สื่อการสอนภาษาอังกฤษ eng Hour ชั้น ป.1 ตอนที่ 08 : Letter and sound : Cc, Kk

Posted By Plook Teacher | 09 พ.ย. 59
1,026 Views

  Favorite

Download

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการ eng Hour ป.1 ตอนที่ 8 : Letter and sound Cc, Kk

Download

รวมคำศัพท์ในบทเรียน ตอนที่ 8 Letter and sound : Cc, Kk

Download

เนื้อเพลงและรูปภาพประกอบ

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ eng Hour ชั้น ป.1 ตอนที่ 08 : Letter and sound : Cc, Kk

 

รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอน 8 : Letter and sound : C/K

 

 

Week 8 : Cc, Kk

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว C, K ใหญ่และ เล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร C, K ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร C, K ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียง สร้างคําตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนร้องเพลงประกอบ ท่าเต้น N phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ คําศัพท์ตัว N เพื่อทบทวน บทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการ ชวนผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับ อักษร Cc, Kk

- ทบทวนเพลงและท่าประกอบ เพลงไปพร้อมกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบ เพลงเพื่อช่วยแนะนําผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผู้เรียนในแต่ละ กิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศน์และ หนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจํา อักษร C, K ตัวใหญ่และเล็กได้ 

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียนตัวอักษร C, K ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษร ที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับ เสียงอักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการนับ เสียง และฝึกการอ่านด้วยการ ผสมเสียงสร้างคํา

- ขอคำแนะนำหรือถามผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรมตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและ ผสมเสียงสร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษร และคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัวอักษร และคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียง สร้างคํา

 

เตรียมการสอน

         กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

         1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
         2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
         3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรพร้อมทั้งเขียนตัว Cc และ Kk เป็นการบ้านกิจกรรม

 

การจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

         1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว C/K ได้หรือไม่
         2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว C/K ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว C/K ตัวใหญ่และตัว C/K ตัวเล็กคุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
         3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว C/K ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบ กระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
         4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร C/K ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียงอักษร C/K 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร C/K ให้นักเรียนทําท่าดีดนิ้ว Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
         5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่ Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง C/K ได้แก่ camel, camera, can, car, carrot, king, kangaroo, kick, kittenหลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียนตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ ให้นักเรียนเอามือมาทําท่าเหมือนมองผ่านกล้องส่องทางไกล ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะถูกตัดครึ่งให้เด็ก ๆ ให้ทํามือเป็นกล้องส่องทางไกลให้เพื่อน แล้วตอบ
         6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย C/K ให้ยกนิ้วโป้ง ขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลง เกมรอบ 2 ให้เอามือปิดหูเพื่อน แล้วฟังว่าใช่คําที่ขึ้นด้วยเสียง C/K หรือไม่
         7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว N โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ส่วนเกมรอบที่ 2 ภาพจะถูกตัด ให้เด็ก ๆ ดูว่าภาพที่ตรงกับประโยคคือภาพใด
         8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า can, cat, kid หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม 

         9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

         ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร C/K พร้อมทั้งเขียนตัว Cc/Kk มาส่งเป็นการบ้าน

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 0 Followers
  • Follow