คนเก่งมี

วิถีชีวิตสุขสบายด้วยเศรษฐกิจ            

            พอเพียง

พฤติกรรมคนดี 

คนเก่ง  มีวิถีชีวิตสุขสงบด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

มีจิตบริการจิตสาธารณะ

ศีลข้อ  1 

ศีลข้อ  5 

ศีลข้อ  4 

สมาธิ

 

ศีล

ปัญญา

สะอาดคิด

สะอาดใจ

สะอาดกาย

คนดีมีคุณธรรม         จริยธรรม

ผลผลิต

ศีลข้อ  2

ศีลข้อ  3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

หลักไตรสิกขา

-                    ศีล  (ศีล  5)

-                    สมาธิ

-                    ปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          กรอบแนวคิด  ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด  โดยกรอบแนวคิดในการนำหลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปัญญา)  มาบูรณาการกับธรรมชาติของต้นไม้สู่การเรียนรู้  สู่ความสะอาดกาย  สะอาดใจ  สะอาดคิด  ส่งผลต่อพฤติกรรมคนดี  คนเก่งมีวิถีชีวิตสุขสงบด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตบริการจิตสาธารณะ

 

                                                                          
                2.  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด

 

 

  พฤติกรรมคนดี  คนเก่งมี

วิถีชีวิตสุขสบายด้วยเศรษฐกิจ            

            พอเพียง

ผล

 

ปัญญา

                                                                                                                                                                                     

มีจิตบริการจิตสาธารณะ

ดอก

ใบ

คนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม

สะอาดกาย

สะอาดใจ

สะอาดคิด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

สมาธิ

 

ลำต้น

ศีลข้อ  1  ห้ามฆ่าสัตว์และไม่ทำลายชีวิตผู้อื่น

ศีลข้อ  2   ห้ามลักขโมยห้ามลักทรัพย์

ศีลข้อ  3  ห้ามประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อ  5  ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด

ศีลข้อ  4  ห้ามพูดปรด  และไม่พูดหยาบ

 

ศีลห้า

ราก

ภาพที่  1  ทฤษฏีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดแสดงถึงการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  ไตรสิกขา   คือ   ศีล   สมาธิ   ปัญญา   เพื่อส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม  คุณธรรมจริยธรรม            พฤติกรรมคนดี  คนเก่งมีวิถีชีวิตสุขสบายด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตบริการจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แนวคิดทฤษฏีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด

                ในแนวคิดทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดมีแนวคิดที่จะนำหลักธรรมชาติของต้นไม้กล่าวคือ  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  และผลมาอธิบายปรากฏการณ์ของศีลธรรมตามหลักวิถีพุทธให้เกิดความชัดเจนเข้าใจง่าย  และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมโดยการประยุกต์จากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ   ศ.ดร. ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2543)  เพื่อน้อมนำวิถีชีวิตเด็กนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  สู่ความรู้และมุ่งสู่ความสะอาด  ในทฤษฎีนี้จะเน้นความสะอาด             3  ด้าน  คือ  สะอาดกาย   สะอาดใจ  และสะอาดคิด  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขในวิถีชีวิต  ดังนี้

                                1.  ส่วนของราก  เปรียบเสมือนศีลเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นฐานที่มั่นคงให้กับต้นไม้  ใบ  ดอก  ผล  ต่อไป  ประกอบด้วย  ศีลห้า  กล่าวคือ  

รากที่  1  การห้ามฆ่าสัตว์  ไม่ทำลายชีวิตผู้อื่น  ไม่รังแกสัตว์หรือเพื่อน ๆ 

รากที่  2  ห้ามลักขโมยหรือห้ามลักทรัพย์ หรือขโมยสิ่งของเพื่อน ๆ  ในโรงเรียน 

รากที่  3  การห้ามประพฤติผิดในกาม  การไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

