Do Good

กิจกรรมอาสา

Editor's Picks
อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร
ภาพ: แฟนเพจ ONE FINE DAY อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร รายละเอียด: ทำความสะอาดชายหาดชะอำ ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเพชร เพื่อการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ร่วมกัน วันเวลา: วันเสาร์ 05 ม.ค. 2562 เวลา 07.00-19.00 น. (ไป-ก
Contents of the week
กิจกรรมอาสา
ผลการค้นหา 47 บทความ Last | Most View
จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ & ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ
คืนความสมบูรณ์ในระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ โดยล่องเรือเก็บขยะ ขุดลอกคลอง พร้อมปลูกต้นลำพู เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติ และเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย