แนวทางส่งเสริมการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในโรงเรียน

Posted By Plook Teacher | 25 ต.ค. 62
1,808 Views

  Favorite

นรรัชต์  ฝันเชียร

 

          การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการส่งเสริมการศึกษา เพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างของนักเรียนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินพฤติกรรม และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด้านที่เราเห็นแต่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การได้พูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองบ่อยครั้ง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมหรือความสามารถของเขาในอีกด้วยหนึ่ง เพื่อที่เราสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 

        การส่งเสริมการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น นับเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้พูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับตัวนักเรียน รวมถึงช่วยให้ผู้ปครองได้ทราบถึงข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งการส่งเสริมนี้ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี โดยสามารถ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

 

Parents Informed คือการรายงานกิจกรรม หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึง รายงานความคืบหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ และให้ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกลับมาหาครูประจำชั้นได้ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ ประกอบด้วย

- ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และสามารถสื่อสารกันได้ง่ายดายมากขึ้น

- จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สื่อสารกับครูประจำชั้น เพื่อสอบถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยกำหนดวันประชุมผู้ปกครองในวันหยุด หรืออาจจะเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนก็ได้

- จัดกิจกรรม Open House เพื่อให้ผู้ปกครองได้สัมผัสและทราบถึงทิศทางการเรียนรู้ของโรงเรียน รวมไปถึงได้เห็นความสามารถของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียน

- สมุดรายงานความคืบหน้า คือเครื่องมือชั้นดีในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง เป็นหลักฐานสำคัญที่ครูสามารถระบุพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด่นชัดของนักเรียนลงไปก่อนที่จะส่งให้ผู้ปกครองรับทราบ และอาจให้ผู้ปกครองตอบความเห็นหรือเขียนลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่พบเจอที่บ้านกลับมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป

- จัดทำจดหมายข่าว เป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อมูลที่สำคัญของทางโรงเรียน กิจกรรมที่โรงเรียนจัด รวมถึงบทสรุปของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบได้อย่างดี

 

Parents Involved คือ การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนและในชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกเฟ้นกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงาน การดำเนินชีวิตและตารางเวลา ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมลักษณะนี้ได้ ดังนี้

- สร้างห้องเรียนแบบเปิด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือสังเกตนักเรียนได้ในช่วงเวลาที่สะดวกหรือตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดอย่างหลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน

- แต่งตั้งอาสาสมัครในชั้นเรียน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนตามความเหมาะสม โดยการแต่งตั้งอาสาสมัครในชั้นเรียนนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องกำหนดตายตัว สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความสมัครใจ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนสามารถเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้ตลอดเวลาตามแต่ความสนใจ

- แต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะและช่วยเหลือโรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการพูดคุยระหว่างผู้ปกครองกับครู หรือผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้น

- จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู PTA (Parent Teacher Association) สำหรับโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอ การตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู คือแนวทางที่มีประโยชน์อย่างมากต่อโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพราะจะเป็นองค์กรสำคัญในการช่วยเหลือ เสนอแนะ และระดมทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน รวมถึง เป็นองค์กรในการตรวจสอบการทำงานของโรงเรียนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในโรงเรียน ซึ่งหลายแนวทางที่กล่าวถึงนั้น หลาย ๆ โรงเรียนได้มีการดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และบางแนวทางก็เป็นเรื่องที่ท้าทายการดำเนินการของโรงเรียน ซึ่งถ้าโรงเรียนสามารถดำเนินการทั้งหมดนี้ได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 66 Followers
  • Follow