โครงการ “หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา” MOL English Camp 2013
สมาชิกเลขที่9631 | 10 ก.ค. 56
12.9K views

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โครงการ “หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา”
MOL English Camp 2013

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดทำโครงการ MOL English Camp 2013 (สพฐ) ขึ้น เพื่อสร้างกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย กับโรงเรียนทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยจะเข้าถึงโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 77 จังหวัด จากนั้นจะเกิดตัวแทนเยาวชนแต่ละภูมิภาคเข้ามาสู่เวทีส่วนกลาง MOL English Camp 2013 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจธรรมชาติของภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำภาษาอังกฤษไปผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์สู่เวที Talent ในแบบฉบับของตัวเองด้วย ซึ่งสอดคล้องในแนวทางของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำริถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนให้ได้รับโอกาสในการดำรงชีวิต ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและตามความสนใจได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ (Miracle of Life) เพื่อสานฝันเด็กไทยให้เก่งและกล้าในด้านภาษาอังกฤษ และสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรณรงค์ “พ.ศ.2556 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ English – Speaking Year 2013”

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
• แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน แต่ละทีมต้องประกอบด้วย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน
• ทางโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขการเข้าร่วมแข่งขัน
• ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/MOL
• ทุกทีมจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมายังผู้ประสานงานทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าภาพในเขตพื้นที่ที่สังกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม MOL English Camp ดังนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบรับรองจากโรงเรียน
2. Script การแสดง (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องเป็นเรื่องเดียวกับคลิปวิดีโอทีส่งประกวด)
3. คลิปวิดีโอการแสดง ความยาวไม่เกิน 10 – 15 นาที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/tutor/mol/

Share this