Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
379
บทความ
469K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 379 บทความ Last | Most View
ปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 สังกัด สพฐ.
ปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 สังกัด สพฐ.
ข่าวสอบครู | 436 Views
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูเลือกหลักสูตรพัฒนาตนเองโดยมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทะภาพ จึงได้กำนดแนวทางการพัฒนาคร
ข่าวการศึกษา | 349 Views
สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 2561 กรกฎาคมนี้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ
ข่าวสอบครู | 1K Views
การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง คือวิธีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายให้ครูที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ทำหน้าที่สอนงาน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานโดยเฉพาะงาน
บทความด้านการศึกษา | 30 Views
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป. 6 , ม. 3 , ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ O-NET ป. 6 , ม. 3 , ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2560
สื่ออื่น ๆ | 34K Views
เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น ปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญยาตรี 5 ปี ใน 164 หลักสูต
ข่าวการศึกษา | 3K Views
การสอนในบริบทชุมชน
การนำบริบทชุมชนเข้ามาสู่การเรียนการสอน เป็นการจัดการศึกษาที่นำบทเรียนภายในท้องถื่นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่การศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงบริบทของคนภายในชุมชนที่ได้สืบทอดกันมา ทั้งขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความเจริ
บทความด้านการศึกษา | 552 Views
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค์รวมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสุข ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมานานแล้วโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและ
บทความด้านการศึกษา | 385 Views
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century Skills)
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของ
บทความด้านการศึกษา | 182 Views
เปิดสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2561 9-29 มีนาคมนี้
สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ระดับปริญญาตรี 4. ระ
ข่าวการศึกษา | 591 Views
รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0
รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0
พัฒนาครู | 5K Views
ศธ.เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
รมว.ศึกษาธิการ เผยหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มีหน่วยงานราชการและเอกชนยื่นสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ครูเลือกอบรมแล้ว 3,219 หลักสูตร ย้ำให้คณะกรรมการประเมินเข้มข้นในขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เป็นเทคนิคการสอนจะปรับปรุงให้บูรณาการเนื
ข่าวการศึกษา | 606 Views