รากที่  4  คือ  การห้ามพูดเท็จ  พูดปด  พูดโกหกกับพ่อแม่  ครูและเพื่อน ๆ 

ตลอดจนการไม่พูดคำหยาบ  พูดแต่ในสิ่งที่ดี 

รากที่  5  คือห้ามดื่มสุราของมึนเมา  สิ่งเสพติดต่าง ๆ  เช่น  บุหรี่  ดมกาว  ยาบ้า 

กัญชา  ฝิ่น  เฮโรอิน  เป็นต้น

                                2.  ส่วนของลำต้น  เปรียบเสมือนสมาธิ  ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรม  และจิตใจ  ที่จะมีสมาธิต่อจากการมีศีลห้าที่เป็นฐานรากที่มั่นคงของชีวิต  ก็จะเกิดสมาธิเพื่อนำไปสู่การคิดดี  วิเคราะห์ได้เกิดปัญญานั่นเอง

                                3.  ส่วนของกิ่งก้าน  เปรียบเสมือนปัญญา  ที่เกิดจากการรักษาหรือปฏิบัติตามหลักธรรมศีลห้าแล้วเกิดสมาธิที่มั่นคงก็จะเกิดปัญญาแตกเป็นกิ่งก้านสาขา  เพื่อชูใบ  ดอกและผลต่อไป  ถ้าคนขาดศีล  ขาดสมาธิ  ก็จะไม่เกิดปัญญา  ไม่สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

                                4.  ส่วนของใบและดอก  เปรียบเสมือนปัญญา  ที่แตกฉานออกเป็นใบหลาย ๆ    ใบและในทฤษฏีคุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาดนี้  จะแตกออกเป็น  3  ใบ  คือ

                                ใบที่หนึ่ง  สะอาดกาย  หมายถึง  การนำศีลห้าฝึกจิตสมาธิให้เกิดปัญญาเพื่อชำระกายให้สะอาด  ดูแลบริเวณโรงเรียนสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น  ประกอบด้วย  4  ดอก  คือ

 

 

ดอกหนึ่ง  คือ  สะอาดบริเวณ  โดยแบ่งกลุ่มแต่ละช่วงชั้นดูแลความสะอาดบริเวณ

โรงเรียนร่วมกันตั้งแต่เวลา  07.00  น. – 08.00  น.  ทุกวัน  และแยกขยะเปียกขยะแห้ง  ขยะรีไซเคิล  ขยะเศษใบไม้  เพื่อนำส่วนที่ยังใช้ได้นำไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยหมัก  เป็นต้น  ผลการดำเนินการ  ดอกบริเวณสะอาด  ทำให้โรงเรียนร่มรื่นสะอาดปราศจากขยะ  และได้รับคำชื่นชมจากประชาชน   ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน 

ดอกที่สอง  คือ  สะอาดร่างกาย  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ได้เน้นให้ผู้เรียนดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง  มีการตรวจสุขภาพร่วมกับสาธารณสุข  มีการตรวจร่างกายทุกเช้าโดยครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการห้องเรียนดูแลความสะอาดร่างกาย  เล็บ  เสื้อผ้า ตลอดจนมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน 

                                ดอกที่สาม  คือ  บุคลิกภาพดี  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเดิน  ยืน  แสดงออก  เป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ  ฝึกทักษะการพูดหน้าเสาธง  การนำเสนอโครงการ/โครงงาน  ผลงานของตนเองอย่างมั่นใจ  ไม่เคอะเขิน  มีบุคลิกภาพดี  เดินสง่าผ่าเผย  ยืนสง่า  พูดจาฉะฉาน  สามารถแสดงบนเวที  พูดเป็นพิธีกรน้อยได้

                                ดอกที่สี่  คือ  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  โรงเรียนอนุบาลพยุห์  ได้ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอพยุห์  ให้มีการตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคยุงลาย  นำนักเรียนเดินรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสะอาดสวยงาม  ไม่มีขยะป้องกันโรคที่จะติดต่อทุกรูปแบบ

