Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ
19 เม.ย. 60
435 views
Shares
3,402

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ
435 views | 19 เม.ย. 60
55 คน
03 เม.ย. 60 - 22 พ.ค. 60
เหลืออีก 25 วัน
03

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5 คน
3.00
GPAX

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
5 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
​- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 เม.ย. - 22 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 60

Related Content