Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
541
บทความ
661K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 541 บทความ Last | Most View
การส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กด้วยการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language)
สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น เรื่องของภาษานับว่าเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นการสอนภาษาสำหรับเด็กอนุบาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความท้าทายอย่างมาก เพราะในระดับปฐมวัยนั้นเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียน
เทคนิคการสอน | 47 Views
การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ภาวะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เด็ก เป็นอาการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัจจัยอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านลบ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนมีความเครียดเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิต หรือทำสิ่งต่างๆ
บทความด้านการศึกษา | 337 Views
วิธีการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน
การประเมินผลถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่วัดผู้เรียนว่ามีความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องพิจารณา
เทคนิคการสอน | 754 Views
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความก้าวร้าว
ความก้าวร้าว (Aggression) คือพฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอ
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
PhenoBL ความท้าทายทางการศึกษาของฟินแลนด์
Phenomenon-Based Learning (PBL) หรือ PhenoBL เป็นแนวการจัดการเรียนรู้โดยนำหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีจุดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและชุมชนของผู้เรียน มาเป็นหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะของโครงงาน ที่เน้นให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มโดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การมองค
บทความด้านการศึกษา | 423 Views
คุรุสภา จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี
คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ”
ข่าวการศึกษา | 408 Views
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน | 391 Views
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
สื่ออื่น ๆ | 9K Views
6 กลวิธีสำหรับครูปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ว ครูยังต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พัฒนาครู | 3K Views
สาระสำคัญในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทำงานด้านเด็กปฐมวัย ในที่สุดพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ก็ได้มีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆนี้ และถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้หยุดยั้งเป้าหมายที่แรงกล้า
บทความด้านการศึกษา | 2K Views
สอนนักเรียนให้รู้จักจัดการกับขยะอย่างชาญฉลาด
นรรัชต์ ฝันเชียร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการสร้างขยะเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 70-80 ของโลก โดยประชากรหนึ่งคน จะผลิตขยะเฉลี่ย 1.1-1.5 กิโลกรัม ต่อวัน ซึ่งปัญหาหลักของประเทศไทยคือปัญหาในการจัดการกับขยะเหล่านี้ ทุกวันนี้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะทิ้
บทความด้านการศึกษา | 311 Views
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติไปกับแนววอลดอร์ฟ
ถ้าจะกล่าวถึงโรงเรียนทางเลือกที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุด โรงเรียนที่การจัดการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะแทนที่เราควรเร่งเด็กทำนู่นทำนี่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ แนวคิดแบบวอลด
บทความด้านการศึกษา | 438 Views