                                ผลจากการดำเนินการใบสะอาดกาย  พบว่านักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น  มีบุคลิกภาพดีโรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  บรรยากาศดี  มีไม้ดอกไม้ประดับ  สวนสุขภาพ  สนามเด็กเล่นเพียงพอและปลอดภัย  นักเรียนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย  นักเรียนกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ  และภาคภูมิใจ

                                ใบที่สอง  สะอาดใจ  หมายถึง  การที่คนเรารักษาศีลห้ามีความมั่นคงเข้มแข็งเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้  และมีสมาธิซึ่งเปรียบเสมือนลำต้น  ก็จะเกิดปัญญาแตกกิ่งก้านสาขา  ใบ  ดอก  ผล  ใบสะอาดใจ  ที่เน้นให้ผู้เรียนนำหลักคุณธรรมมาไว้ในจิตใจ  ประกอบด้วย  ห้าดอกคือ

ดอกที่หนึ่ง  ความซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อฝึกให้นักเรียนไม่ลักขโมยอุปกรณ์                   

การเรียนเพื่อน  เก็บเงินหรือสิ่งของได้ให้แจ้งครูหรือกรรมการนักเรียน  เพื่อแจ้งเจ้าของมารับคืน  การไม่ขโมยสิ่งของภายในโรงเรียน  เช่น  ปลาในบ่อ  กบในบ่อ  พืชผักต่าง ๆ  เป็นต้น

                                ดอกที่สอง  ดอกความรับผิดชอบ  เป็นคุณธรรมหลักที่โรงเรียนอนุบาลพยุห์นำมาสู่การปฏิบัติโดยแบ่งให้นักเรียนรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด  ดูแลต้นไม้  ดูแลห้องเรียน  ห้องน้ำ  และบริเวณที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อให้มีความรับผิดชอบในกิจกรรม           ต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  ให้ผู้เรียนมีบทบาทดำเนินการเอง  เช่น  การเป็นพิธีกรในงานกิจกรรมโรงเรียน  การเป็นโฆษก  การแสดง           บนเวที  การจัดเสียงตามสาย  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  การจัดกิจกรรมเกษตรแบบพอเพียงต่าง ๆ

                                ดอกที่สาม  ดอกความมีวินัย  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีใจสะอาด  ปราศจากสิ่งไม่ดี  ให้มีวินัยทั้งการตรงต่อเวลามาโรงเรียน เวลา 07.30 น. เข้าแถว  08.00 น. สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  เวลา  08.30  น.  นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน  เวลา  08.50  น.  เป็นต้น  ตลอดจนฝึกวินัยในการเดินแถวแบบวิถีพุทธ

                                ดอกที่สี่  ดอกมีน้ำใจ  เป็นการฝึกผู้เรียนให้มีน้ำใจให้เพื่อน ๆ  ให้น้อง ๆ  ให้พี่ ๆ  และคุณครูเป็นการเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน  เช่น  แบ่งอาหารกัน  แบ่งน้ำดื่มกัน  เข้าแถวรับบริการอาหาร  มีน้ำใจที่ดีต่อกัน 

                                ดอกที่ห้า  ดอกสุภาพอ่อนโยน  โรงเรียนอนุบาลพยุห์  ได้นำมาฝึกให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทอ่อนโยน  อ่อนน้อมถ่อมตนเดินผ่านผู้ใหญ่  ให้โน้มตัวลงและเดินผ่าน  ก่อนเข้าห้องเรีย

คะแนนโหวต : 1,960 คะแนน
ชื่อผลงาน : ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมนำความรู้สู่ความสะอาด
ประเภท : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ทีม : โรงเรียนอนุบาลพยุห์
ผู้ส่ง : คุณ best
จำนวนการเข้าชม : 16,819 ครั้ง
คะแนนโหวต : 1,960 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